Informacje15 czerwca 2016, 09:30,

XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w środę 15 czerwca 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.05.2016 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2015:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
9.6.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2015 rok.
10.2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2015 rok.
10.3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za 2015 rok.
10.4 w sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowej na remont dachu na zabytkowym kościele w Jazgarzewie.
10.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 120.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP na dotację celową).
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 91.305,00 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych).
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł).
10.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.253.000,00 zł na wniosek Wydz. GGG).
10.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.727,00 zł na wniosek Wydz. GO).
10.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 109.252,00 zł z tyt. niewykorzystanych środków niewygasających).
10.11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.552,00 zł).
10.12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 119.000,00 zł na wniosek Ref. ZK).
10.13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 65.000,00 zł na wniosek GOSIR).
10.14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 96.088,00 zł na wniosek Wydz. IT).
10.15 w sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
10.16 W sprawie zmiany uchwały nr 381/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
10.17 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) w zakresie działek nr ew. 8,3,9,10,14,46,42 i 57 położonych w Woli Gołkowskiej, w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2015 z dnia 15.04.2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska.
10.18 w sprawie nadania nazwy KURKUMY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w Gminie Piaseczno.
10.19 w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Piaseczno oraz trybu powoływania jej członków.
10.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr 639/XXIII/08 z dnia 11.06.2008r.
10.21 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne korzystanie przez Gminę z części działki ew. nr ¼ obr. 37 m. Piaseczno z przeznaczeniem na cele własne Gminy w tym urządzenie tymczasowych miejsc parkingowych.
10.22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obr. 24 m. Piaseczno.
10.23 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Jastrzębie w Gminie Piaseczno.
10.24 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu, na rzecz użytkownika wieczystego.
10.25 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/3, obręb Wólka Pracka, położonej w Wólce Prackiej przy ul. Zdrojowej.
10.26 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności na rzecz PGE Dystrybucja SA na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
10.27 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2017 r. (opracowane przez MSBM ”Patronat-3”)
10.28 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
10.29 w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego.
10.30 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10.31 W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje4 czerwca 2016, 12:00,

Festyn rodzinny w Zespole Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zespół Szkół nr 3 w Konstancinie-Jeziornie zaprasza w najbliższą sobotę 4 czerwca 2016 roku na "Dzień Otwarty" i festyn rodzinny. Czekają liczne atrakcje dla dużych i małych. Zabawa startuje w samo południe.

FESTYN RODZINNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Liczne atrakcje

"Na Bielawskiej szkoła zachwycić Cię zdoła" to hasło tegorocznego "Dnia Otwartego" placówki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wielki piknik rodzinny, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. W programie m.in.: występy artystyczne w wykonaniu Zespołu Tańca Nowoczesnego "Sonata" oraz uczniów konstancińskiej Szkoły Muzycznej, pokazy klubu karate IPPON oraz liczne konkurencje sportowe.

Zabawa i nauka

Będą też: stoisko czerpania papieru, aukcja obrazów, wystawa prac wykonanych przez uczniów, zabawa fantowa, "pchli targ", grill, słodka kawiarenka, dmuchany plac zabaw, malowanie buziek i konkursy z nagrodami. Z kolei wolontariusze Pokojowego Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nauczą udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

Spotkanie informacyjne

Nad bezpieczeństwem piknikowiczów czuwać będą: strażacy ochotnicy z OSP Jeziorna, policja i straż miejskiej. Organizatorzy gwarantują niezapomniane wrażenia. Ma być: smacznie, zdrowo, kulturalnie i przyjemnie. W sobotę zaplanowano też spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w "zerówce" i klasie pierwszej.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie