Informacje1 lipca 2015, 09:30,

Zawiadomienie o 10. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w dniu 1.07.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 10. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 23.600,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 193/XI/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 3.690,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 118.555,00 zł na wniosek ZEAS)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 103.989,00 zł).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 878.000,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 500.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 213.520,00 zł na wniosek Wydz. IT)
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 7.000,00 zł na wniosek Wydz. RSS).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 225 tys. zł na realizację koncepcji układu komunikacyjnego dróg dojazdowych do Węzła Antoninów).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 10.000,-zł na wniosek Sołectwa Głosków Wieś).
9.11 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.12 W sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 2/80, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 5/18, obręb 5, położonej w Piasecznie przy zbiegu ul.Energetycznej i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej we wsi Głosków.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Grójec udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień.
9.17 W sprawie nadania nazwy INSTYTUTOWA ulicy położonej we wsi Żabieniec w Gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie nadania nazwy DALIOWA ulicy położonej we wsi Chylice w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie.
9.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 105.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego liniami rozgraniczającymi ulic: Przesmyckiego, Julianowskiej, Okulickiego oraz zachodnimi granicami działek ozn. nr ew. 29/1, 29/9, 29/10, 29/7, 29/8, 29/5 z obr. 22.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszarów działek.
9.23 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej, od północy północnymi granicami działek o nr ew. 2/166, 2/178 z obr. 4 od wschodu wschodnią granicą działki o nr ew. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z obr. 4, od południa północną linia rozgraniczającą ul. Energetycznej.
9.24 W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9.25 W sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9.26 W sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno przyjętego Uchwałą Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
9.27 W sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 1502/LI/2010 Rady Miejskiej z dnia 22.09.2010 w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9.28 W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
9.29 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.30 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60
Informacje24 czerwca 2015, 08:00,

Zbiórka nakrętek dla Basi i Poli


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Trwa akcja zbiórki nakrętek dedykowana dla dwóch dziewczynek Poli, która czeka na operację serca i Basi, która została sparaliżowana po wypadku. Akcję prowadzi wspólnie: Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ZSS w Łbiskach oraz Kurier Południowy. Miejscem zbiórki jest siedziba Kuriera Południowego w Piasecznie przy ul. Ludowej 2. Zachęcamy do udziału.

Zbiórka nakrętek dla Basi i Poli

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=25&t=7897&p=109614#p108040

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie