Informacje31 maja 2015, 16:00,

Wystawa malarstwa Joanny Brzostowskiej w Kolonii Artystycznej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Joanny Brzostowskiej, który odbędzie się 31 maja 2015 roku w godz. 16.00 - 19.00 w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym. Wystawa potrwa do 5 lipca 2015 r. Więcej na stronie Kolonii Artystycznej, Piaseczno - Zalesie Dolne ul. Dębowa 3, strona internetowa: www.koloniaartystyczna.pl
Wystawa malarstwa Joanny Brzostowskiej w Kolonii Artystycznej
Joanna Brzostowska - absolwentka wrocławskiej ASP. Dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby uzyskała w 1976 r. Od 1986 do zajmuje się malarstwem sztalugowym. Prace artystki wystawiane były na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i poza jego granicami. Niezwykła kolorystyka, bogata faktura i otwarta kompozycja sprawiają, że obrazy Joanny Brzostowskiej znajdują się w licznych kolekcjach malarstwa w Polsce, Francji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Włoszech, Malezji, Szwecji, Norwegii, Finlandii, USA i Australii. Główną inspiracją dla artystki jest światło, które określa i dynamizuje kolor zawarty w obrazie. Obrazy najczęściej przedstawiają przekład z pejzażu. Pejzaż z perspektywą podkreśloną ruchem światła, nadają rytm malarstwu artystki. Rytm utrzymany jest w tryptykach tworzących kompozycję zamkniętą. Prace artystki nasycone są wrażeniowością i pozytywną energią.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=7653&start=30
Informacje27 maja 2015, 19:53,

Nowa taryfa PWiK Piaseczno na wodę i ścieki sanitarne


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Na majowej sesji Rada Miejska zatwierdziła opracowane przez PWiK stawki na wodę i ścieki sanitarne. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca br. do końca czerwca roku 2016. Temat stał się okazją do głębszej dyskusji na temat piaseczyńskiej gospodarki wodno-ściekowej, dotychczas zrealizowanych oraz planowanych inwestycji oraz wynikających z nich zależności.

Nowa taryfa PWiK Piaseczno na wodę i ścieki sanitarne

Woda lepsza, cena ta sama
Zgodnie z uchwałą Rady cena wody dla wszystkich odbiorców pozostanie na poprzednim poziomie tj. 3,47 zł/m3 (cena brutto). Jednocześnie dzięki działaniom podjętym wspólnie przez burmistrza Zdzisława Lisa i nową prezes PWiK Barbarę Rudzińską-Mękal pojawiła się szansa na rozwiązanie zgłaszanego przez mieszkańców problemu, czyli na znaczne poprawienie jakości płynącej z naszych kranów wody.

Ścieki w górę – i dlaczego
Jeśli chodzi o odbiór ścieków, to ich cena (zgodnie z aktualnymi przepisami) została zrównana dla obu grup taryfowych i wyniesie brutto 8,91 zł/m3. Dla klientów indywidualnych (przy uwzględnieniu dotychczasowej dopłaty do ścieków przez gminę w wysokości 0,24 zł/m³) oznacza to wzrost o brutto 1,86 zł/m3 odprowadzanych ścieków. Dla podmiotów użyteczności publicznej wzrost o brutto 1,62 zł/m³. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oznacza to obniżkę o brutto 0,14 zł/m³. Podmiotom gospodarczym odprowadzającym ścieki przemysłowe o przekroczonych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń naliczane będą wyższe opłaty – zgodne z przyjętą w uchwale tabelą cen. Na nową taryfę dla odbioru ścieków złożyły się następujące czynniki: – Wzrost bieżących kosztów eksploatacji i utrzymania, takich jak koszty materiałów i usług, opłaty za energię, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. – Sfinalizowanie dwóch nowych inwestycji tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Baszkówce i zachodniej części Głoskowa oraz wynikający z tego obowiązek uwzględnienia w taryfie ich amortyzacji. Założony poziom wszystkich powyższych kosztów stałych wynosi 27,9 mln zł, co w porównaniu z okresem ubiegłym oznacza wzrost o 725 tys. zł. – Urealnienie założeń taryfowych. Dla opracowania poprzedniej taryfy przyjęto założenie odbioru 3344 tys. m3 ścieków, co wprawdzie pozwoliło utrzymać niższe ceny, ale w świetle wyników wykonania okazało się założeniem zbyt optymistycznym i przeszacowanym. Obecnie założenia zostały obniżone i urealnione. Warto tu dodać, że przedstawione Radzie Miejskiej taryfy muszą odzwierciedlać wszystkie realne koszty związane z dostarczaniem wody i oczyszczaniem ścieków. Jednocześnie PWiK nie ma prawa na sprzedaży wody i odbiorze ścieków zarabiać (Spółce wolno zarabiać jedynie na dodatkowej działalności usługowej). Utrzymanie i remonty istniejącej sieci oraz budowa nowej powinny odbywać się ze środków pozyskanych z tytułu amortyzacji lub ewentualnie z pozyskanych środków zewnętrznych. Proponowana taryfa może być decyzją Rady Miejskiej dotowana z budżetu gminy. Miało to miejsce w poprzednim okresie taryfowym dla gospodarstw domowych z terenu Piaseczna. W odczuciu mieszkańców była to kwota nieodczuwalna, jednak w skali gminnego budżetu znacząca, dlatego gmina zaniechała dalszego dotowania.

Potrzeba więcej klientów i więcej ścieków
Oznacza to, że dla utrzymywania cen na akceptowalnym poziomie konieczne jest pozyskiwanie nowych klientów i odbiór jak największej ilości ścieków (jak wynika z przedstawionych przez PWiK wyliczeń, każde dodatkowe 50 tys. m3 ścieków przekłada się na minus 10 groszy w taryfie). Możliwe jest to nie tylko dzięki budowie nowej sieci kanalizacyjnej (o czym dalej), ale także poprzez dociążenie i pełne wykorzystanie sieci już istniejącej. Zadanie to jest obecnie dla Piaseczna priorytetem, a wynika nie tylko z oczywistego faktu, że rozłożenie kosztów budowy sieci i jej amortyzacji na większą ilość klientów oznacza automatyczne obniżenie ceny, ale także z konieczności spełnienia wymogów unijnych. Gmina Piaseczno z racji pozyskanych funduszy europejskich musi rozliczyć się z uzyskania efektu ekologicznego, tzn. z liczby odbiorców przyłączonych do wybudowanej przy udziale unijnych środków sieci. Rozliczenie to powinno nastąpić do końca 2015 roku, a brak zadowalających wyników grozi zwrotem unijnych dotacji. Jednocześnie nakładają się na to wymogi unijnej dyrektywy „ściekowej”, która – pod groźbą nałożonych na Polskę kar – nakłada na wszystkie gminy obowiązek skanalizowania terenów tzw. aglomeracji. Aglomeracja Piaseczno wyznaczona została w uchwale Nr 36/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011 r. i obejmuje następujące miejscowości: Bąkówkę, Bobrowiec, Chylice, Chylice-Pólko, Chyliczki, Głosków (zachodnią część), Głosków-PGR, Głosków-Letnisko, Gołków, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówkę, Julianów, Józefosław, Kamionkę, Piaseczno, Robercin, Siedliska, Wolę Gołkowską, Wólkę Kozodawską, Zalesie Górne i Żabieniec. Z tych powodów podłączenie wszystkich mieszkańców, tam gdzie warunki techniczne na to pozwalają, jest w tej chwili dla Piaseczna zadaniem najpilniejszym.

Dociążenie istniejącej sieci
Tymczasem – choć z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wynika taki obowiązek – wciąż nie wszyscy mieszkańcy są przyłączeni do już istniejącej sieci kanalizacyjnej. Z danych PWiK wynika, że chodzi o około 850 przyłączy. Ustawowo gmina ma możliwość przymuszania opieszałych mieszkańców drogą decyzji administracyjnych, po wydaniu których, w sytuacji niezastosowania się przez mieszkańców do wydanego nakazu, możliwe jest rozpoczęcie procedury egzekucyjnej, a w jej wyniku zastępcze wykonanie przyłącza przez gminę lub PWiK przy obciążeniu mieszkańców kosztami, z ewentualnymi działaniami komorniczymi włącznie. Jest to jednak rozwiązanie restrykcyjne, po które planuje się sięgać w ostateczności. Obecnie, wychodząc z założenia, że dla wielu mieszkańców barierą w wypełnieniu obowiązku przyłączeniowego nie jest zła wola, ale brak możliwości finansowych, Spółka PWiK opracowała i uruchomiła Program Promocyjny oferujący atrakcyjne udogodnienia właścicielom niepodłączonych posesji zlokalizowanych na terenach, gdzie zrealizowano kanalizację przy wykorzystaniu środków unijnych.

Nowa taryfa PWiK Piaseczno na wodę i ścieki sanitarne

Promocja na przyłącza
Program Promocyjny dotyczy osób fizycznych i trwa do 30 grudnia 2015 r. W celu skorzystania z promocji należy do dnia 30 czerwca br. złożyć do PWiK wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia kanalizacyjnego oraz zlecenie na kompleksową budowę przyłącza. Promocja przewiduje obniżenie opłat za wydanie warunków technicznych, za odbiór techniczny przyłącza oraz za sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej do łącznej kwoty 312 zł plus VAT. W odniesieniu do obowiązujących stawek z cennika PWiK stanowi to oszczędność dla mieszkańca w wysokości brutto 453,26 zł. Proponowane są też promocyjne ceny za wykonanie 1 m.b. przyłącza oraz studni rewizyjnej na posesji. Ponadto na wniosek klienta płatność może być rozłożona na 24 nieoprocentowane raty, a przy uiszczeniu należności za przyłącze kanalizacyjne jednorazową płatnością Spółka PWiK udzieli 10% rabatu. Szczegółowy regulamin Promocji oraz formularze wniosków są dostępne na stronie www.pwikpiaseczno.pl oraz w siedzibie firmy.

Budowa nowych sieci
Drugim, oczywistym sposobem na pozyskanie większej ilości ścieków jest kanalizowanie kolejnych obszarów gminy i przyłączanie kolejnych nieruchomości. Takie są też oczekiwania mieszkańców Orzeszyna, Pilawy, Chojnowa, Bogatek, Grochowej, Złotokłosu, Runowa czy Henrykowa Urocza, Antoninowa, Mieszkowa i Kuleszówki – i zadania te powinny znaleźć się w obecnie aktualizowanym wieloletnim planie inwestycyjnym PWiK. Pamiętać jednak należy, że każda nowa inwestycja pociąga za sobą wzrost kosztów, co z kolei ma wpływ na wysokość taryfy, czyli cen płaconych przez mieszkańców. Dopóki koszty takiej inwestycji rozkładają się na wystarczającą ilość nowych klientów, wzrost cen nam nie grozi. Bywa jednak, że społecznie oczekiwana i potrzebna mieszkańcom inwestycja jest z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalna. Inwestycja jest opłacalna i może być wspomagana środkami unijnymi, jeśli spełnia założenie podłączenia 120 mieszkańców na kilometr sieci, a z góry wiadomo jest, że dla wielu miejscowości naszej gminy wskaźnik ten jest nieosiągalny. Trzeba więc mieć świadomość, że uzyskany poprzez skanalizowanie takich obszarów wzrost liczby klientów i ilości dostarczanych przez nich ścieków może nie przynieść oczekiwanego efektu w postaci obniżenia ceny lub wręcz może ją podwyższyć. Nie oznacza to, że gmina zrezygnuje z inwestowania w oczekujące na kanalizację okolice, ale biorąc te zależności pod uwagę, PWiK przygotowuje aktualizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym wskaże kolejność i terminy realizacji planowanych działań. Plan ten będzie podlegał zaopiniowaniu przez burmistrza i Radę Miejską.

A może odbiorcy zewnętrzni?
Kolejnym sposobem na pozyskanie większej ilości ścieków, a co za tym idzie – na utrzymanie taryfy dla naszych mieszkańców na dotychczasowym poziomie, jest pozyskiwanie przez PWiK klientów zewnętrznych, dostarczających do naszych oczyszczalni ścieki na zasadach „komercyjnych”. Takim przykładem może być, budząca nieuzasadnione obawy i kontrowersje, podpisana, lecz wciąż niezrealizowana umowa z gminą Prażmów, na mocy której ścieki z Ustanowa, położonego przy granicy gminy Piaseczno, trafiałyby do niewykorzystującej wszystkich swoich mocy przerobowych oczyszczalni w Wólce Kozodawskiej. Tu uspokoić należy obawy okolicznych mieszkańców, gdyż zdolności technologiczne oczyszczalni dają gwarancję, iż ewentualny odbiór dodatkowych ścieków nie będzie powodował żadnych niepożądanych uciążliwości.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7581&start=15

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie