Informacje26 października 2016, 09:30,

XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 26 października 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 780.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 100.000,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 72.158,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6.172,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.050,00 zł na wniosek CUW i BPI).
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 25.000,00 zł na wniosek Ref. SZ).
9.8 w sprawie zmiany uchwały 679/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.09.2016r.
9.9 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochody i zwiększenia wydatki o kwotę 76 249 zł w dziale Oświata i Wychowanie)
9.11 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 448 889 zł)
9.12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 8.123.679,00 zł; zmniejszenia dochodów o kwotę 2.526.000,00 zł.; zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł; zmniejszenia wydatków o kwotę 1.429.600,00 zł. oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 6.987.279,00 zł.)
9.13 W sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowej na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie.
9.14 w sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.15 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.16 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
9.17 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Piaseczno na lata 2016-2018.
9.18 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2017.
9.19 W sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Piaseczno”.
9.20 W sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
9.21 W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla logopedów, pedagogów, psychologów, reedukatorów, rewalidatorów, doradców zawodowych, socjoterapeutów, nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nauczycieli zajęć z integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.22 W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.
9.23 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości lokalowej nr 23, położonej w budynku zlokalizowanym przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym przedmiotowa nieruchomość jest położona.
9.24 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Diamentowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.25 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego części działki oznaczonej numerem ewid. 19, obręb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 14, położonej w Głoskowie przy ul. Millenium.
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 20,00m2, usytuowanego w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje21 października 2016, 18:00,

Teresa Pietras wystawa malarstwa w Mysiadle


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

21 października 2016 r. o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Teresy Pietras i koncert wernisażowy w wykonaniu duetu Ojciec i Syn. Miejsce: Galeria PASAŻ w filii GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2.

TERESA PIETRAS WYSTAWA MALARSTWA W MYSIADLE

Teresa Pietras - mieszkanka Góry Kalwarii. Jej przygoda z malarstwem zaczęła się już w dzieciństwie. Z biegiem lat malowanie stało się jej wielką pasją, ucieczką od rzeczywistości, dostarczało jej głębokich wrażeń. Nie ma dyplomu z malarstwa. Uczyła się prywatnie u artysty plastyka Stefana Pawła Lisowskiego, który zaszczepił w niej miłość i pokorę do sztuki. Teresa Pietras udziela się społecznie. Jest opiekunem artystycznym w Przedszkolu Nr 1 w Górze Kalwarii. W swojej pracy twórczej posługuje się technika olejną i akwarelą. Inspiruje ją natura. Zachwyca ją dzikość pól, łąk i lasów, wijące się pędy roślin oraz mnogość barwnych kwiatów. Uczestniczy w międzynarodowych konkursach akwareli. Brała udział w wielu plenerach malarskich, w tym w plenerze na Krymie i w Żółkwi na Ukrainie. Od 1992 roku uczestniczyła w 8 wystawach indywidualnych i około 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą – na Ukrainie i w Turcji. Jedne z ważniejszych wystaw to wystawy w Muzeum Galerii Narodowej we Lwowie w 2013 i 2014 roku. Jedna z jej akwareli znajduje się w zbiorach Muzeum. Twórczość Teresy Pietras udokumentowana jest w wielu katalogach i folderach.

TERESA PIETRAS WYSTAWA MALARSTWA W MYSIADLE

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie