Informacje23 września 2016, 07:00,

Zamknięcie ul. Wspólnej w Bielawie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W piątek, 23 września 2016 roku w godz. 7-18, z powodu remontu nieprzejezdna będzie ul. Wspólna w Bielawie - na odcinku od ul. Okrzewskiej do pętli autobusowej. Wykonawca zapewni mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji. Za utrudnienia przepraszamy.

Zamknięcie ul. Wspólnej w Bielawie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje28 września 2016, 09:30,

XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 28 września 2016 roku o godz. 9:30 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
 
XXV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 110.000 zł z modernizacji oświetlenia ulicznego na doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż reduktorów napięcia).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 63.500 zł). 
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 190.000 zł oraz zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 9.447.189 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 183.764 zł zgodnie z wnioskiem Wydz. GGG).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 590.000 zł zgodnie z wnioskiem Ref. SS). 
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1500 zł; zwiększenia wydatków o kwotę 23.100 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 21.600 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 7.210 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 12.000 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 4.790 zł).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenie wydatków o 10 tys. zł na ul. Krótką w Józefosławiu
9.9 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola w 2016r
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028. 
9.11 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 
9.12 W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie. 
9.13 W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
9.14 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyczny „Nie poddaj się grypie” realizowany w mieście i gminie Piaseczno dla osób 65+ na lata 2016-2018. 
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 226/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy Borówki ulicy położonej we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno. 
9.16 W sprawie nadania nazwy Miętowa ulicy położonej we wsiach Baszkówka i Wólka Pracka w Gminie Piaseczno. 
9.17 W sprawie nadania nazwy Rydza ulicy położonej we wsi Pilawa w gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach administracyjnych obrębu ewidencyjnego PGR Runów 0034 oraz części terenu w granicach administracyjnych Runów 0033 z wyłączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ew. 400.
9.19 W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chyliczki oraz Nr 600/XXIII/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 95/VI/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. 
9.20 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r., dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki. 
9.21 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR. 
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach działek ozn. nr ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/5, 180/6, 181 z obr. 24.
9.23 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.24 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Antoninów gm. Piaseczno. 
9.25 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno. 
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/13 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 10/15 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej. 
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid.9/8 obręb 21 położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej. 
9.29 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki gminnej ozn. nr ewid. 13/36 obręb 15 położonej w Piasecznie przy ul. Kusocińskiego 6. 
9.30 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 234; 235 oraz 340 w Złotokłosie. 
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek gminnych ozn. numerami 21/2 i 20 obręb 16, położonych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II. 
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
9.33 W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1107/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r w przedmiocie oczyszczania ścieków z terenu gminy Prażmów przez Gminę Piaseczno
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie