Informacje27 października 2016, 12:00,

XXV Sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

XXV SESJA RADY GMINY PRAŻMÓW

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Prażmów.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ławki;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 1/6 we wsi Koryta;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kolonia Gościeńczyce działka nr ewidencyjny 52/2;
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 285/12, 285/13 we wsi Ustanów;
- w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Prażmów oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/205/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z m. st. Warszawą, Gminą Piaseczno oraz Gminą Chynów w zakresie lokalnego transportu;
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII.193.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje18 października 2016, 19:41,

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej z ul. Czajewicza w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Wprowadzono zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej z ul. Czajewicza w Piasecznie. Zmiana spowodowana została wprowadzeniem w tym obszarze nowego wjazdu z parkingu po północnej stronie skrzyżowania. Obecnie ul. Czajewicza jest drogą podporządkowaną ulicy Nadarzyńskiej. Stosowne oznakowanie pionowe zostało ustawione w całym obszarze skrzyżowania. W ul. Czajewicza pojawił się specjalny znak D-48a informujący o zmianie pierwszeństwa. [UMiG Piaseczno]

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA SKRZYŻOWANIU UL. NADARZYŃSKIEJ Z UL. CZAJEWICZA W PIASECZNIE

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie