Informacje8 grudnia 2017, 12:30,

Spotkanie z przedstawicielami przedszkoli niepublicznych i upublicznionych w UMiG Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2017 roku (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno o godz. 13.30, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami przedszkoli niepublicznych i upublicznionych, na które zaprasza Wiceburmistrz Hanna Kułakowska - Michalak.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH I UPUBLICZNIONYCH W UMIG PIASECZNO

Celem spotkania będzie przedstawienie i omówienie podstawowej kwoty dotacji wyliczonej w roku 2017 r. z uwzględnieniem zadań remontowych i inwestycyjnych. Zapraszamy na spotkanie.

Jednocześnie informujemy, że dla właścicieli/organów prowadzących przedszkola, którzy w dniu jutrzejszym nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, odbędzie się powtórne spotkanie, o tej samej tematyce w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 również w Urzędzie Miasta.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje13 grudnia 2017, 08:30,

XLI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13.12.2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.11.2017r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8.Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
9.2 W sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających kadencji 2016-2019
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2016 r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.800,00 zł. na wniosek Ref. SS). 9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2016 r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 3.400,00 zł na wniosek Wydz. KB na odsetki z tyt. nienależnie pomniejszonego podatku VAT).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r.
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r. (dot. zwiększenia planu dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń o kwotę 37.883,00 zł na wniosek CUW). 2/3
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016r. (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 10 000,- zł. na wniosek CUW).
9.8 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
9.9 W sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
9.10 W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno
9.11 W sprawie skargi A.C. na przewlekłość postępowania i niezałatwienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno sprawy w zakresie przyłączenia działki należącej do skarżącego do sieci sanitarnej.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o. (składniki majątkowe o wartości netto 2 042 418,71 zł.)
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piasecznie spółka z o.o. (przeniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości stanowiącej działkę ozn. nr ew. 15 w obr. 44 m. P-no o wartości netto 1.688.000,- zł.).
9.14 W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ½ obr. 6 położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu obiektu sportowego usytuowanego na częściach działek ozn. nr nr 60/9 i 60/20, obręb 59 położonych w Piasecznie przy ul. 1 Maja.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek ozn. nr nr ewid. 185 i 186 położonych w Złotokłosie.
9.17 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 3/12, obr. 3, położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
9.18 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 33 położonej w Piasecznie przy ul. Tuwima na rzecz użytkownika wieczystego.
9.19 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 358 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.20 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 24/1 położonej w Piasecznie przy ul. Aleja 3 Maja na rzecz użytkownika wieczystego.
9.21 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 240 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”. 3/3
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom (Obszar A6, A7, A10, A11, A15, A28, A29) – etap I, zatwierdzonego Uchwałą nr 532/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012r. w granicach terenów oznaczonych w tym planie symbolami 1UP i 3U.
9.23 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1033/XXXVI/2013 z dnia 3.07.2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003r. (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 6 poz. 270 z 12.01.2004r.).
9.24 W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r.).
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 17,02 m2, usytuowanego na parterze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie przy ul. 3 Maja 30 na okres 5 lat.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie