Informacje17 października 2018, 07:30,

52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


17 października 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

52. SESJA RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów:
2.1. z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.09.2018r.
2.2 z LI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.09.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 40.300,00 zł na wniosek CUW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.(dot. zmniejszenia wydatków w wysokości 50.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP oraz zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł na dotacje dla CK).
9.3 sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot.: zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 742.892,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5.500,00 zł).).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 105.995,00 zł na wniosek CUW w związku z realizacją projektu Erasmus+).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 19.938,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 212 482 zł. i zwiększenia wydatków o kwotę 175 000 zł.)
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.9 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.10 W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.11 W sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.12 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki – część I.
9.13 W sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej.
9.15 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 53/146 obr. Józefosław w zamian za sprzedaż na rzecz właścicieli ww. nieruchomości działki stanowiącej własność gminy Piaseczno oznaczonej jako ew. nr 53/150 obr. Józefosław.
9.17 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 16 m. Piaseczno, oznaczonej nr ewid. 32/13.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/2, obręb 15, położonej w Piasecznie przy ul. Szkolnej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 67/7, nr 67/8, nr 67/9, nr 67/11, nr 67/12 oraz części działki nr 67/6, położonych w obr. 54 m. Piaseczno.
9.21 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Miejscowości Kamionka gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 156/5.
9.22 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie przetargu nieruchomości położonej w Jesówce przy ul. Konika Polnego.
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie, przy ul. Głównej 31.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
9.26 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
9.27 W sprawie uchylenia uchwał dotyczących Regulaminu Straży Miejskiej w Piasecznie.
9.28 W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje17 października 2018, 16:00,

23. KONCERT INAUGURACYJNY W KONSTANCINIE-JEZIORNIE


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

17 października 2018 roku o godz. 18.00 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie z okazji inauguracji 23. roku szkolnego zaprasza na koncert. Wystąpi wybitny francuski wokalista Chrisa Schittulli. Francuski artysta śpiewa nie tylko niezapomniane utwory gwiazd ze swojego kraju, jak Edith Piaf czy Yves Montand, lecz także ponadczasowe szlagiery Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Henryka Warsa czy Jacka Cygana interpretowane po raz pierwszy po francusku.Towarzyszyć mu będą znakomity polski pianista jazzowy Bogdana Hołownia oraz kontrabasista Michał Jaros. Zaśpiewa także szkolny chór Constance Pueri Cantores. Koncert realizowany przy współpracy z Konstancińskim Domem Kultury. Miejsce: Konstanciński Dom Kultury, ul. Mostowa 15. Wstęp wolny. Zapraszamy.

23. KONCERT INAUGURACYJNY W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie