Informacje5 września 2019, 15:31,

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie

Masz pomysł na zagospodarowanie ściany w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym (CEM)? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Stwórz niepowtarzalny mural zainspirowany historią i kulturą Piaseczna.

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 3
Stwórz coś wyjątkowego i wygraj konkurs!


Prace można nadsyłać do 30 września br. 

Zgłoś się do konkursu i wyślij swoje zgłoszenie (.pdf).

Regulamin konkursu:

I. Organizator

Organizatorem konkursu na projekt muralu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.

II. Opis przedmiotu konkursu na projekt muralu

1. Cel konkursu na projekt muralu:
Celem konkursu na projekt muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianie korytarza Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie.
2. Tematyka muralu: MURAL INSPIROWANY HISTORIĄ, KULTURĄ MIASTA PIASECZNO
3. Lokalizacja muralu: Ściana korytarza nr 1 Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Wymiar ściany szer. 760 cm x wys. 880 cm (załącznik nr 2).
4. Technika muralu: Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (np. sprayów).

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs na projekt muralu ma charakter otwarty.
2. Uczestnik konkursu na projekt muralu zobowiązany jest do przedłożenia wraz z pracą konkursową portfolio.
3. Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
4. W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji do miejsca, w którym powstanie mural.
5. Uczestnikiem konkursu na projekt muralu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, zespoły autorskie, które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W odniesieniu do prac zespołowych warunkiem uczestnictwa w konkursie na projekt i wykonanie muralu jest jednoznaczne wskazanie reprezentanta zespołu, upoważnionego do występowania w imieniu jego członków.
6. Zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
7. Wykonanie projektu przez Uczestnika jest obowiązkowe.

IV. Prawa autorskie

1. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
2. Autor zwycięskiej pracy przekazuje nieodpłatnie na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe do nadesłanego projektu (w tym projektu skorygowanego przez Organizatora po uprzedniej konsultacji z Uczestnikiem, zgodnie z Regulaminem) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie projektu (jego wizerunku) dowolną techniką, w szczególności cyfrową lub drukarską;
b) publiczne eksponowanie projektu, zwycięskiej pracy (jego wizerunku) na stronie internetowej, w mediach społecznościowych Organizatora oraz drukowanych materiałach promocyjnych Organizatora;
c) wykonywanie praw autorskich z ppkt. a), b) w ramach działalności statutowej Biblioteki;
d) Organizator upoważniony jest do wykorzystania pracy w sposób anonimowy tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika.
3. Zgłoszenie Konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

V. Zgłoszenie do konkursu na projekt muralu

1. Projekt musi się składać z dwóch części: wizualizacji muralu oraz osobnego pliku z projektem. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt, pamiętając, aby każdy projekt był dostarczony w oddzielnej kopercie.
2. Projekty należy składać w formie elektronicznej: w pliku JPEG lub pamięci zewnętrznej USB w formacie graficznym JPEG, w rozdzielczości 300 DPI i wydrukowane na papierze w formacie A3.
3. Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia wg wzoru załączonego do Regulaminu (załącznik nr 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

VI. Termin i miejsce nadsyłania prac

1. Projekty zawierające:
1) projekt muralu,
2) portfolio,
3) wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesyłać tradycyjnie pocztą, dostarczyć osobiście w formie drukowanej na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno z dopiskiem: „Konkurs na mural” lub przesłać mailem na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl z dopiskiem w temacie „Konkurs na mural” w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019 r. do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia do Organizatora).
4. Prace złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1., nie wezmą udziału w konkursie i nie będą rozpatrywane oraz zostaną komisyjnie zniszczone.

VII. Sposób oceniania prac konkursowych

1. Zgłoszone do konkursu projekty muralu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu na projekt muralu.
3. Na podstawie decyzji Jury wyłoniony zostanie Laureat konkursu.
4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac nadesłanych na konkurs.
5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.

VIII. Nagroda

1. Laureat konkursu na projekt muralu otrzymuje nagrodę za projekt w wysokości 10 000,00 zł brutto.
2. Nagroda zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
3. Po ogłoszeniu wyników Laureat konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć Organizatorowi niezbędne dane w celu przekazania nagrody. W przypadku niespełnienia wymagań nagroda przepada Laureatowi, a Organizator ma prawo przeznaczyć nagrodę na inne cele.
4. Fundatorem nagrody jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

IX. Sposób podania wyniku konkursu na projekt muralu do publicznej wiadomości

1. Wynik konkursu na projekt muralu zostanie ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej Organizatora http://www.biblioteka-piaseczno.pl oraz Fundatora https://piaseczno.eu
2. Laureat konkursu na projekt muralu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
3. Nagroda stanowi wynagrodzenie za projekt muralu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do muralu na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno.

X. Harmonogram konkursu na projekt muralu

1. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2019 r.
2. Ogłoszenie wyników: 15.10.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie Konkursu, o czym powiadomi uczestników drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej http://www.biblioteka-piaseczno.pl

autor/źródło: BMiG Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje5 września 2019, 13:15,

Inscenizacja napadu na zamek

Inscenizacja napadu na zamek

Niebawem rozpocznie się wielka inscenizacja napadu Szwedów na zamek w Czersku. Zapraszamy na główne starcie wieczorem (14 września br.), które będzie najważniejszym punkiem imprezy na zamku. Oprócz widowiska, będzie można także zobaczyć pokazy konne w wykonaniu szwedzkiej rajtarii, turniej łuczniczy, naukę tańców dawnych, szermierki, skosztować specjałów kuchni szlacheckiej. 

Przewiń w dół aby czytać dalej

Udostępnij 3
Inscenizacja napadu na zamek w Czersku

Podczas inscenizacji napadu Szwedów na zamek w Czersku, odbędzie się także Festyn Rodzinny.

Piknik historyczny rozpocznie się od godz. 12.00.
Bilety w cenie: normalny 10 zł., ulgowy 5 zł.

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi do wspólnej zabawy.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie