Informacje11 maja 2016, 09:30,

XXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w środę 11 maja 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

XXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 10.000,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dot. Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 7.860.012,00 zł na wniosek ZEAS).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 8.574,00 zł na wniosek MGOPS oraz Wydz. ADK).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 30.400,00 zł).
9.6 w sprawie zmiany uchwały nr 435/XVI/2015 z dnia 30.12.2015r.
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. wniosku IT , UTP i INW)
9.8 w sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.9 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej nr 714/XXXIII/2005 z dnia 10.02.2005r. i Nr 1094/XLIV/2005 z dnia 12.12.2005r.
9.10 w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele mieszkaniowe.
9.11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 353/2, położonej w obr. 24 m. Piaseczno.
9.12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 95/1, położoną w obrębie wsi Józefosław.
9.13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 27 m. Piaseczno.
9.14 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.
9.15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
9.16 w sprawie nadania nazwy KURKUMY ulicy położonej we wsi Henryków urocze w gminie Piaseczno.
9.17 w sprawie nadania nazwy KORZYSTNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
9.18 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 60 i 63.
9.19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działek o nr ew. 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/12, 99/1, 99/2 obręb 41.
9.20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010r.
9.21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003r. Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 4 grudnia 2003r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004r.).
9.22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I dla obszaru działki nr ew. 771.
9.23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne – etap I dla obszaru działki nr ew. 261.
9.24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obejmującego teren między granicą administracyjną z gminą Lesznowola, ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz terenami kolei Warszawa-Radom, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014 dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem 14 MW/u.
9.25 w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 59/V/2015 z dnia 18.02.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską – etap I.
9.26 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie nr 799/2008 z dnia 19.11.2008r. w sprawie zaliczenia ul. Wąskiej w Piasecznie do kategorii dróg gminnych.
9.27 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.28 w sprawie zmiany uchwały nr 510/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2016 r.”

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje1 maja 2016, 17:51,

Zniżka za odpady komunalne dla Dużych Rodzin w gminie Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Od maja 2016 roku właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Zniżka została wprowadzona uchwałą nr 486/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

ZNIŻKA ZA ODPADY KOMUNALNE DLA DUŻYCH RODZIN W GMINIE PIASECZNO

Tak więc od 1 maja 2016 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi:
- 6,30 zł – w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 15,30 zł – w przypadku nieselektywnej zbiorki odpadów.

Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). Dziecko nie może mieć więcej niż 18 lat, lub 25 lat, jeśli wciąż się uczy. Ograniczenie wiekowe nie występuje w przypadku, gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć deklarację DOW – 1. Dla osób które wcześniej złożyły deklarację DOZ – 1 będzie to zmiana złożonej deklaracji. Deklaracja jest dostępna na stronie www.piaseczno.eu w „zakładce gospodarka odpadami”. Do deklaracji należy dołączyć kopię Piaseczyńskich lub Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:
a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki - w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia,
c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie