Informacje27 sierpnia 2014, 09:30,

XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 27.08.2014 r. o godz. 9:30 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółów:
2.1. z 48 sesji Rady Miejskiej z dnia 02.07.2014r.
2.2. z 4 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 23.07.2014r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.355.000,- zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 227.185,- zł z przeznaczeniem na zwrot środków do MJWPU w ramach projektu „Indywidualizacja z Gminą Piaseczno” na wniosek Ref. SZ).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 120.000,- zł na dodatki mieszkaniowe na wniosek MGOPS).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 250.000,- zł z przeznaczeniem na remont bieżni na Stadionie Miejskim na wniosek GOSIR).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 148.000,- zł na wniosek Ref. SS).
9.6 W sprawie zmiany Uchwały nr 1476/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 2 lipca 2014 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000,- zł dla Przedszkola nr 3 na wniosek ZEAS).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.486,- zł na wniosek Ref. SZ w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 190.000,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 235.500,- zł).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 191.365,- zł na wniosek ZEAS).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń oświatowych o kwotę 73.666,- zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i gimnazjach).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji z RPOWM kwoty 3.600.000,- zł na zadania: Budowa Al. Kalin na odc. od ul. Topolowej do ul. 1 Maja w Piasecznie oraz Budowa Al. Pokoju w Zalesiu Dolnym na odc. od ul. Pod Bateriami do ul. Wilanowskiej).
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 93.716,- zł w związku z otrzymaniem środków z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu).
9.13 W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1283/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. (dot. zmiany zakresu rzeczowego zadania „Remont ul. Sułkowskiego w Piasecznie”).
9.14 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 525.000,- zł na wniosek Wydz. IT – przesunięcie wydatków z zadań inwestycyjnych na zadania remontowe).
9.15 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia na wniosek Wydz. IT wydatków o kwotę 50.000,- zł na dotację celową dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na „Budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Sielskiej, na odc. od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska gmina Piaseczno”.).
9.16 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 230 000zł. na wniosek Wydziału INW – zmiany pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi)
9.17 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.18 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.19 W sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Łabędzia 25c w Piasecznie na nieudzielenie odpowiedzi przez Burmistrza MiG Piaseczno oraz na niespełniającą wszelkich norm odpowiedź udzieloną przez naczelnika Wydziału IT.
9.20 W sprawie rozpatrzenia skargi J. R. na odmowę przyznania pomocy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Piasecznie.
9.21 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1454/XLVII/2014 z dnia 11 czerwca 2014r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka i części wsi Wólka Pracka.
9.22 W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Baszkówka i części wsi Wólka Pracka.
9.23 W sprawie sposobu wykonania Uchwały nr 896/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.03.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Baszkówka oraz części wsi Głosków.
9.24 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 300,301,302,303.
9.25 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru działki nr ew. 10/3 obręb 29 w rejonie ulicy Irysów.
9.26 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą Nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3.07.2013r.
9.27 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne dla obszaru działek nr ew. 771
9.28 W sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9.29 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
9.30 W sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno działki drogowej, położonej w Gołkowie.
9.31 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Norwida na rzecz użytkownika wieczystego.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Młynarskiej 3 w Piasecznie.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego do realizacji zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Piaseczno.
9.34 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Piaseczno części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
9.35 W sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
9.36 Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje24 sierpnia 2014, 11:09,

Beata Co Bajki Wyplata na Teatralnym Poranku w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Centrum Kultury Piaseczno zaprasza na wakacyjne teatralne poranki, który odbędzie się 27 sierpnia 2014 roku na dziedzińcu Przystanku Kultura. Rozpoczęcie zawsze o godz. 10.30. Teatralne poranki to cykl spotkań z animatorami teatru, aktorami, na które zapraszamy dzieci na dziedziniec Przystanku Kultura, Pl. Piłsudskiego 9. Wstęp wolny. W przypadku złej pogody bajkę będzie można obejrzeć w budynku Przystanku Kultura. Zapraszamy!

Beata Łuczak - aktorka, aktorka lalkarka, aktorka dubbingu, animatorka kultury. Spektakl z wykorzystaniem lalek, nietypowych instrumentów i teatru opowieści, Przedstawienie to zbiór krótkich opowieści (wymienionych poniżej), w których wykorzystane są różne rodzaje lalek teatralnych: pacyna, palcynka, lalka trickowa… oraz oryginalne instrumenty muzyczne: kalimba, szczotkobas, blacha... Mali widzowie współuczestniczą w przedstawieniu tworząc nastrój i atmosferę miejsc, o których słyszą w opowieściach, bo zamierzeniem tego niekonwencjonalnego spotkania jest uruchomienie dziecięcej wyobraźni oraz poznanie jak z użyciem prostych pomysłów można zbudować magię teatru.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie