Informacje10 kwietnia 2016, 17:00,

Wystawa malarstwa Dariusza Stelmacha w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


10 kwietnia 2016 roku zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Dariusza Stelmacha. Wernisaż odbędzie się o godz. 17.00 w Communio Graphis przy ul. Pijarskiej 40 w Górze Kalwarii. Wystawę będzie można oglądać do 8 maja 2016 roku.

WYSTAWA MALARSTWA DARIUSZA STELMACHA W GÓRZE KALWARII

Dariusz Stelmach - artysta jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Prowadzi galerię Domu Kultury „Idalin" w Radomiu. Dariusz Stelamch jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem krajowych oraz międzynarodowych plenerów malarskich. www.dariuszstelmach.pl

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje7 kwietnia 2016, 18:38,

Osiedle Leśna Polana - inwestycja na działce parafii w Magdalence


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Szanowna Pani Wójt,

Dziękujemy za odpowiedź w sprawie osiedla „Leśna Polana”, prezentowanego jeszcze do niedawna na stronie internetowej Parafii jako „Magdalenka apartamenty/segmenty bezczynszowe”.

To prawda, iż według projektu inwestora osiedle „Leśna Polana” miałoby się składać z budynków bliźniaczych, w których dodatkowo zostaną wydzielone po dwa lokale. Natomiast w kwestii niedopuszczalności przedstawionego przez firmę Pyzel Developers projektu najistotniejsze jest to, że lokale są wyodrębnione na zasadzie oddzielnych segmentów, a ponieważ domy bliźniacze przylegają do siebie, więc segmenty w oczywisty sposób składają się na zabudowę szeregową (2+2=4). Każda para domów bliźniaczych na planie osiedla „Leśna Polana” tworzy więc szereg czterech segmentów mieszkalnych (oprócz jednej pary bliźniaczej, gdzie przewidziano tylko trzy segmenty – ale też szeregowo). W rezultacie bez znaczenia jest to, czy są to lokale w jednym domu, lokale w bliźniakach czy odrębne domy w zabudowie szeregowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bowiem tego nie precyzuje, ale jednoznacznie zakazuje zabudowy szeregowej w ogóle. A więc tego typu rozwiązanie architektoniczne jest niedopuszczalne.

Warto w tym miejscu również odwołać do podstawowych zasad logiki i ogólnych przepis prawa powszechnie obowiązującego (prawo budowlane), a także przepisów lokalnych (prawo miejscowe) dotyczących dopuszczalnych form zabudowy oraz zakazu jakiejkolwiek zabudowy szeregowej na terenie na którym są posadowione ww. działki, przewidziane dla realizacji osiedla „Leśna Polana”. Chodzi przecież o określanie dopuszczalnej intensywności zabudowy. Jeżeli prawo miejscowe nie pozwala na wybudowanie w tym miejscu budynku wielorodzinnego składającego się z trzech czy czterech lokali, to tym bardziej nie dopuszczalna jest zabudowa bliźniacza tworząca szeregowe segmenty. Po pierwsze jest to ewidentna próba obejścia prawa i naruszenia zasad współżycia społecznego. Po drugie, przy tym rozwiązaniu intensywność zabudowy byłaby co najmniej taka sama, a tak naprawdę jeszcze większa - dwa budynki bliźniacze złożone z trzech-czterech segmentów, wobec jednego budynki z trzema-czterema lokalami. Zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi – na przedmiotowych działkach, tj. na każdej z nich, można wybudować najwyżej jednolokalowe bliźniaki lub wolnostojące domy jednorodzinne z dwoma lokalami.

Pragniemy przypomnieć, iż wbrew konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa, a co za tym idzie zasadzie równego traktowania obywateli, Gmina uprzywilejowała już właściciela omawianego gruntu, wprowadzając w zeszłym roku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulacje pozwalając wydzielić mu – na zasadzie wyjątku – mniejsze działki, to znaczy o powierzchni 800 m2, podczas gdy wszystkich innych obywateli z tego terenu obowiązuje 900 m2 jako minimalna powierzchnia gruntu. Dzięki takiemu uprzywilejowaniu, Parafia jako właściciel gruntu, mogła - ze swojej działki mającej łączną powierzchnię 2400 m2 - wydzielić nie dwie działki, każda o powierzchni 1200 m2, ale aż trzy działki budowlane. Nie ulega wątpliwości, iż skutkuje to niewspółmiernym zwiększeniem intensywność ewentualnej zabudowy na tym obszarze. Dlatego też, plany wybudowania w tym miejscu segmentów w zabudowie szeregowej, w miejsce dozwolonej prawem zabudowy, są wyraźnym przejaw próby obejścia przepisów prawa i jako takie zmierzają w sposób zawoalowany do przekroczenie obowiązujących norm prawnych. W związku z tym zwracamy się do Państwa, jako włodarzy Gminy, z prośbą o wyjaśnienie Właścicielowi działki i potencjalnemu Inwestorowi powyższych okoliczności, by zawczasu wycofali się z tego niefortunnego pomysłu. Jak również, byście sami przemyśleli swoja politykę względem tej części Łaz. W tym celu poniżej zamieszczamy w formie suplementu jeszcze kilka informacji mających znaczenie w okolicznościach opisanej wyżej sprawy.

Z poważaniem
Grupa mieszkańców Magdalenki i Łaz

Do wiadomości:
Władze i administracja gminy, władze i administracja powiatu, lokalne media, lokalne stowarzyszenia, Gazeta Stołeczna, Parafia w Magdalence, Pyzel Developers, Urząd Wojewódzki, itd.

Suplement

Okoliczności opisanej wyżej sprawy wiążą się również z problem postępującej już od pewnego czasu degradacji części Łaz, położonej wokół Kościoła (pomiędzy ulicami Słojewskiego, Bażantową, Wiejską i Posępną). Jeszcze do niedawna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązywał na tym terenie wymóg działek leśnych o powierzchni minimum 1200 m2. Pod względem obowiązujących norm, upodabniało to ten fragment Łaz do sąsiedniej Magdalenki. Nie przypadkowo również ten fragment Łaz, razem z całą Magdalenką (a w odróżnieniu od pozostałej części Łaz), został niegdyś włączony w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Otoczenie Kościoła ma swój niepowtarzalny urok, nawiązując klimatem do sąsiedniej Magdalenki. To dlatego miedzy innymi mówi się o parafii w Magdalence, a nie o parafii w Łazach, choć kościół i zabudowania parafialne położone są na obszarze Łaz. To samo dotyczy zresztą zbudowanej niedawno publicznej szkoły katolickiej, która – choć znajduje się w Łazach – na oficjalnych tablicach, banerach reklamowych oraz stronie internetowej informuje zainteresowanych, iż znajduje się w Magdalence.

Tymczasem w uchwalonym rok temu miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma już mowy o działkach leśnych (a więc teoretycznie wszystkie drzewa można wyciąć), a minimalna powierzchnia działki budowlanej została obniżona do 900 m2 (800 m2 na działkach Prafii), a więc podobnie jak w pozostałej części Łaz dla zabudowy jednorodzinnej. O ile zatem, kiedyś część Łaz znajdująca się wokół kościoła, nie tylko wchodziła w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu (aktualnie nadal wchodzi, ale powiedzmy sobie wprost, jak się okazuje tylko na papierze), ale obowiązywały w niej normy zabudowy zbliżone, do tych jakie obowiązują w Magdalence, co miało sens i tworzyło spójną całość, o tyle od pewnego czasu, podejmowane działania zmierzają – nawet jeśli nie w sposób zamierzony - do systematycznej degradacji tego, a wybudowanie osiedla „Leśna Polana” o tak intensywnej zabudowie segmentowej, będzie przysłowiowym „gwoździem do trumny” dla tego miejsca.

Dnia 10 marca 2016 10:51 Małgorzata Malesa napisał(a):

Dzień dobry

W związku z przesłanym do tut. Urzędu e-maila w dniu 25.02.2016r. w załączeniu przesyłamy odpowiedź.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie