Informacje16 grudnia 2015, 09:30,

XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 16.12.2015 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia środków w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na lokatę długoterminową na wniosek Wydz. GO).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 8.788.000,00 zł w celu realizacji wykupów gruntów na wniosek Wydz. GGG).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 3.532.950,00 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 11.990,00 zł na wniosek Ref SZ).
9.5 W sprawie zmiany uchwały Nr 366/XIV/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. kwoty 1 225,- zł.)
9.7 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9.8 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025
9.9 W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
9.10 W sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Piaseczyńskiego.
9.11 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Lesznowola dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Lesznowola części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
9.12 W sprawie rozpatrzenia skargi p. Z. T., skierowanej do Wojewody Mazowieckiego na Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie nienależytego wykonywania zadań własnych gminy dotyczących organizacji ruchu na ul. Reja w Piasecznie.
9.13 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 47/IV/2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno.
9.14 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno.
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.16 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
9.17 W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
9.18 W sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno”.
9.19 W sprawie nadania nazwy PLANETY ulicy we wsi Józefosław w Gminie Piaseczno.
9.20 W sprawie uchylenia uchwały nr 147/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r.
9.21 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego uchwała nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (K.S.)
9.22 W sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa wprowadzonego uchwała nr 297/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. (E.F-B)
9.23 W sprawie zmiany opłat sprzedaży miejsc do pochówków oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 21,50 m2, usytuowanego w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 57,81 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie.
9.26 W sprawie zawarcia umowy z właścicielem budynku przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie dotyczącej udzielenia Gminie Piaseczno upoważnienia do zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy o powierzchni 80,0 m.kw.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 80 m.kw., usytuowanego w budynku przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie.
9.28 W sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych z tytułu instalacji tablic reklamowych, nośników reklamowych itp. na nieruchomościach gminnych.
9.29 W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych od 01.01.2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
9.30 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych numerami ewid. 41/6, 41/8 i 41/10, obręb 12, położonych w Piasecznie przy ul. Syrenki i ul. Puławskiej.
9.31 W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu (dz. nr 13/102, 23/2) pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu (dz. nr 23/2) pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 73/5, 73/9 i 73/10, obręb 59, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Al. Kalin.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewidencyjny 37/2, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.35 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 19/8 i części działki ozn. nr ewid. 19/7, położonych w obrębie 12 w Piasecznie przy ul. Sękocińskiej i ul. Syrenki.
9.36 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr nr 41/10 i 19/6, obręb 12, położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.37 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 246/14, obręb 24, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Przesmyckiego.
9.38 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 38, obręb 18, położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego i Armii Krajowej.
9.39 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek nr nr ewid. 47/1, 47/2, 47/3, obręb 58, położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica.
9.40 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 246/14, obr. 24, położonej w Piasecznie w rejonie ulicy Przesmyckiego.
9.41 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 246/14 oraz części działki ozn. nr ewid. 344, obręb 24, położonych w Piasecznie, w rejonie ul. Przesmyckiego i ul. Żeglińskiego.
9.42 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 66/10, obr. 13, położona w Piasecznie przy zbiegu ul. Jana Pawła II i ul. K. Jarząbka.
9.43 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 2/5, obręb 19, położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
9.44 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 2/2, obręb 15, położonej w Piasecznie przy ul. Szkolnej.
9.45 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie z przeznaczeniem pod tablicę reklamową (na rzecz R.- W. Sp-ka z o.o.)
9.46 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie z przeznaczeniem pod tablicę reklamową (na rzecz Auto Centrum Piaseczno Sp-ka jawna).
9.47 W sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej; części działki nr 53, obręb 27, położonej w Piasecznie ul. Żeromskiego i ul. Armii Krajowej oraz części działki nr 66.10, obręb 13, położonej w Piasecznie ul. Jana Pawła II i ul. K. Jarząbka.
9.48 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 441, położonej we wsi Jazgarzew.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60
Informacje7 grudnia 2015, 08:00,

9x5 wystawa malarstwa Arkadiusza Karapuda w Galerii Przystanek


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Galeria Przystanek zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Arkadiusza Karapuda pt. 9x5, który odbędzie się 6 grudnia 2015 r. Wernisaż zaplanowano w godz. 18.00-20.00 w Przystanku Kultura przy Pl. Piłsudskiego 9. Wystawa czynna będzie do 29 stycznia 2016 r.

9X5 WYSTAWA MALARSTWA ARKADIUSZA KARAPUDA W PRZYSTANKU KULTURA

Obrazy Arkadiusza Karapudy to perfekcyjne warsztatowo malarskie kompozycje. Artysta czerpie bezpośrednio ze swojego otoczenia, inspiracją może stać się pozornie banalny przedmiot, cień, wpadające do pracowni światło. Jednak motywy te nie służą do rejestrowania osobistej przestrzeni, są jedynie punktem wyjścia do opowiedzenia uniwersalnych historii o obrazie. Karapuda odnosi się do fundamentalnych malarskich problemów, takich jak kolor, światło czy przestrzeń. Te bardzo efektowne, często wielkoformatowe płótna zaskakują precyzją, odważnym wyborem kadru, oddziaływaniem koloru. Prezentowane na wystawie najnowsze prace artysty powstawały początkowo ,,między'' kolejnymi wielkoformatowymi pracami. Jednak z czasem samoistnie stały się pełnoprawnym malarskim cyklem. Te ascetyczne kompozycje tworzą wizualną opowieść o malarstwie i jego elementarnych zagadnieniach. [Aleksander Ryszka]

9x5 wystawa malarstwa Arkadiusza Karapuda

Arkadiusz Karapuda ur. w Żyrardowie (1981). Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2002–2007). Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni prof. Marka Sapetto (2007). Doktorat w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne (2011). Zajmuje się przede wszystkim malarstwem badając relacje pomiędzy umownością a iluzją w obrębie szeroko rozumianej problematyki przestrzeni i miejsca. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i laureat Nagrody Marszałka Województwa Zachodnio-pomorskiego na 24 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad osiemdziesięciu wystaw zbiorowych. Mieszka w Warszawie, pracuje na stanowisku adiunkta w pracowni malarstwa prowadzonej przez prof. Stanisława Baja na macierzystym wydziale.

Przeczytaj też: Bartas Szymoniak trafił w gusta piaseczyńskiej publiczności [ZDJĘCIA]

Arkadiusz Karapuda

- Czterdzieści pięć eksponowanych przez mnie na wystawie prac to zestaw dziewięciu pięcioelementowych cykli, które w mojej praktyce malarskiej za każdym razem poprzedzają powstanie obrazu w dużym formacie. Te „małe obrazki” są dla mnie jednak czymś więcej niż tylko szkicami, czy wstępnymi studiami. Poprzez techniczną powtarzalność tworzą bowiem określony rytm i autonomiczny układ plastyczny, w którym przede wszystkim forma prowokuje treści i buduje narracje. Przedstawione w tych pracach miejsca i sytuacje to zjawiska osobne i pojedyncze, spełniające swe własne, subiektywne kryteria przestrzenne, każdorazowo opatrzone dopowiadającym tytułem - tłumaczy Arkadiusz Karapuda.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Marcin Borkowski, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=7614&start=15

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie