Informacje27 lutego 2014, 00:00,

Porozumienie gmin w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


21 lutego 2014 roku podpisano porozumienie gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Sygnatariuszem z Gminy Piaseczno był wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

POROZUMIENIE GMIN W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach podpisanego porozumienia międzygminnego została przewidziana kwota w wysokości ok. 165 mln EUR, której uzupełnieniem będą środki poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Europie z zachowaniem perspektywy lokalnej. Istotnymi narzędziami niezbędnymi do realizowania tego celu są działania na rzecz zintegrowania m.st. Warszawy z otoczeniem, a więc z gminami silnie powiązanymi z nim funkcjonalnie. Współpracę wynikającą z potrzeby rozwiązywania problemów miasta i jego otoczenia w szerszej skali przyspieszyła zapowiedź wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Instrument ten stał się katalizatorem integracji m.st. Warszawy z otaczającymi je gminami, które zadeklarowały chęć wspólnej realizacji działań. - Najważniejsza jest wola wspólnego działania, porozumienie jest tylko narzędziem do osiągnięcia naszego wspólnego celu. Dzięki temu, że potrafimy patrzeć w tym samym kierunku, możemy otrzymać dodatkowe fundusze na realizację naszych wspólnych planów – mówiła podczas podpisania porozumień Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Głównym źródłem finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w zakresie podpisanego porozumienia międzygminnego będą środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, a także środki własne poszczególnych gmin stanowiące wkład własny w projektach.

POROZUMIENIE GMIN W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – plan działania Porozumienie zostało podpisane przez m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów (legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego). Obszar ten mimo, że zajmuje stosunkowo niewielką część województwa mazowieckiego (7,7%), koncentruje aż połowę mieszkańców regionu (50,1%). Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę gmin będzie przyjęcie wspólnej strategii działania, precyzującej konkretne projekty strategiczne o charakterze zintegrowanym. W przygotowanych Założeniach Strategii wskazano kluczowe obszary dla projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, do których należą: transport publiczny, promocja gospodarcza oraz e-usługi.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki spójności. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań. Samorządy chcące realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są zobligowane do zawiązania partnerstwa i przygotowania wspólnej strategii rozwoju. Znajdą się w niej m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Samorządy podpiszą także porozumienie o wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z zarządem województwa, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą obszaru funkcjonalnego miasta. Dlatego też dofinansowane projekty nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być wzajemnie powiązane. Ostateczne decyzje odnośnie zakresu wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapadną w toku negocjacji z samorządem województwa oraz po ostatecznej akceptacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje27 lutego 2014, 00:00,

KONKURS Z OKAZJI 90-LECIA ZŁOTOKŁOSU


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza do wzięcia udziału w konkursie z okazji obchodów 90-lecia Złotokłosu pt.: MOJA MIEJSCOWOŚĆ ZŁOTOKŁOS W POEZJI I PLASTYCE. Motto: To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne – Abraham Lincoln. Konkurs trwa od 10 marca do 15 maja 2014 roku. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie spotkania jubileuszowego tj.: 31 maja 2014 roku. Autorzy nagrodzonych wierszy zaprezentują je podczas uroczystości, zaś prace plastyczne zostaną wystawione na zorganizowanym podczas obchodów wernisażu.

KONKURS Z OKAZJI 90-LECIA ZŁOTOKŁOSU

CEL KONKURSU:
- upamiętnienie 90-lecia Złotokłosu
- kształtowanie poczucia tożsamości ze swoją miejscowością
- uwrażliwienie na piękno poezji i plastyki.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- biorący udział w konkursie przedstawi wiersz o tematyce związanej ze Złotokłosem jego historią lub czasami współczesnymi, bądź
- wykona pracę plastyczną dotyczącą Złotokłosu, dowolną techniką (może być to praca zbiorowa np: przedszkolaków)
- prace należy złożyć do 15 maja w Bibliotece w Złotokłosie.
autor/źródło: Redakcja serwisu mieszkańców gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie