Informacje11 marca 2016, 08:00,

Konkurs Muzeum Piaseczno na Tradycyjną palmę wielkanocną


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Muzeum Regionalne w Piasecznie zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie Tradycyjnej palmy wielkanocnej. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Piaseczno. Na prace konkursowe Muzeum czeka do 12 marca 2016 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na Kiermaszu Wielkanocnym, który odbędzie się 20 marca na pl. Piłsudskiego w Piasecznie.

KONKURS MUZEUM PIASECZNO NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Muzeum Regionalne w Piasecznie, tel. 22 737 23 99, muzeumpiaseczno@kulturalni.pl Regulamin dostępny na stronie: www.kulturalni.pl lub: regulamin konkursu na palmę wielkanocną (pdf)

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje16 marca 2016, 09:30,

XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że w środę 16 marca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.050.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 68.000,00 zł na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 15.336,00 zł z tyt. wpłaty niewykorzystanych w terminie środków niewygasających).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o kwotę 3.193,00 zł zwiększenie wkładu własnego w projekcie „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piaseczyńskiego”).
9.5 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028
9.6 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (K.P. i T.P.)
9.7 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (W.Ł.)
9.8 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego Uchwałą nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (R.G)
9.9 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w Gminie Piaseczno przyjętego uchwałą nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r.
9.10 W sprawie rozpatrzenia wezwania Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 poz. 1515 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1030/XXXVI/2013 z 3.07.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów.
9.11 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1602/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 z dnia 04.12.2003r. dla obszaru działki nr ew. 908.
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Bąkówka.
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Baszkówka.
9.14 W sprawie wykupu przez Gminę Piaseczno działki nr 262/9 w Jazgarzewie
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 1/3, obr. 37, położonej w Piasecznie przy ul. Towarowej.
9.16 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości położonej we wsi Julianów gm. Piaseczno.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 59.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 38, obr. 18, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego i Armii Krajowej.
9.19 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9.20 W sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
9.21 W sprawie zmiany uchwały nr 464/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdego kryterium.
9.22 W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaseczno w 2016 roku.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie