Informacje22 sierpnia 2013, 00:00,

Stacje metra Świętokrzyska i Centrum czynne od piątku 23 sierpnia 2013 roku


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Kończy się kolejny etap budowy centralnego odcinka II linii metra. W związku z tym od najbliższego piątku, czyli 23 sierpnia 2013 roku, przywrócony zostanie ruch pociągów na całej I linii. Pasażerowie znów będą mogli korzystać ze stacji Świętokrzyska i Centrum. Ruch na całej I linii zostanie przywrócony od początku kursowania podziemnej kolei w piątkowy poranek.

Stacje metra Świętokrzyska i Centrum czynne od piątku 23 sierpnia 2013 roku

Równocześnie wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji naziemnej. Zlikwidowane zostaną zastępcze linie tramwajowe 74 (obecnie kursuje z Metra Marymont na żerań Wschodni) i 75 (obecnie jeździ między Metrem Marymont a pl. Narutowicza) oraz zastępcza linia autobusowa Z-1 (kursuje z Metra Marymont do Metra Politechnika). Dodatkowo przywrócona zostanie, w godzinach porannego szczytu, podstawowa trasa linii autobusowych: 226, 527, 718, 738 i 805. Nie będą już dojeżdżały do stacji metra Centrum. Skończą swoje trasy na pl. Bankowym. Ponadto autobusy linii 520 nie będą się już zatrzymywały na dodatkowych przystankach: Metro Świętokrzyska oraz Królewska. Warto także dodać, że do końca wakacji linia tramwajowa 1 będzie kursowała na trasie wydłużonej do żerania Wschodniego. Zostanie również zwiększona jej częstotliwość. [Informacja ZTM Warszawa]

autor/źródło: Redakcja
Tematy:

Napisz komentarz

Informacje23 sierpnia 2013, 00:00,

Stypendia, zasiłki - pomoc materialna dla uczniów szkół z gminy Konstancin-Jeziorna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uczniowie m.in. szkół publicznych i prywatnych z gminy Konstancin-Jeziorna znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc socjalną w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego. Wnioski należy składać do 15 września 2013 roku. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje osobom (dzieciom, młodzieży i dorosłym) zamieszkującym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Ubiegać się o nią mogą uczniowie szkół publicznych i prywatnych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), a także słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Dla nich pomoc może być przyznana na cały okres nauki, jednak nie dłużej niż do momentu ukończenia 24 roku życia.

STYPENDIA, ZASI£KI - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW SZKÓ£ PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH Z GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Z pomocy socjalnej skorzystać mogą również wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Okres, w którym uczniom tym przysługuje pomoc materialna, nie jest uzależniony od ich wieku, lecz od faktu ukończenia realizacji wspomnianych obowiązków. Z kolei uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium socjalne i zasiłki) przysługuje do czasu ukończenia przez nich realizacji obowiązku nauki. Wymienione wyżej osoby mogą skorzystać z dwóch form pomocy - stypendium szkolnego oraz zasiłku.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia (kryterium dochodowe 456 zł na osobę w rodzinie). Stypendium może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Do zajęć tych zalicza się również zajęcia wyrównawcze, wykraczające swoim materiałem poza zakres programu realizowanego w szkole oraz zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą, do której uczęszcza uczeń. Drugą formą stypendium szkolnego jest refundacja kosztów poniesionych na cele edukacyjne - zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowe itp.).

Stypendium szkolne może być przyznane również w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczącego się. Najczęściej refundacja ta dotyczy kosztów zakwaterowania w bursie szkolnej, w internacie czy na stancji oraz kosztów posiłków wydawanych w stołówce szkolnej. Możliwość omawianej refundacji dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (kolegia nauczycielskie, językowe oraz kolegia służb społecznych).

Zasiłek szkolny, druga obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej, może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym (np. ciężka choroba, śmierć członka rodziny), które dotknęło go osobiście czy też jego rodzinę. Może on przybrać formę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym bądź formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w ciągu roku. Otrzymywanie pomocy w postaci stypendium szkolnego nie ma wpływu na prawo do skorzystania z pomocy finansowej w formie zasiłku szkolnego.

Wnioski o udzielenie stypendium szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskiwane dochody w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, należy składać do 15 września 2013 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (parter).

Załączniki:
- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (.pdf)
- Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (.pdf)
autor/źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie