Informacje23 listopada 2016, 09:30,

XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W środę 23 listopada 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 128.000 zł z roku 2016 na 2017 zgodnie z wnioskiem Ref. ds. Zarządzania Energią).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 31.549 zł w ramach funduszu sołeckiego).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 370.000 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.GO).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przeznaczenia kwoty 14.000 zł na zakup programu komputerowego do obsługi Biura Rady Miejskiej).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 559.884 zł zgodnie z wnioskiem Wydz.INW).
9.6 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
9.7 W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.8 W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Piaseczno.
9.9 W sprawie uchylenia uchwały Nr 373/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia dotacji o 200 tys. zł.
9.11 W sprawie uchylenia uchwały Nr 374/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r.
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia środków o 25 tys. zł
9.13 W sprawie zmiany Uchwały nr 639/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.14 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmniejszenia zadania o 35 tys. zł
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 720/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016r
9.16 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. wniosku CUW
9.17 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia i zmniejszenia środków w oświacie
9.18 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.19 W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z.T. skierowanej do Wojewody Mazowieckiego na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie wadliwego, opieszałego i przewlekłego działania gminy w kwestii zagospodarowania i organizacji ruchu na ul. Reja w Piasecznie.
9.20 W sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
9.21 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
9.22 W sprawie zmiany uchwały Nr 599/XXII/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
9.23 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m.kw. usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.25 W sprawie nadania nazwy „Zagubiona” ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno.
9.26 W sprawie nadania nazwy „Przytulna” ulicy położonej we wsi Julianów w gminie Piaseczno.
9.27 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1600/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.28 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1550/L/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.29 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 692/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.30 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.).
9.31 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Piaseczna Nr 159/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR.
9.32 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011 r. dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach. narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.
9.33 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 25/3, 26, 25/8 i części działek nr ew. 15/6, 15/4, 25/16 z obrębu 3, o nr ew. 1/5, 1/6, 1/7, 19, 20/7, 20/8, 20/3, 21/3, 21/4, 22/2, 22/1, 23/3, 23/4, 23/5 i części działek nr ew. ¼, 18/12 z obrębu 8 oraz z obrębu Józefosław części działek nr ew. 154/12, 57/6, 153, 132/5, 132/37, 154/10.
9.34 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Mieszkowo).
9.35 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (Antoninów i Kuleszówka).
9.36 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 72 miasta Piaseczno przy ul. 11-go Listopada.
9.37 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.38 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.39 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego (dot. dz. nr 245 or. 3).
9.40 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkowania wieczystego (dot. dz. nr 246 obr.3).
9.41 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Żeglińskiego na rzecz użytkownika wieczystego.
9.42 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Zalesiu Górnym przy ul. Białej Brzozy na rzecz użytkownika wieczystego.
9.43 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 25/10 obręb 40, położonej w Piasecznie w rejonie ulic: Sierakowskiego i Kilińskiego.
9.44 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/178 oraz działek ozn. nr ewid. 2/151, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/142, 2/143, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/15, 2/120, 2/1, 2/106, 2/104 i 2/105 położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44 i Energetycznej w obrębie 4.
9.45 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 56, położonej w Piasecznie przy ul. Paprociowej 2 i 4, w obrębie 56.
9.46 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 30 i części działki ozn. nr ewid. 74, położonych w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 17 i 37, w obrębie 54; oraz części działki nr 39 obr. 56, położonej w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 16.
9.47 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 6/14, obręb 26 położonej w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego.
9.48 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 14, obr. 69 położonej w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25 oraz części działki ozn. nr ewid. 6 obr. 9 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.
9.49 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 37/2 obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.50 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 37/2, obręb 17 położonej w Piasecznie przy ulicy Puławskiej.
9.51 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 21 obr. 44 położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.
9.52 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec w gminie Piaseczno.
9.53 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Królowej Jadwigi 11, działka ewidencyjna nr 53, obręb 50 tzw. „Domu Zośki”.
9.54 W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piaseczno na lata 2016 – 2023.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje26 listopada 2016, 15:00,

Klubowe Bajeczki w Józefosławiu


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

26 listopada 2016 roku o godz. 15:00 zapraszamy na Klubowe Bajeczki w Józefosławiu. Bajki wyświetlane z kliszy i czytane przez rodziców. Wstęp wolny. Miejsce: Klub Kultury w Józefosławiu Urocza 14, Józefosław. Zapraszamy na Klubowe Bajeczki.

KLUBOWE BAJECZKI W JÓZEFOSŁAWIU

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie