Informacje18 lutego 2015, 09:30,

V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 18 lutego 2015 r. o godz. 9:30 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 10.000,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.2 W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 45/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na 2015 rok.
9.3 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr 118/VII/2011 z dnia 20.04.2011r. dla terenu funkcjonalnego oznaczonego symbolem 18.MN/U.
9.4 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego uchwałą nr 1239/LVIII/2002 Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2002r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002r.) dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8.
9.5 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.6 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.7 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską – etap I.
9.8 W sprawie nadania nazwy DO LASU ulicy we wsi Siedliska w gminie Piaseczno.
9.9 W sprawie nadania nazwy SOLIDARNOŚCI ulicy położonej we wsi Runów Osada (wsi oznaczonej w ewidencji gruntów – obręb Runów PGR) w gminie Piaseczno.
9.10 W sprawie nadania nazwy KOLIBRA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno.
9.11 W sprawie nadania nazwy BLUSZCZOWA ulicy położonej we wsi Jazgarzew w gminie Piaseczno.
9.12 W sprawie nadania nazwy LASKOWA ulicy położonej we wsi Runów w gminie Piaseczno.
9.13 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr 1079/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2013r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 5.11.2013r. poz. 11307) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Jazgarzew.
9.14 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr 1028/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3.07.2013. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej części ulicy Tulipanów w Piasecznie (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 19 lipca 2013r. poz. 8263).
9.15 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 23.05.2013r) w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, zatwierdzonej uchwałą RM w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014r w zakresie części działki nr ew. 61/3 położonej w Złotokłosie
9.16 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewid. 43, obręb 72, położonej w Piasecznie ul. 11 Listopada.
9.18 W sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Młynarskiej 3 w Piasecznie.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 67/6, obręb 54, położonej w Piasecznie, w rejonie ulicy Krótkiej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej numerem ewid. 7 obręb 16, położonej w Piasecznie, pomiędzy ulicami Fabryczną i Szkolną.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewid. 47, obręb 27, położonej w Piasecznie przy ul. Orzeszkowej.
9.22 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 07 kwietnia 2015r do 30 czerwca 2015r.
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o pow. ok. 5 m2 usytuowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5.
9.24 W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
9.25 W sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
9.26 W sprawie zmian składów osobowych komisji problemowych
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=45
Informacje8 lutego 2015, 15:00,

Królowa Śniegu - Teatralna Niedziela w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

8 lutego 2015 roku o godzinie 15:00 zapraszamy na przedstawienie pt: Królowa Śniegu w ramach Teatralnej Niedzieli w Górze Kalwarii. Miejsce: Kalejdoskop Kultury ul. por. J. Białka 9. Koszt: 10 zł a dzieci poniżej 3 lat wstęp wolny. Zapowiada się nietypowo, spektakl oprawiony będzie muzyką graną na żywo!

Królowa Śniegu - Teatralna Niedziela w Górze Kalwarii

Teatralna Niedziela jest cyklem przedstawień realizowanych z myślą o najmłodszych. Przedstawienia organizowane w ramach projektu są ciekawą alternatywą na miłe spędzenie niedzielnego popołudnia z dziećmi. U nas czas zawsze upływa w ciepłej i rodzinnej atmosferze a dodatkowym atutem podnoszącym wartość imprezy jest odpowiednio wyposażona technicznie sala widowiskowa Ośrodka Kultury przy ulicy por.J.Białka 9. Teatralna Niedziela ma już swoją tradycję, z powodzeniem organizowana jest od 2007 roku. Do 2013r. spotkania z teatrem organizowane były w Kinie "Uciecha".

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=9&t=9834

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie