Informacje18 listopada 2015, 09:30,

XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zawiadamiamy, że w środę 18 listopada 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 8.976.986
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków remontowych w wysokości 3600 zł oraz przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2015 na rok 2016 na kwotę 395.600 zł).
9.3 W sprawie zmiany Uchwały Nr 319/XIII/2015 z dnia 21 października 2015 r.
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 77.500 zł zgodnie z wnioskiem ZEAS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 2.000 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Jazgarzew i zmiana przeznaczenia kwoty w wys. 34.680,- na wniosek sołectwa Chyliczki ).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 34.876 zł).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. wniosku Wydziału IT zwiększenie wydatków o kwotę 50.968,-)
9.8 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
9.9 W sprawie udzielenia w roku 2015 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (40.000 zł).
9.10 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego (200.000 zł na opracowanie wielobranżowego projektu drogi nr 721).
9.11 W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (polegającej na wykonaniu wzmocnienia skarp Kanału Piaseczyńskiego – 150.000 zł; koncepcji chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. Dworskiej w Piasecznie do ul. IV Pułku Ułanów w Gołkowie – 25.000 zł).
9.12 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.13 W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.14 W sprawie zmiany Uchwały nr 1578/LIII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.15 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.16 W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.17 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 grudnia 2010 r. z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą.
9.18 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Prażmów dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Prażmów części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
9.19 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania Porozumienia Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Piaseczno części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym.
9.20 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie miasta i gminy Piaseczno za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.
9.21 W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.22 W sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.23 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 35,74 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 30,24 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie.
9.26 W sprawie wydzierżawienia od Powiatu Piaseczyńskiego części działki nr 8/7 w obr. 27 przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie.
9.27 W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno nieruchomości położonej we wsi Jazgarzew.
9.28 W sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno działek położonych w obr. 14 m. Piaseczno przy ul. Dworcowej.
9.29 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Piasecznie przy ul. Energetycznej.
9.30 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 14 przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie.
9.31 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr 1287/XLIII/2010 z dnia 13 stycznia 2010r.
9.32 W sprawie uchylenia uchwały nr 1603/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10.11.2010r.
9.33 W sprawie uchylenia uchwały nr 1345/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 marca 2014r.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 1/4, obręb 37, położonej w Piasecznie, przy ul. Dworcowej.
9.35 W sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 1/4, obręb 37, położonej w Piasecznie, przy ul. Dworcowej.
9.36 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Rubinowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.37 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno położonej w Woli Gołkowskiej
9.38 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (lipy drobnolistne).
9.39 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (dąb szypułkowy).
9.40 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno (dąb szypułkowy).
9.41 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną.
9.42 W sprawie zmiany uchwały Nr 1487/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy OSTOJA ulicy we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
9.43 W sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
10 Wolne wnioski
11 Zamknięcie sesji.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60
Informacje14 listopada 2015, 11:00,

Spotkanie ekumeniczne w 100-rocznicę bitwy na zrewitalizowanym cmentarzu wojennym w Gloskowie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Na wyremontowanym cmentarzu wojennym z 1915 r., w sobotę 14 listopada o godz. 11.00 odbędzie się wspólna modlitwa nad grobami żołnierzy z I wojny światowej. W sierpniu 1915 roku w okolicach Głoskowa przebiegała linia frontu, gdzie starły się dwie zaborcze armie: niemiecka i rosyjska. Z inicjatywy Piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Historii odbędzie się spotkanie ekumeniczne i wspólna modlitwa przy kaplicy upamiętniającej to wydarzenie. Choć na polu bitwy stanęli naprzeciw siebie dwaj okupanci, to w ich szeregach część stanowili nasi rodacy, siłą wcieleni do wojska przez zaborców. – Chcemy, aby tego typu miejsca pamięci otaczane były należytą opieką, niezależnie od tego, jakiej narodowości i jakiego wyznania są pochowane tam osoby – mówi Stanisław Hofman, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia.

Spotkanie ekumeniczne w 100-rocznicę bitwy na zrewitalizowanym cmentarzu wojennym w Gloskowie

Spotkanie na cmentarzyku przy ul. Rybnej poprowadzi ks. Arkadiusz Piotrowski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Głoskowie. O udział w modlitwie poproszeni zostali Jego Ekscelencja bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Jego Ekscelencja ks. bp płk Mirosław Wola Naczelny Kapelan Wojskowy – Ewangelicki Biskup Wojskowy. Na spotkanie zaproszeni zostali też przedstawiciele ambasad Niemiec i Rosji.

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku gmina Piaseczno przeprowadziła gruntowną renowację cmentarza, który powstał w 1916 r. Doniesienia historyczne mówią, że cmentarz założyli jeńcy rosyjscy dowodzeni przez żołnierzy niemieckich. Choć pochowano tu głównie żołnierzy zaborczych armii, to analizując dokumenty poległych, można stwierdzić, że są wśród nich także Polacy siłą wcieleni do wojska i zmuszani do walki przeciwko swoim rodakom.

Pierwotnie cmentarz został urządzony w stylu niemieckim. W centralnej części umieszczona była drewniana kapliczka, w której na postumencie umieszczony został żeliwny krzyż. W dwóch pierwszych kwaterach, po obu stronach kapliczki, pochowano żołnierzy niemieckich. W następnych spoczywają żołnierze rosyjscy. Obie części były oddzielone od siebie roślinnością.

Aby upamiętnić poległych z różnych krajów kultur i religii, podczas odnawiania cmentarza wykonano trzy rodzaje krzyży – galicyjski, prawosławny i rzymskokatolicki. Krzyż galicyjski został ustawiony na kwaterach żołnierzy niemieckich, a prawosławny i rzymskokatolicki na kwaterach żołnierzy rosyjskich. W centralnej części nad żeliwnym krzyżem posadowionym na betonowym postumencie, na podstawie zdjęcia wykonanego w 1931 r., odtworzono drewnianą cmentarną kapliczkę. Kwatery poległych zostały wygrodzone niewysokim drewnianym płotkiem. Wokół całego cmentarza odtworzono drewniane ogrodzenie.

Wykonanie prac odtworzeniowych zlecono na podstawie rozstrzygnięcia procedury konkursowej panu Jerzemu Gilowskiemu z Celestynowa, który przeprowadził kompleksową renowację cmentarza za kwotę 30 tys. zł.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie