Informacje26 czerwca 2010, 00:00,

Zapoznaj się ze Strategią Partnerstwa Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że we wtorek 29 czerwca 2010 roku o godz. 11.00, odbędzie się uroczyste podpisanie deklaracji partnerstwa piaseczyńskiego, pomiędzy władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi przy udziale mediów. Część oficjalna odbędzie się w siedzibie Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie. Deklaracja jest wynikiem wielu miesięcy wspólnej pracy i opracowywania spójnej strategii dla powiatu piaseczyńskiego. Poniżej umieszczam STRATEGIę, którą otrzymałem od Pani Joanny Kozera z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) www.fise.org.pl

Strategia Partnerstwa Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego:

Zgodnie z zadeklarowana wizją powiatu piaseczyńskiego: "POWIAT PIASECZYńSKI MIEJSCEM PRACY, REKREACJI I WYGODNEGO ZAMIESZKANIA, PRZYJAZNY I ATRAKCYJNY DLA WSZYSTKICH". Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu piaseczyńskiego przyjmuje Strategię działań na lata 2010-2020 o następującej treści.
1. Partnerstwo działać będzie w dwóch obszarach tematycznych, przy czym projekty i przedsięwzięcia realizowane przez partnerstwo mogą być realizowane – w zależności od swojego zakresu i tematyki – w różnych grupach projektowych.
2. Do grup projektowych mogą być także zapraszane osoby/podmioty niebędące Uczestnikami Partnerstwa, jeżeli jest to uzasadnione merytorycznie i uzyskało akceptację Zespołu Koordynującego Partnerstwa.
3. Obszary tematyczne, w których działać będzie Partnerstwo w latach 2010 - 2020 to: Dialog obywatelski, Turystyka/rekreacja
4. Strategia dla obszaru tematycznego - Dialog obywatelski.
Cel ogólny na lata 2010 – 2020
Wzrost świadomości i aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu piaseczyńskiego oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia w powiecie.
Cele operacyjne/wskaźniki
- Zwiększenie liczby partnerstw i projektów partnerskich realizowanych w powiecie
- Wzrost potencjału i skuteczności lokalnych organizacji pozarządowych
- Powstanie inkubatora organizacji pozarządowych/inicjatyw lokalnych
- Wyrost liczby mieszkańców powiatu zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych/inicjatywy lokalne/grupy nieformalne
Rezultaty/Działania
Edukacyjne
- Uruchomienie Uniwersytetu Trzech Pokoleń
- Opracowanie i wdrożenie pakietu doradczego dla organizacji pozarządowych
- Organizowanie stażów i praktyk
- Rozwój dziennikarstwa i reporterstwa obywatelskiego (szkolenia, promocja etc.)
- Prowadzenie warsztatów z kreatywności, motywacji, zmiany postaw
- Uruchomienie Kuźni Dziedzictwa Lokalnego
- Uruchomienie Akademii Twórczej Przedsiębiorczości
Inkubacyjne
- Stworzenie przestrzeni do spotkań i pracy lokalnych organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
- Prowadzenie wirtualnego doradztwa (e-doradztwo) dla organizacji pozarządowych w zakresie księgowości, prawa, samofinansowania działań etc.
- Promocja dobrych praktyk, organizowanie wizyt studyjnych
Informacyjne/promocyjne
- Stworzenie i prowadzenie forów obywatelskich/strony www/telebimy
- Współpraca z mediami lokalnymi
- Stworzenie mediów obywatelskich (gazeta, Internet, telebimy na przystankach)
- Promocja działań prowadzonych w ramach innych obszarów tematycznych Partnerstwa (np. Korona Ziemi Piaseczyńskiej)
- Współpraca z samorządem miasta Piasecznie i Starostwa Piaseczyńskiego w zakresie opracowania Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacji społecznych.
Planowane projekty/przedsięwzięcia
- Projekt dla organizacji pozarządowych – finansowanie- Dobre Rządzenie 2011, PO FIO 2011 (podmiot odpowiedzialny – Stowarzyszenie FURTKA)
- Projekt dla przedsiębiorstw społecznych – finansowanie – PO KL 7.2.2 (podmiot odpowiedzialny – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych?, Powiatowy Urząd Pracy?)
- Uruchomienie Centrum/Klubu Integracji Społecznej – finansowanie – PFRON (podmiot odpowiedzialny – Urząd Miasta, Spółdzielnia Socjalna MOSS, OPS?)
- Projekt Akademia Twórczej Przedsiębiorczości – finansowanie – PO KL 9.1 2010 (Podmiot odpowiedzialny – TNOiK, WK, WSZ-SW)
- Uruchomienie Uniwersytetu Trzech Pokoleń – finansowanie – FIO 2011, Program Młodzież, współpraca - Dziennik Obywatel, media lokalne (podmiot odpowiedzialny - ?)
- Uruchomienie Kuźni Dziedzictwa Lokalnego, wsparcie edukacyjne, informacyjne, promocyjne dla inwestycyjnych przedsięwzięć Partnerstwa – finansowanie – PO KL 6/8/9 (podmiot odpowiedzialny - ?)
- Konsultacje Programu Współpracy miasta/powiatu z organizacjami pozarządowymi – finansowanie – niepotrzebne (podmiot odpowiedzialny – Stowarzyszenie FURTKA)
- Powołanie Rady Pożytku Publicznego – finansowanie – niepotrzebne (podmiot odpowiedzialny – Stowarzyszenie FURTKA)
Potrzebne zasoby
Intelektualne, materialne i finansowe niezbędne do opracowania i wdrożenia projektów (lokal, sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, dostęp do mediów poradnictwo, środki na niezbędne opłaty etc.)
5. Strategia dla obszaru tematycznego - Turystyka/rekreacja
Cel ogólny na lata 2010 – 2020
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu piaseczyńskiego, przy zachowaniu dotychczasowych walorów przyrodniczo-turystycznych.
Cele operacyjne/wskaźniki
- Wzrost liczby osób przebywających na terenie powiatu piaseczyńskiego, przez co najmniej jedną dobę (dane dot. zakwaterowania)
- Wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych oferowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego (bilety, karty wstępu, etc.)
- Wzrost dochodów lokalnych przedsiębiorców
Rezultaty/Działania
- Modernizacja i wytyczenie nowych szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych)
- Rewitalizacja zabytków (m. in. „Poniatówka”)
- Zagospodarowanie Ośrodka „WIS£A”
- Infrastruktura komunikacyjna – stworzenie, modernizacja umożliwiająca swobodną komunikację pomiędzy lokalnymi atrakcjami turystycznymi, opracowanie koncepcji i wdrożenie „alternatywnej komunikacji” i szlaków turystycznych na terenie powiatu.
- Działania promocyjne – stworzenie i wypromowanie lokalnej oferty turystycznej, stworzenie systemu informacji turystycznej
- Przekonanie społeczności do słuszności projektu, ukazanie korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięć (jego wyższości nad niektórymi mniejszymi, lokalnymi inwestycjami, np. w komunikację)
Planowane projekty/przedsięwzięcia
- Opracowanie lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka „WIS£A” (jako otwartego, ogólnodostępnego ośrodka rekreacyjno-turystycznego)
- Opracowanie modelu prawnego na potrzeby inwestycyjno-rewitalizacyjne realizowane w ramach partnerstwa lokalnego, a także w zakresie pozyskania prywatnych inwestorów
- Opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia
- Pozyskanie dodatkowych środków na realizacje inwestycji
- Finansowanie – budżety samorządów lokalnych, RPO WM 6.1, 6.2, prywatni inwestorzy
Potrzebne zasoby
Specjalistyczne poradnictwo prawne, projektowe…
6. Korekty i modyfikacje przyjętej Strategii Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu piaseczyńskiego na lata 2010- 2020 mogą być wprowadzane zgodnie z Regulaminem Partnerstwa.
autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców powiat piaseczyński
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje27 czerwca 2010, 00:00,

Artyści z grupy Communio Graphis zapraszają na wystawę


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Artyści z grupy Communio Graphis serdecznie zapraszają mieszkańców na wystawę prac, którą można zobaczyć w galerii przy ulicy Pijarskiej 40 od 27 czerwca do 25 lipca 2010 roku. Swoje prace prezentują: Maria Bujanowicz, Marek Czaplarski, Jan Drewicz, Małgorzata Filipowicz, Danuta Kotulska, Maria Kościołek, Dorota Królikowska, Elżbieta Kwapińska, Sylwia Lewandowska, Teresa Pietras, Anna Siłuch, Eugeniusz Węgiełek oraz Tadeusz Witek. Galeria czynna w piątki w godz. 18.00-20.00, w niedziele w godz. 11.00-14.00.
autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców gminy Góra Kalwaria

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie