Informacje27 lutego 2017, 08:00,

Kwalifikacja wojskowa Powiat Piaseczyński


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Od 30 stycznia do 28 kwietnia br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA POWIAT PIASECZYŃSKI

Harmonogram kwalifikacji wojskowej:
Gmina Prażmów – 27-28.02
Gmina Tarczyn – 01-03.03
Gmina Piaseczno – 06.03 - 22.03
Gmina Góra Kalwaria – 23.03 - 29.03
Gmina Konstancin - Jeziorna 30.03 – 06.04
Gmina Lesznowola – 07.04 – 12.04
kobiety – 13.04
rezerwa – 14.04

KWALIFIKACJA WOJSKOWA POWIAT PIASECZYŃSKI

Adres: Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego (budynek obok Starostwa Powiatowego w Piasecznie) ul. Chyliczkowska 12 05-500 Piaseczno, tel. 519-329-112

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1657) od 30 stycznia do 28 kwietnia br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej. 
Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się od 27 lutego do 14 kwietnia br.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością, określoną przez art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). Osoby, które nie mogą stawić się przed PKL powinny zawiadomić o tym sekretarza komisji telefonicznie bądź pisemnie. Podobnie osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed komisją.


KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ?

§3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1657) określa, kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji:
1)mężczyźni urodzeni w 1998 r.; 
2) mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)osoby urodzone w latach 1996-1997, które: 
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w przypadku Powiatu Piaseczyńskiego jest to Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie. W przypadku braku możliwości ustalenia stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej – osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty (mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566):
* dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
* dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
* dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
* aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
* dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
Ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
1) kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej; 
2) kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju; 
3) kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej; 
4) kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 
W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie podczas stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawienie powiatowej komisji lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne.
Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie lub historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez powiatową komisję orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14 dni, składając pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem tej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać na posiedzenie tej komisji osobę odwołującą się, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Niezachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania i związane z tym uprawomocnienie się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej spowoduje, iż o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, po tym terminie, można się będzie ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela wójta lub burmistrza, oddelegowanego do prac przy kwalifikacji wojskowej, przedstawiając przyczynę braku możliwości stawiennictwa. Po ustaniu tych przyczyn, osoba winna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, w kolejnych dostępnych terminach. W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.
Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla zainteresowanych (osoby wezwane do kwalifikacji), dlatego też najprostszym rozwiązaniem jest stawienie się do kwalifikacji oraz przed Powiatową Komisją Lekarską.

PODSTAWY PRAWNE
Do kwalifikacji stosuje się przepisy:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 roku, 1534);
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870);
3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, nr 0, poz. 23 );
4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 735);
5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 51);
6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
7. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1657) ;
8. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 i z 2012 roku poz. 68);
9. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 151, poz. 1595 ze zm.)

Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie

Agnieszka Pindelska 

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje23 lutego 2017, 16:00,

XXIX sesja Rady Powiatu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

XXIX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek, 23 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5. Początek o godz. 16.00.

XXIX SESJA RADY POWIATU
 

Program sesji zawiera następujące sprawy:

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położonych w obrębie Runów PGR, gm. Piaseczno,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji wzięcia w użyczenie pomieszczeń 
w budynku w Piasecznie przy ul. Staszica 19,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach – Łbiskach oraz w Statutach Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Domów Dzieci Nr 1, 2, 3 oraz 4” w Pęcherach – Łbiskach,
11. przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2016 rok,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa 
w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Rewizyjnej,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Radnego do Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
18. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
19. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXVII a XXIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
20. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
21. oświadczenia Radnych,
22. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
23. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie