Informacje15 kwietnia 2015, 09:30,

VII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 15 kwietnia 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z VI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 346.000,00 zł na wniosek Wydz. IT).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 225.000,00 zł-dotacja celowa dla Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 2837W ul. Piaseczyńskiej w Złotokłosie na wniosek Wydz. IT).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 130.000,00 zł na dotacje celową na wniosek Ref. SS).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 60.000,00 zł na wniosek MGOPS).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 180.000,00 zł na wniosek GOSIR).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodu i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 47.500,00 zł).
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków kwoty 90.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 1.490.209,00 zł).
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości 90.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
9.10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 13.000,00 zł na wniosek ZEAS).
9.11 w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
9.12 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.13 w sprawie przyjęcia programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i schorzeń narządu wzroku dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
9.14 w sprawie skargi rodziców na nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa oraz na stosowanie przemocy w stosunku do dzieci w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego 100/101.
9.15 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
9.16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewid. 7, obręb 16 położonej w Piasecznie, pomiędzy ulicami Fabryczną i Szkolną.
9.17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wola Gołkowska.
9.19 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
9.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla terenu zlokalizowanego w płd-wsch. narożniku ulic: Głównej i Skrajnej i oznaczonego symbolem ZL w obowiązującym planie zatwierdzonym uchwałą nr 1123/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. Urz.Woj. Maz. z 2006r. poz. 1780).
9.21 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1597/LIII/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: od południa północną linią rozgraniczającą ulicy Pomorskiej, od zachodu osią ulicy Derdowskiego, od północy południową linią rozgraniczającą ulicy Orężnej, od wschodu zachodnią granicą działki ¼ z obr. 37 do działki 70/1 z obr. 36 i dalej wschodnią ww. działki i jej przedłużeniem do linii rozgraniczającej ul. Stołecznej, od południowego wschodu północną linią rozgraniczającą ulicy Stołecznej
9.22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego: od południa południową linią rozgraniczającą ulicy Pomorskiej, od zachodu zachodnią granicą działki nr 2/4 obręb 32 w pasie drogowym ulicy Derdowskiego, od północy północną granicą działki nr ½ obręb 32, działki nr 1 obręb 33, działki nr 1/3 obręb 34, działki nr 1 obręb 35 w pasie drogowym ulicy Orężnej, od wschodu zachodnią granicą działki ¼ obręb 37 do działki 70/2 obręb 36 i dalej wschodnią granicą ww. działki i jej przedłużeniem do linii rozgraniczającej ulicy Sienkiewicza, od południowego wschodu zachodnio-północną granicą działki nr ½ obręb 52 w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza.
9.23 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23.05.2013r. poz. 594 ze zmianami) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. w zakresie działek nr ew. 318, 475, 509/18, 526, 106, 151, 192, 265, 58 położonych w Bogatkach oraz 282/2 położonej w Runowie.
9.24 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie przy ul. Fabrycznej 1.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=45
Informacje10 kwietnia 2015, 18:00,

Spotkanie z dr Agnieszką Kurczuk


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

10 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z ginekologiem dr Agnieszka Kurczuk, w ramach projektu Panie przodem - sekrety kobiet. Miejsce: GOK Lesznowola w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6. Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie, które chcą dowiedzieć się więcej o zdrowiu i profilaktyce.

Spotkanie z dr Agnieszką Kurczuk

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=15&t=10900

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie