Informacje26 sierpnia 2015, 09:30,

XI sesja Rady Miejskiej Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 26 sierpnia 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z X sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.500,00 zł na wniosek ZEAS).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 75.113,00 zł z tyt. wynajmu pomieszczeń oświatowych).
9.4 W sprawie zmiany uchwały Nr 224/X/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku.
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.956.000,00 zł na wniosek ZEAS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1.683.412,00 zł)
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,-zł. na wniosek INW).
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów na kwotę 1 809 583,-zł)
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany funduszu sołeckiego wsi Szczaki w wysokości 2.500,00 zł).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 9.003,00 zł na wniosek MGOPS).
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 80.000,00 zł na wniosek SM).
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wniosek GOSIR).
9.13 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 500 000,- zł na wniosek ADK).
9.14 W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.15 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego o kwotę 200 000,- zł na wniosek IT).
9.16 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.17 W sprawie zmiany Uchwały Nr 28/X/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.18 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Baszkówka.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr ew. 45/2 położonej w Grochowej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z o.o.
9.20 W sprawie wydzierżawienia przez Gminę Piaseczno części działki położonej we wsi Runów.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych numerami ewid. 43, 45/15 i 56 obręb 42, położonych w Piasecznie przy ul. Wschodniej.
9.22 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Nefrytowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.23 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 755/XXVII/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010.
9.24 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz torami kolei Warszawa-Radom.
9.25 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec. Część 2.
9.26 W sprawie zmiany uchwały Nr 789/XXXIII/2000 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bobrowiec w Gminie Piaseczno.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 30,34 m2, usytuowanego na i piętrze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.28 W sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piaseczno” opracowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
9.29 W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.30 Zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
9.31 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Elżbiety Babkiewicz).
9.32 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Henryka Szczepana Gołkowskiego).
9.33 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Haliny Czesławy Kądzieli).
9.34 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Marzeny Małgorzaty Kwiatkowskiej).
9.35 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Anny Marii Lorent).
9.36 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Ewy Masenek).
9.37 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Haliny Mirgos).
9.38 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Teresy Mućko).
9.39 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Jarosława Pawła Pokocy).
9.40 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Haliny Marii Panek).
9.41 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Beaty Noell Pasieki).
9.42 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Ryszarda Andrzeja Podlaskiego).
9.43 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Joanny Agnieszki Stepańczuk).
9.44 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (dot. Lucyny Genowefy Wądołowskiej).
9.45 W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
9.46 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
9.47 W sprawie nadania godności „Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno” Panu Józefowi Wilkoniowi.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60
Informacje21 sierpnia 2015, 21:15,

Tajne przez poufne w Kinie Plenerowym w Konstancinie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

21 sierpnia 2015 roku o godzinie 21:15 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Kina Plenerowego w Konstancinie, podczas którego będzie można obejrzeć film pt. Tajne przez poufne. Projekcja filmowa odbędzie się w Amfiteatrze Parku Zdrojowego. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!

Tajne przez poufne w Kinie Plenerowym w Konstancinie

Tajne przez poufne (ang. Burn After Reading) – amerykańsko-brytyjsko-francuska komedia kryminalna z 2008 roku w reżyserii braci Coen. Osbourne Cox to stary tajny agent CIA. Jego życie osobiste i zawodowe ostatnio nie układa się. Harry Pfarrer jest szeryfem Departamentu Skarbu, ale nie radzi sobie ze swoją próżnością. Ma nietypowe hobby: internetowe randki za plecami żony, konstruowanie zabawek erotycznych według własnych pomysłów, nie wspominając o sypianiu z nieszczęśliwą żoną Osbourne'a. Kiedy Cox zostaje wyrzucony z pracy, postanawia spisać wspomnienia ze swojej służby. Jego żona, przygotowując dokumenty rozwodowe, nagrywa to na płytę, która trafia do kochanki Pfarrera, pracownicy siłowni - Lindy, i jej kolegi - Chada. Przekonani, że są to ściśle tajne informacje decydują się na sprzedanie płyty Rosjanom za dużą sumę.

Przeczytaj też: Trzy bilboardy za Ebbing Missouri w Kinie Plenerowym w Konstancinie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=12&t=8817&start=15

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie