Informacje27 grudnia 2016, 19:59,

Odpowiedź ZTM ws. I strefy biletowej


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W związku z uruchomieniem pilotażowego projektu przyłączenia miasta Marki do pierwszej strefy biletowej, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno skierował zapytanie do ZTM o przedstawienie kryteriów i uwarunkowań, które zaważyły na tej decyzji. Piaseczno również zainteresowane jest rozszerzeniem współpracy, które mogłoby zaowocować podobnym rozwiązaniem dla Gminy Piaseczno.

ODPOWIEDŹ ZTM WS. I STREFY BILETOWEJ

Poniżej przedstawiamy odpowiedź jaką uzyskaliśmy od Zarządu Transportu Miejskiego:

"Uprzejmie informujemy, że przyłączenie miasta Marki do pierwszej strefy biletowej jest pilotażowym projektem w zakresie wypracowania docelowego modelu rozliczeń i organizacji transportu w obrębie aglomeracji warszawskiej. Stosowne informacje i wyjaśnienia w tym zakresie były przedstawione na spotkaniu ZTM z Gminami w dniu 24.10.2016 r.

Dlatego też obecnie rozpoczęliśmy analizę popytu na usługi przewozowe po zmianie granicy strefy biletowej na terenie Marek (będziemy monitorować ew. wzrost liczby pasażerów zainteresowanych skorzystaniem z komunikacji miejskiej ZTM). Jednocześnie wraz z prognozowaną zmianą potoków pasażerskich pragniemy poinformować, że trwają również analizy ewentualnych zmian w strukturze sprzedaży biletów ZTM i wielkości przychodów z tego tytułu. Dopiero w/w dane pozwolą ocenić czy zmiana granicy strefy biletowej z dn. 1.11.2016 r. jest dla m. st. Warszawy korzystna pod względem ekonomicznym i organizacyjnym, i czy będzie możliwe dalsze rozszerzenie I strefy o następne samorządy około warszawskie. Z uwagi na skomplikowane mechanizmy rozliczeń związanych z funkcjonowaniem wspólnego biletu ZTM-KM ewentualne rozszerzenie granic I strefy biletowej mogłoby prawdopodobnie nastąpić w pierwszej kolejności w tych gminach, na których nie ma zlokalizowanych stacji i przystanków kolejowych objętych w/w strefą wspólnego biletu. Niezależnie od obecnego podziału układu komunikacyjnego na I i II strefę biletową i zgłaszanymi do ZTM uwagami przedstawicieli współpracujących z nami samorządów, równolegle rozpoczęły się w ZTM prace analityczne dotyczące wypracowania nowego modelu rozliczeń w zakresie organizacji transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej (zasięg, układ stref biletowych, poziom dotacji, różnica w cenie biletu w poszczególnych strefach, itd.). Propozycje kierunkowych rozwiązań będą jednak wymagały dyskusji i uzgodnień wewnątrzmiejskich i stanowiska Władz Warszawy – ZTM nie ma kompetencji, aby samodzielnie prowadzić tego rodzaju politykę – tym bardziej, iż wszelkie zmiany taryfowe oraz biletowe wymagają stosownych uchwał Rady m. st. Warszawy.

A zatem – do konsultacji i ew. dalszego procedowania przekażemy władzom wszystkich gmin, z którymi ZTM zawarł stosowne umowy i porozumienia, propozycje wewnętrznie przeanalizowane i przedyskutowane, które będą miały akceptację władz Warszawy.
"

Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Katarzyna Strzegowska

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje2 stycznia 2017, 20:28,

Nagrody dla sportowców z terenu Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

31 stycznia 2017 r. upływa termin nadsyłania zgłoszeń zawodników i trenerów do nagrody Powiatu Piaseczyńskiego dla zawodników do 20 roku życia, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2016 r.

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW Z TERENU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Nagrody o charakterze finansowym przyznawane są zawodnikom, w tym również niepełnosprawnym, którzy w mijającym roku zajęli miejsca od 1 do 3, natomiast wyróżnienia (dyplomy) przyznaje się zawodnikom (także zawodnikom z niepełnosprawnością), którzy uzyskali miejsca od 4 do 10, w dyscyplinach i konkurencjach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim (mistrzostwa Polski, puchar Polski) lub międzynarodowym (mistrzostwa Europy, puchar Europy, mistrzostwa świata oraz puchar świata). Nagrody przyznane są również trenerom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody i wyróżnienia otrzymują zawodnicy, którzy nie ukończyli 20. roku życia oraz są zrzeszeni w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w uczniowskich klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego i prowadzących działalność na jego terenie.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom, którzy uprawiają dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wykazu dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe (Dz.U. 2009 r. Nr 147 poz. 1196).

Nagrody mają charakter pieniężny, natomiast wyróżnienia przyznawane są w postaci dyplomów. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego z urzędu lub na wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym uczniowskiego klubu sportowego, po zasięgnięciu opinii Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

NAGRODY DLA SPORTOWCÓW Z TERENU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Wniosek podpisany przez trenera lub przedstawiciela władz klubu powinien zawierać:
1. imię i nazwisko zawodnika/trenera,
2. datę urodzenia,
3. adres zameldowania,
4. wyszczególnienie osiągnięć sportowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu, ze wskazaniem tego osiągnięcia, które jest zgłaszane do nagrody,
5. kopie protokołów z wyników zawodów, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
6. oraz w przypadku zawodników, którzy zajęli miejsca I-III i zgłaszanych do nagrody trenerów:
- adres Urzędu Skarbowego,
- pesel,
- nr rachunku bankowego (w przypadku zawodników musi to być rachunek zawodnika, a nie rodzica - jeśli zawodnik nie posiada własnego konta, nagroda zostanie wypłacona w punkcie bankowym w starostwie).

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie do 31 stycznia każdego roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 22 756 61 94

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr XXIII/5/04 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwałą nr XXXI/14/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie