Informacje12 maja 2016, 12:00,

XIX sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 12 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Sesja Rady Gminy Prażmów

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2015;
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok;
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2016 roku”;
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.130.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Prażmów na lata 2015-2024”;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.131.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Prażmów na lata 2015-2024”.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Polecane dla Ciebie

Informacje10 maja 2016, 18:00,

Spektakl Za zielonymi drzwiami w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

10 maja 2016 roku w godzinie 18.00 w Bibliotece przy ulicy Ks. Z. Sajny 1 w Górze Kalwarii odbędzie się spektakl z udziałem Teresy Lipowskiej i Grzegorza Gieraka "Za zielonymi drzwiami", w ramach którego artyści wykonają wiersze i wspomnienia Ks. Jana Twardowskiego. Szczegóły na poniższym plakacie:

ZA ZIELONYMI DRZWIAMI W GÓRZE KALWARII

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie