Informacje23 sierpnia 2013, 00:00,

Stypendia, zasiłki - pomoc materialna dla uczniów szkół z gminy Konstancin-Jeziorna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uczniowie m.in. szkół publicznych i prywatnych z gminy Konstancin-Jeziorna znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc socjalną w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego. Wnioski należy składać do 15 września 2013 roku. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje osobom (dzieciom, młodzieży i dorosłym) zamieszkującym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Ubiegać się o nią mogą uczniowie szkół publicznych i prywatnych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), a także słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Dla nich pomoc może być przyznana na cały okres nauki, jednak nie dłużej niż do momentu ukończenia 24 roku życia.

STYPENDIA, ZASI£KI - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW SZKÓ£ PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH Z GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Z pomocy socjalnej skorzystać mogą również wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Okres, w którym uczniom tym przysługuje pomoc materialna, nie jest uzależniony od ich wieku, lecz od faktu ukończenia realizacji wspomnianych obowiązków. Z kolei uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium socjalne i zasiłki) przysługuje do czasu ukończenia przez nich realizacji obowiązku nauki. Wymienione wyżej osoby mogą skorzystać z dwóch form pomocy - stypendium szkolnego oraz zasiłku.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia (kryterium dochodowe 456 zł na osobę w rodzinie). Stypendium może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Do zajęć tych zalicza się również zajęcia wyrównawcze, wykraczające swoim materiałem poza zakres programu realizowanego w szkole oraz zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą, do której uczęszcza uczeń. Drugą formą stypendium szkolnego jest refundacja kosztów poniesionych na cele edukacyjne - zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowe itp.).

Stypendium szkolne może być przyznane również w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczącego się. Najczęściej refundacja ta dotyczy kosztów zakwaterowania w bursie szkolnej, w internacie czy na stancji oraz kosztów posiłków wydawanych w stołówce szkolnej. Możliwość omawianej refundacji dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (kolegia nauczycielskie, językowe oraz kolegia służb społecznych).

Zasiłek szkolny, druga obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej, może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym (np. ciężka choroba, śmierć członka rodziny), które dotknęło go osobiście czy też jego rodzinę. Może on przybrać formę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym bądź formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w ciągu roku. Otrzymywanie pomocy w postaci stypendium szkolnego nie ma wpływu na prawo do skorzystania z pomocy finansowej w formie zasiłku szkolnego.

Wnioski o udzielenie stypendium szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskiwane dochody w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, należy składać do 15 września 2013 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (parter).

Załączniki:
- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (.pdf)
- Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (.pdf)
autor/źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Napisz komentarz

Informacje23 sierpnia 2013, 00:00,

BOISKO Z CERTYFIKATEM FIFA W PIASECZNIE


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

21 sierpnia 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy i wprowadzenie na teren stadionu miejskiego wykonawcy, który przebuduje boczne boisko treningowe. – Codziennie podpisuję wiele umów lecz ta dzisiejsza jest dla mnie szczególna, gdyż otwiera nowy rozdział w działaniach, które podejmujemy na tym obiekcie W zeszłym roku odkupiliśmy od klubu sportowego stadion, a już dziś widać tu konkretne zmiany - powiedział tuż po podpisaniu umowy Burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. - Mam nadzieję, że z pomocą radnych, którzy od początku sprzyjali tej inwestycji, spowodujemy, że obiekt ten na nowo zacznie skupiać na sobie uwagę mieszkańców oraz pomoże w rozwoju sportowych talentów z naszego terenu. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli rozpocząć nowy rozdział w dziejach tego miejsca – dodał na zakończenie burmistrz. - W najbliższych dniach na boczne boisko wejdą geodeci, którzy rozpoczną prace przygotowawcze. Po dokładnym określeniu wymiarów na plac wjedzie ciężki sprzęt i od tego momentu budowa pójdzie już „pełną parą”, tak aby boisko było gotowe z końcem listopada – wyjaśniał podczas wbijania symbolicznej łopaty Tomasz Bernat, prezes firmy Gardenia Sport Sp. z o.o. - generalnego wykonawcy inwestycji wartej blisko 2,9 mln zł.

BOISKO Z CERTYFIKATEM FIFA W PIASECZNIE

Pełnowymiarowe boisko
Boisko o długości 105 metrów i szerokości 68 metrów spełniało będzie wymogi Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA. Prace budowlane obejmą wykonanie specjalnej podbudowy oraz nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, budowę chodnika z kostki betonowej, wykonanie czterech murków z siedziskami dla kibiców (łącznie 60 miejsc), ustawienie dwóch wiat stadionowych dla zawodników i trenerów. Projekt zakłada również przystosowanie boiska do montażu dwóch zestawów bramek ruchomych w taki sposób aby istniała możliwość podzielenia boiska na dwie części i przeprowadzenia jednoczesnego treningu dla dwóch niezależnych drużyn. Za głównymi, stałymi bramkami zamontowane zostaną piłko chwyty a wokół ustawione będą słupy oświetleniowe, które zapewnią możliwość korzystania z obiektu również po zmroku.

BOISKO Z CERTYFIKATEM FIFA W PIASECZNIE

Certyfikat FIFA
Technologia wykonania nawierzchni zakłada zastosowanie zielonej syntetycznej trawy o wysokości włókna 4,5 cm zasypanej docelowo piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym w kolorze czarnym. Syntetyczna nawierzchnia zostanie ułożona na specjalnie przygotowanym podłożu, które pełnić będzie jednocześnie dwie funkcje. Z jednej strony przyjmie i odprowadzi głębiej wodę opadową z terenu boiska a z drugiej strony stworzy elastyczne podłoże zapewniając amortyzację i minimalizując możliwość powstawania kontuzji wśród graczy. Zarówno grubość podbudowy elastycznej jak również jakość zastosowanej trawy i komponentów wypełniających będzie badana podczas budowy przez Międzynarodową Federację Piłkarską, u której wykonawca będzie starał się o Certyfikat FIFA 2 Star. Uzyskanie tego certyfikatu wpisano jako warunek konieczny formułując wymagania jakie muszą być spełnione po zakończeniu budowy jednego z najnowocześniejszych boisk w Polsce. Całość prac związanych z przebudową boiska zostanie sfinansowana z budżetu gminy Piaseczno, a pierwszy mecz powinien zostać na nim rozegrany jeszcze jesienią tego roku.

BOISKO Z CERTYFIKATEM FIFA W PIASECZNIE

To dopiero początek
Przebudowa bocznego boiska to pierwszy etap rewitalizacji stadionu miejskiego. Prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się przebudowa kolejnego bocznego boiska, które według wstępnych założeń zyska dach w postaci pompowanego balonu. Takie rozwiązanie pozwoli wydłużyć okres eksploatacji boiska również o sezon zimowy oraz umożliwi prowadzenie rozgrywek niezależnie od warunków pogodowych. W dalszych planach jest również budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa trybun i remont boiska głównego.
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie