Informacje26 lutego 2013, 00:00,

Zimowe oczyszczanie komunikat UMiG Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Co robić, gdy nie można swobodnie przejść chodnikiem z powodu zasp śniegu? Jak nie zostać... na lodzie? Kto powinien odśnieżyć dach? Przeczytaj, kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie. Jednym z najważniejszych aktów prawnych określających obowiązki związane z odśnieżaniem nieruchomości oraz terenu wokół niej jest „Prawo budowlane” (DzU 1994 Nr 89 poz. 414). Ustawodawca nakłada tam na właściciela lub wyznaczonego przez niego zarządcę obowiązek użytkowania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz utrzymywania jej w odpowiednim stanie technicznym, czyli niezagrażającym życiu i zdrowiu mieszkańców i innych osób znajdujących się w bezpośredniej jej bliskości. Tak więc w zależności od tego, do kogo należy nieodśnieżony fragment terenu, uprzątnąć powinien go odpowiedni zarządca.

ZIMOWE OCZYSZCZANIE

Kto odśnieża na osiedlu?

Kwestia usuwania śniegu na osiedlu jest zawarta między innymi w ustępie drugim artykułu 61 „Prawa budowlanego”. Zgodnie z tym przepisem właściciel bądź zarządca nieruchomości musi z zachowaniem należytej staranności zapewniać mieszkańcom bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wystąpieniem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Jednym z tych czynników, które wymienia ustawa, są zjawiska atmosferyczne takie jak opady śniegu, występowanie szronu czy gołoledzi.

Zagrożenie na dachu

Śnieg zalegający na powierzchni dachu może powodować wiele zagrożeń. Z jednej strony stanowi on dodatkowe obciążenie i niekorzystnie wpływa na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury, a z drugiej – w zależności od indywidualnych cech budynku – może stanowić poważne zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się wokół. Z tego powodu ustawodawca nakłada na zarządcę bądź właściciela nieruchomości obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli jego stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Tak więc odśnieżanie budynku nie kończy się w chwili usunięcia zalegającego na nim śniegu – zarządca powinien również zadbać o usunięcie nawisów śnieżnych, sopli lub innych czynników, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kto może odśnieżać dachy?

Przepisy prawa pracy ściśle regulują kwestię tego, kto może wykonywać takie prace jak odśnieżanie dachu. Jeśli odśnieżany dach nie jest z każdej strony osłonięty ścianą, której wysokość wynosi co najmniej 150 cm i znajduje się powyżej jednego metra nad ziemią, to osoba odśnieżająca go musi legitymować się aktualnymi uprawnieniami do prac na wysokości. Dodatkowo takie osoby muszą być odpowiednio przeszkolone, a na czas odśnieżania dachu lub usuwania śniegu i lodu z elewacji właściciel nieruchomości lub jej zarządca jest zobowiązany utworzyć specjalną strefę ochronną, aby w pobliżu budynku nie znalazły się osoby postronne.

Balkon odśnieżaj sam

Zupełnie inaczej obowiązki wyglądają w przypadku balkonów. Wydawać by się mogło, że balkon stanowi część elewacji, więc jego powierzchnie powinien odśnieżać właściciel budynku lub wyznaczony przez niego zarządca. Tak jednak nie jest. Obowiązek odśnieżania balkonu przylegającego do lokalu mieszkalnego spoczywa na właścicielu lokalu mieszkalnego. Właściciel budynku, w takim przypadku jest nim najczęściej wspólnota mieszkaniowa, odpowiada za należyte utrzymanie jedynie części wspólnych budynku. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy swoim wyrokiem z 3 października 2002 r. (sygn. akt III RN 153/01), w którym stwierdził, że „Balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego”.

ZIMOWE ODŚNIEżANIE

Kto zadba zimą o chodnik?

Drugim ważnym dokumentem, obok „Prawa budowlanego”, regulującym zimowe obowiązki jest „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, DzU 1996 Nr 132 poz. 622. Te dwa dokumenty, obok wcześniej wspomnianych obowiązków, nakładają na właściciela nieruchomości (lub wybranego przez niego zarządcę) obowiązek utrzymania w należytym stanie chodników wzdłuż nieruchomości oraz dróg wewnętrznych (osiedlowych). Tym samym właściciel nieruchomości musi usunąć z ciągów komunikacyjnych śnieg, lód i błoto pośniegowe. Powinien on również we właściwy sposób zmagazynować usunięty śnieg, który nie może utrudniać ruchu pieszych i samochodów. Jeśli drogi osiedlowe należą do gminy, to jest ona zobowiązana prawnie do odśnieżania. Natomiast jeśli drogi osiedlowe stanowią drogę wewnętrzną lub prywatna, to obowiązek ich odśnieżania spoczywa na właścicielu, czyli najczęściej na radzie osiedla lub wspólnocie mieszkaniowej, która może w tym celu wynająć specjalistyczną firmę. Wtedy to na firmie spoczywa obowiązek odśnieżenia dróg oraz bezpiecznego zmagazynowania czy wywiezienia śniegu. Jeśli wzdłuż nieruchomości nie ma chodnika, a ruch pieszych odbywa się po wydzielonej części drogi publicznej znajdującej się bezpośrednio przy granicy nieruchomości, to również musi być ona uprzątnięta. Właściciel nieruchomości zobowiązany przez prawo do odśnieżania musi również pamiętać, że ustawodawca szczegółowo określił to, jakich środków naturalnych i chemicznych można używać do oczyszczania dróg i chodników w zimie. Te informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (DzU 2005 Nr 230 poz.1960), które stanowi załącznik do „Ustawy o ochronie przyrody” (DzU 2004 Nr 92 poz. 880).

Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika

Jeśli chodnik nie przylega do nieruchomości, jest np. oddzielony od płotu lub muru budynku pasem trawnika, obowiązek jego odśnieżania spada na zarządcę drogi. Podobnie jest wówczas, gdy chodnik nie jest w ogóle wyodrębniony. Właściciel nieruchomości nie odpowiada także za usuwanie śniegu z chodników, na których dopuszczone jest płatne parkowanie. Za ich utrzymanie odpowiedzialny jest zarząd drogi, który pobiera opłaty za postój. On także powinien odśnieżać płatne miejsca parkingowe, w tym znajdujące się w tych strefach „koperty”.

Kto jest zarządcą drogi, a więc powinien o nią dbać?

Za odśnieżanie i zapewnianie przejezdności dróg zimą odpowiada ich zarządca. Na terenie gminy Piaseczno występują drogi miejskie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Za część jezdni osiedlowych odpowiadają spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe bądź ich właściciele. Nie jest więc tak, że za wszystkie ulice odpowiada gmina. Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i przyległych do nich chodników zajmuje się Wydział Utrzymania Terenów Publicznych. To właśnie do Urzędu Miasta i Gminy należy zgłaszać ewentualne problemy z przejezdnością lub zaleganiem śniegu na skrzyżowaniach czy przystankach komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Jeśli pojawiają się wątpliwości, kto jest właścicielem drogi, w łatwy sposób można to zweryfikować. Wystarczy wejść na gminną stronę internetową www.piaseczno.eu i z głównej strony kliknąć zakładkę „drogi”. Można również przyjść osobiście do Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, pok. 88, lub zadzwonić pod numer: 22 701 76 52, e-mail: utp@piaseczno.eu. Za odśnieżanie dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 9 (I piętro), 05-500 Piaseczno, nr tel.: 22 756 24 82, email: maria.olejnik@zdppiaseczno.pl (sekretariat). Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00–15.00. Szczegółowy wykaz dróg powiatowych znajduje się również w zakładce „drogi” na www.piaseczno.eu. Do odśnieżania i remontów dróg wojewódzkich, tj. drogi Nr 721 Nadarzyn – Piaseczno – Konstancin Jeziorna (ul. Okulickiego – Przesmyckiego – Wschodnia), Nr 722 Piaseczno – Prażmów – Grójec (ul. 17-go Stycznia – Gerbera – Sienkiewicza – Pod Bateriami – Pułku 4 Ułanów – Jazgarzew), Nr 873 Pilawa – Zalesie Górne (od drogi Warszawa – Góra Kalwaria do Zalesia Górnego do przejazdu kolejowego) oraz drogi Nr 709 (ul. Dworcowa od ul. Sienkiewicza do dworca PKP), zobowiązany jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, nr tel.: 22 244 90 00 (do 12), faks: 22 244 90 13; e-mail: dyrekcja@mzdw.pl. O drogę krajową Nr 79 Warszawa – Góra Kalwaria (ul. Puławska – ul. Armii Krajowej – ul. Asfaltowa) dba natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, adres e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.pl; nr tel.: 22 813 33 75, 22 810 39 84, 22 870 68 27, 22 870 68 75; faks: 22 810 04 12.

Jakie kary grożą za uchylanie się od obowiązku odśnieżania?

Kontrolę nad obowiązkiem odśnieżania dróg, dachów oraz terenów wokół poszczególnych nieruchomości sprawuje policja, straż miejska oraz nadzór budowlany. Jeśli właściciel nieruchomości nie odśnieża dachu oraz nie sprawdza jego stanu technicznego, to inspektor nadzoru budowlanego ma prawo nałożyć na właściciela bądź administratora budynku mandat karny w kwocie 500 złotych. Inspektor może także skierować sprawę do sądu. Ponadto w razie występowania realnego zagrożenia zdrowia i życia dla mieszkańców inspektor nadzoru budowlanego może także całkowicie wyłączyć dany budynek z użytkowania do czasu odśnieżenia dachu czy usunięcia innych usterek technicznych spowodowanych opadami śniegu. Policja może ukarać właściciela bądź administratora budynku karą w wysokości do tysiąca złotych. Jeśli ukarana osoba unika zapłaty, to policja ma prawo skierować wniosek o ukaranie do sądu. Wtedy kara może wynieść już nawet 5 tys. złotych. W przypadku ujawnienia nawisów śnieżnych czy sopli zagrażających mieszkańcom i przechodniom właściciel budynku lub jego zarządca odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu technicznego nieruchomości może zostać ukarany mandatem przez straż miejską. Wysokość mandatu może wynieść od 20 do 500 złotych. Gdy nie mamy pewności, kto jest odpowiedzialny za nieodśnieżony chodnik, lub mamy problemy z wyegzekwowaniem jego uprzątnięcia, należy zadzwonić do straży miejskiej na bezpłatny numer alarmowy - 986.
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje25 lutego 2013, 00:00,

KABANOS AKUSTYCZNIE W PIASECZNIE


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

1 marca 2013 roku o godz. 20.00 odbędzie się wieczór z Kabanosem w ramach akustycznej trasy promującej płytę Na Pudle! Koncert odbędzie się w 8 Ball Club przy ul. Jana Pawła II 10 w Piasecznie. Bilety w klubie - 20zł, bilety w dniu koncertu - 30zł, zakończenie sprzedaży - 28 luty 2013 roku. Kabanos zagra unplugged prawie wszystkie swoje największe przeboje. To seria ekskluzywnych wyjątkowych koncertów na których będziesz bliżej suchego i pomarszczonego Kabanosa niż kiedykolwiek. Zapraszam na koncert Kabanosa w Piasecznie.

KABANOS AKUSTYCZNIE W PIASECZNIE

KABANOS to ewenement polskiej sceny niezależnej, zespół taki sam jak żaden. Grupa bez podpisanego kontraktu i wsparcia wytwórni muzycznych ma już w całej Polsce rzeszę wielbicieli. Powoli stają się prawdziwą gwiazdą sceny alternatywnej będącą w opozycji do masowych mediów i popkultury. Mają na swoim koncie kilka udanych tras koncertowych i dwie wydane (w tym jedna sprzedana w całym nakładzie) płyty. Kabanos wystąpi w składzie: Mirek £opata – gitara solowa, Zenek Kupatasa – wokal, Lodzia Pindol – gitara rytmiczna, Ildefons Walikogut – bas, Witalis Witasroka – bembenek. Strona: www.kabanos.net

autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie