Informacje31 sierpnia 2016, 09:30,

XXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w środę 31 sierpnia 2016 r.  o godz. 9:30 odbędzie się XXIV  sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 15.500,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 1.200,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.076,00 zł w ramach programu Erasmus+ na wniosek ZEAS).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 80.000,00 zł w związku z wpływami środków z tyt. dywidendy).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.500,00 zł na wniosek ZEAS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów na wniosek Wydz. GGG).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 100.000,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego na wniosek SM).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w ramach funduszu sołeckiego Głoskowa w wysokości 13.925,00 zł).
9.9 W sprawie zmiany Uchwały 610/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 408.600,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenie planu dochodów i wydatków na wniosek Wydziału IT)
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany klasyfikacji na wniosek ZEAS przesunięcia wydatków)
9.13 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.14 W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście i Gminie Piaseczno na lata 2016-2018”.
9.15 W sprawie wyrażenia woli przyjęcia do realizacji określonego w studium wykonalności przedsięwzięcia „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Piasecznie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.
9.16 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.17 W sprawie skargi M.W. na bezczynność Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie udrożnienia urządzeń melioracyjnych i rowu przydrożnego przy ul. Wiśniowy Sad w Baszkówce.
9.18 W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę nr 344/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.19 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art.101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446 ze zm.) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 681/XXX/2004 z dnia 16.12.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Pomorską, Konopnickiej, Redutową, Graniczną, przedłużeniem ulicy Granicznej do Al. Brzóz, rzeką Jeziorką, torami Kolei Radomskiej i ul. Sienkiewicza, Etap II.
9.20 W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa zatwierdzonego uchwałą Nr 171/X/99 Rady Miejskiej w Piasecznie zmienionego uchwałą Nr 218/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w rejonie ulicy kwitnącej dla obszaru określonego w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1564/LI/2014 z dnia 15 października 2014r.
9.21 W sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – etap I
9.23 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN w granicach działek ozn. nr ew. 168, 169, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180/6, 181 z obr. 24.
9.24 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu linią rozgraniczającą ulicy Głogowej, od północnego wschodu linią rozgraniczającą Alei Brzóz, od południa południowymi granicami działek 28 i 29 z obrębu 78.
9.25 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
9.26 W sprawie nadania nazwy JERZYKA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.27 W sprawie nadania nazwy JASTRZĘBIA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.28 W sprawie nadania nazwy PODKOWY ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.29 W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno działek drogowych położonych we wsi Jazgarzew gm. Piaseczno.
9.30 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Piaseczno a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno budynku hydroforni posadowionego na działce nr 21/86 obr. 15 m. Piaseczno wraz z użytkowaniem wieczystym działki 21/86 i 21/156 obr. 15.
9.32 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szmaragdowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.33 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szafirowej na rzecz użytkownika wieczystego /dz. nr 527/.
9.34 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szafirowej na rzecz użytkownika wieczystego /dz. nr 528/.
9.35 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
9.36 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Marmurowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.37 W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie 44, mieście Piaseczno.
9.38 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w działce położonej w Piasecznie przy ul. Młynarskiej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.39 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 63/1 z obr. 20.
9.40 W sprawie zmiany Uchwały nr 167/IX/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej.
9.41 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla spółki akcyjnej Kubara Lamina na okres od 15 września 2016r do 14 lutego 2018r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje23 sierpnia 2016, 09:00,

2,3 mln zł z UE na systemy ostrzegania przed zagrożeniami w powiatach piaseczyńskim otwockim żyrardowskim


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

2,3 mln zł z UE na systemy ostrzegania przed zagrożeniami w powiatach piaseczyńskim, otwockim i żyrardowskim

2,3 MLN ZŁ Z UE NA SYSTEMY OSTRZEGANIA PRZED ZAGROŻENIAMI W POWIATACH PIASECZYŃSKIM, OTWOCKIM I ŻYRARDOWSKIM

temat Podpisanie umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

miejsce siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna (IV piętro)

termin 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00

uczestnicy          Wiesław Raboszuk - wicemarszałek
                            Elżbieta Lanc - członek zarządu województwa mazowieckiego
                            Wojciech Ołdakowski - starosta piaseczyński
                            Katarzyna Paprocka - członek zarządu powiatu piaseczyńskiego
                            Tadeusz Waśkiewicz - skarbnik powiatu piaseczyńskiego
                            Mirosław Pszonka - starosta otwocki
                            Aneta Bartnicka - wicestarosta otwocki
                            Wiesław Miłkowski - skarbnik powiatu otwockiego
                            Wojciech Szustakiewicz - starosta żyrardowski
                            Grzegorz Dobrowolski - wicestarosta żyrardowski
                            Edyta Federowicz - skarbnik powiatu żyrardowskiego

Centrale i syreny alarmowe oraz szkolenia dla mieszkańców to wybrane elementy systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, które już niebawem pojawią się na terenie powiatów piaseczyńskiego, otwockiego i żyrardowskiego. To kolejne inwestycje, które decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymają blisko 2,3 mln zł unijnego dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Jutro umowy w tej sprawie podpiszą wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Serdecznie zapraszamy,

Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie