Informacje6 listopada 2014, 19:00,

Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Walczak-Chojecką


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


6 listopada 2014 roku zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Walczak-Chojecką, podczas którego promowana będzie najnowsza książka autorki "Gdy zakwitną poziomki". Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.00 w Piasecznie, w restauracji Szara Eminencja przy ul. Sienkiewicza 11. Uświetni je występ wokalny Antoniny Peak. Wstęp wolny.

Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Walczak-Chojecką

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje12 listopada 2014, 09:30,

53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że w środę, 12 listopada o godz. 9.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się 53 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

53. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 52 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.10.2014r
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 22.503,- zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w szkołach podstawowych i gimnazjach).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 125,- zł na wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK na wniosek Wydz. IT).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1.000.000,- zł i zmniejszenia dochodów o kwotę 550.000,- zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 152.000,- zł oraz wydatków na kwotę 20.065,- zł na realizację projektu prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję programu Erasmus+).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 1.560.000,- zł na wniosek Wydz. GGG).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.307.792 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.039.273,- zł).
9.7 W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
9.8 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r.z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.9 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: od południa, północną linią rozgraniczającą ulicy Pomorskiej, od zachodu, osią ulicy Derdowskiego, od północy południową linią rozgraniczającą ulicy Orężnej, od wschody zachodnią granicą działki ¼ z obr. 37 do działki 70/1 z obr. 36 i dalej wschodnią granicą w/w działki i jej przedłużeniem do linii rozgraniczającej ul. Stołecznej, od południowego wschodu północną linią rozgraniczającą ulicy Stołecznej.
9.10 W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 216/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 156 z dnia 29.08.2011 Poz. 4957) dla obszaru wyznaczonego granicami działek 49, 48, 81, 45/1, 45/3, 45/4 z obrębu 45.
9.11 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1483/XLVIII/2014 z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską – etap I.
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska.
9.13 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granica administracyjną z gmina Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.15 W sprawie nadania nazwy Koniczynki ulicy położonej we wsi Chojnów w gminie Piaseczno
9.16 W sprawie zmiany uchwały Nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
9.17 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 209/1, położona we wsi Szczaki gm. Piaseczno.
9.18 W sprawie uchylenia uchwały Nr 898/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.03.2013r.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 41/10, obręb 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/5, obręb 19, położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Piaseczno a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
9.22 W sprawie nieodpłatnego nabycia działki oznaczonej nr ewid. 1/1 o powierzchni 0,22 ha położonej we wsi Karolin PGR, ujawnionej w księdze wieczystej WA5M/00252120/0 i będącej drogą gminną.
9.23 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno działki drogowej oznaczonej nr ew. 4, o pow. 800 mkw., położonej we wsi Wólka Kozodawska.
9.24 W sprawie zmiany uchwały Nr 1546/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 30/11 i części działki nr 39/1, położonych w obrębie 20 w Piasecznie przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Chyliczkowskiej.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie.
9.26 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Prażmów, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Gminą Prażmów.
9.27 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Piaseczno z Warszawą.
9.28 W sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych na terenie Gminy Piaseczno obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piasecznie.
9.29 W sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013).
9.30 W sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie.
9 . Wolne wnioski.
10 . Zamknięcie obrad.

Rada Miejska Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie