Informacje5 lipca 2017, 09:30,

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 05.07.2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 150.000,- zł na wniosek SM na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST).
2. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 20.000,- zł na wniosek Wydz. UiA na realizację I etapu konsultacji społecznych projektu mpzp w Zalesiu Górnym projekt „Przestrzeń dla Partycypacji”).
3. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.856,00 zł na wniosek Dyr. ZSP w Józefosławiu w ramach programu Erasmus).
4. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 175.515,- zł na wniosek Ref. SS na realizację budżetu i Gminnego Programu Profilaktyki.
5. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetu w 2017r o kwotę 3.945.000,-zł)
6. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 53.760,-zł na wniosek Wydz. IT)
7. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków 34.170,-zł)
8. W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. funduszu sołeckiego)
9. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna
10. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028 2/2
11. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 51/94, położonej w Chyliczkach przy ul. Bażanciej.
12. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 38, obręb 18, położonej w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego.
13. W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno.
14. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości położonej w miejscowości Julianów gm. Piaseczno.
15. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piaseczno umowy dzierżawy dotyczącej części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, położone w obr 70, w m. Piaseczno.
16. W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 179/2 położonej w Piasecznie przy ul. Onyksowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
17. W sprawie nadania nazwy STAROCHYLICKA ulicy położonej we wsi Chylice-Pólko w gminie Piaseczno.
18. W sprawie sposobu wykonania uchwały nr 619/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa-Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin.
19. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Energetyczna, Puławska, Okulickiego i Mleczarska – Etap II
20. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa-Radom, od północy północną linia rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linia rozgraniczającą Al. Kalin – część I
21. W sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
22. W sprawie zmian załącznika nr 1 do Statutu Centrum Kultury w Piasecznie zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 941/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
23. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piaseczno porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
24. W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
25. W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2030” stanowiącego aktualizację „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2004-2015, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr 841/XXXVII/2005 w dniu 2.06.2005 r.
26. W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje4 lipca 2017, 09:11,

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ NA OKRES 2017/2018

Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie