Informacje6 grudnia 2017, 18:53,

Podsumowanie konsultacji społecznych w Zalesiu Górnym


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Podsumowanie konsultacji społecznych w ramach sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Zalesia Górnego. Czego dowiedzieliśmy się z uwag zgłaszanych przez uczestników spacerów i warsztatu makieciarskiego, spotkań rozpoczynających i kończących konsultacje, a także w trakcie poprzedzających konsultacje warsztatów w szkołach i przedszkolach oraz spaceru historycznego prowadzonego przez prof. Grzegorza Nowika?

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZALESIU GÓRNYM

Wnioski ogólne:
1. Wszystkie omawiane w konsultacjach przestrzenie (rejon stacji, boisko, bazarek, Plac Duszczyka oraz rejon ronda i przedszkola) powinny pełnić funkcje publiczne. Wszyscy uczestnicy konsultacji byli zgodni w tym, że ich zarządcą powinny pozostać podmioty publiczne.
2. Wskazany był problem stopniowego przekształcania się miejscowości w miasteczko, jednakże większa część mieszkańców wolałaby, żeby Zalesie Górne pozostało wsią o charakterze osiedla leśnego; wielu mieszkańców odwołuje się do idei przyświecającej teoretycznym złożeniom pierwotnej parcelacji w nurcie „miasta- ogrodu”.
3. Dążenia do przekształcenia Zalesia Górnego w miasteczko trafiają na podatny grunt w silnie zintegrowanej społeczności lokalnej, która zgłasza predyspozycje do wzmocnienia roli lokalnego samorządu. Zalesianie chcą, żeby wszystkie decyzje dotyczące ich miejscowości były z nimi konsultowane.
4. Dla Zalesian niezwykle ważne jest zachowanie leśnego charakteru miejscowości. Wielu mieszkańców widzi potrzebę priorytetu zachowania zieleni nad wprowadzaniem zabudowy. Postulowana jest także zasada, że pierzeję ulic stanowić powinna linia drzew, a wszelka zabudowa powinna być za nią ukryta.
W trakcie omawiania przestrzeni publicznych podkreślano konieczność pozostawienia wartościowych drzew.

Wnioski dotyczące centrum:
5. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę wytworzenia dobrze funkcjonującego centrum, wyraźnie wyodrębnionego z tkanki zabudowy i są zdecydowani, że role tę pełnić powinna ulica Pionierów na odcinku między stacją i bazarkiem.
6. Zaproponowano trzy potencjalne lokalizacje rynku mającego pełnić funkcje reprezentacyjne sprzyjające integracji społeczności lokalnej:
– najwięcej zwolenników znalazł pomysł rynku przy stacji kolejowej, propozycja zagospodarowania tego miejsca została stworzona podczas makietowania;
– były też odosobnione głosy przekształcenia w rynek obecnego „bazarku”;
– pomysł zlokalizowania rynku na boisku „Hubertus” został w dalszym toku konsultacji zanegowany.

Wnioski dotyczące poszczególnych miejsc:
7. Mieszkańcy silnie zaktywizowali się w kwestii zachowania usług sportu na boisku „Hubertus” zlokalizowanym pomiędzy ulicami Pionierów i Białej Brzozy. Nie spoczęli tylko na formie wypowiedzenia się zaproponowanej i udostępnionej przez organizatorów, ale podjęli własną inicjatywę, która stanowi wartość dodaną do przebiegu konsultacji. Postulowana jest budowa „Orlika”. Dzięki wsparciu Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy i Rady Rodziców zebrano 345 podpisów poparcia dla tej inicjatywy.
8. Miejscem lokalizacji kubaturowych obiektów sportowych (np. hali sportowej) ma być, w opinii mieszkańców, teren „Ośrodka Wisła”. Fundacja związana z klubem sportowym „Hubertus” zgłosiła w trakcie konsultacji koncepcję architektoniczną. Będzie ona wykorzystywana w trakcie prowadzenia, będącej już w toku, osobnej procedury planistycznej, sąsiedniego planu miejscowego.
9. Rozważano, jakie inne usługi wprowadzać we wschodniej części Zalesia, dodatkowo odizolowanej przez modernizację linii kolejowej, pod względem społecznym oraz infrastrukturalnym i usługowym. Proponowana jest lokalizacja sklepu na rogu ulicy Pionierów i Spacerowej.
10. Mieszkańcy zwracają uwagę na konieczność pozostawiania rezerw terenowych na dodatkowe centrum w rejonie ronda i przedszkola. Dla obecnie nie zagospodarowanych działek zaproponowano funkcje sportowe (korty tenisowe, być może skejtpark) oraz oświatowe (np. liceum).
11. Plac Duszyczka powinien, według przeważającej grupy mieszkańców, stać się parkiem, częściowo o charakterze leśnym, przy czym pojawiały się odosobnione postulaty dotyczące wprowadzenia tam zabudowy.
12. Odnośnie bazaru, wskazane są działania poprawiające funkcjonalność, bez istotnej zmiany charakteru. Dużym brakiem jest, według mieszkańców, brak powiązania przestrzeni bazarku z sąsiednią Willa Zalesianka i budynkiem komisariatu policji, ustawionym bokiem do placu. Pojawiły się wnioski przeniesienia komisariatu do nowej zabudowy postulowanej przy stacji , tak aby bazar otaczały pierzeje handlowe, gastronomiczne itp.

Wnioski dotyczące komunikacji:
13. Potrzebna niewątpliwie modernizacja linii kolejowej, niekorzystnie wpłynęła na sposób poruszania się po miejscowości, zlikwidowano bowiem przejścia i przejazdy rowerowe i samochodowe. Należy bezwzględnie przywrócić wszystkie dotychczasowe możliwości przejścia przez tory:
– południowe dojście na perony,
– tunel łączący ulicę Fiołków i Sinych Mgieł,
– przejście w ciągu ulicy Nowinek,
– ewentualnie także: dojście z „Domanki” do ośrodka Wisła oraz dodatkowe przejścia w południowej części miejscowości.
14. Sieć wydzielonych dróg rowerowych powinna towarzyszyć tylko ulicom Pionierów i Wiekowej Sosny (najbardziej obciążonym ruchem). Na pozostałych ulicach powinno się dążyć do uspokojenia ruchu, tak aby rowerzyści mogli bezpiecznie korzystać z jezdni. Spośród pojedynczych głosów dotyczących innych ścieżek rowerowych, należy zwrócić uwagę na postulaty wprowadzenia dodatkowej ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejowych.
15. W trakcie warsztatu makieciarskiego „projektowano” także sieć powiązań pieszych. Zwrócono m.in. uwagę, że przez teren ośrodka szkoleniowego banku mogłyby przebiegać, bardzo wygodne dla dzieci, ścieżki łączące: szkołę, bibliotekę, świetlicę Stowarzyszenia Rodziców „TU” i Plac Duszczyka. Postulaty te zgłoszono przedstawicielom Narodowego Banku Polskiego, obecnym na spotkaniu podsumowującym.
16. W zakresie komunikacji samochodowej postulowano przede wszystkim budowę parkingów przy stacji kolejowej. Zamiast jednego dużego parkingu mieszkańcy chcą kilku mniejszych zgrupowań, w dostosowaniu do obecnej lokalizacji „dzikich” parkingów:
– od strony zachodniej z wlotem od ulicy Młodych Wilcząt,
– wzdłuż peronu wschodniego od strony ulicy Spacerowej,
– Pozostałe miejsca przy ulicy Pionierów od strony ośrodka Wisła
17. Przyuliczne miejsca parkingowe są, w opinii mieszkańców, najbardziej potrzebne na całym odcinku ulicy Młodych Wilcząt od ronda do stacji kolejowej, a także przy ulicy Pionierów przy lokalach usługowych.
18. Proponowana jest korekta układu drogowego przy przedszkolu, tak aby wprowadzić ruch w ulicę Młodych Wilcząt bezpośrednio z ronda i tym samy ułatwić dojazd do stacji kolejowej Zalesie Górne.
19. Mieszkańcy postulują również budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Pionierów i Wiekowej Sosny.
20. Wymagana jest reorganizacja ruchu w rejonie tzw. Placu Duszczyka, Kościoła i szkoły, by poprawić bezpieczeństwo na ulicy Białej Brzozy.
21. Po raz kolejny zgłaszane były wnioski o wyprostowanie ulicy Pionierów przed przejazdem kolejowym od strony Pilawy, dotyczące procedury sporządzania sąsiedniego planu miejscowego. Mieszkańcom udzielona była informacja, że rozwiązanie to wciąż nie uzyskuje akceptacji wojewódzkiego zarządu dróg oraz lasów państwowych.

Powyższe punkty stanowią jedynie streszczenie dużej ilości wniosków zgłoszonych podczas konsultacji. Pełny raport z konsultacji zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej: www.piaseczno.eu Przypominamy, że konsultacje społeczne stanowiły uzupełnienie i pogłębienie ustawowego trybu procedury planistycznej. Dalsze prace będą polegały na sprawdzeniu, które z wniosków płynących z procesu konsultacyjnego jesteśmy w stanie przekuć na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mamy nadzieję, że decyzje podejmowane przez Gminę Piaseczno w dalszych fazach sporządzania planu będą w jak największym stopniu zbieżne z Państwa postulatami. Będą mieli Państwo możliwość sprawdzić to podczas kolejnych konsultacji związanych z opracowywaniem projektu, szczególnie na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. Część wniosków z Konsultacji Społecznych da się ująć w dość sztywnej formule miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część z kolei wymaga działań Gminy będących w kompetencji innych wydziałów urzędu. Silne są potrzeby ustalania zasad dotyczących zagospodarowania przestrzeni Zalesia Górnego, ale także innych aspektów funkcjonowania tej lokalnej społeczności. Może w przyszłości dojdzie do stworzenia odrębnych „kodeksów zalesiańskich”?

Anna Pakulińska Attia – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Organizatorzy konsultacji: Dorota Krug, Zbigniew Kaiser

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Anonimowy, 16 lipca 2019
czy wiadomo ile osób obecnych było na konsultacjach? kiedy i o której godzinie się odbyły?
Informacje11 grudnia 2017, 17:00,

Jak zmienić nawyki żywieniowe? - Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych Konstancin-Jeziorna


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

11 grudnia 2017 roku o godz. 18.00 w ramach Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych, odbędzie się warsztat nt.: Jedzenie jako zachowanie. Jak zmienić nawyki jedzeniowe? Miejsce: KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna. Wstęp wolny. Spotkanie prowadzą Alicja Stankiewicz - psycholożka i terapeutka, coach kobiet na zakręcie oraz Dorota Wojciechowska – psycholog, psychodietetyk, która zajmuje się psychologią zdrowia, w tym jedzenia i odchudzania.

JAK ZMIENIĆ NAWYKI ŻYWIENIOWE? - STREFA KOBIET POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

O czym to będzie? Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zgłaszanym po pierwszym spotkaniu które było w postaci wykładu i wstępu do problematyki na temat zdrowego jedzenia – zapraszam na kolejne stanowiące dopełnienie poprzedniego. Tym razem wspólnie zastanowimy się co robić, aby pomóc sobie w zmianie zachowań na bardziej prozdrowotne.

Jak to zrobimy? Spotkanie będzie się składało z dwóch części: warsztatowej: ukierunkowanej na techniki radzenia sobie z naszymi nawykami np. jedzeniowymi oraz panel dyskusyjny: gdzie będzie miejsce i czas na zadawanie pytań do naszego eksperta

Jak się przygotować? Bądź otwarta na doświadczanie tego czym będziemy się zajmować. Po prostu przyjdź i dziel się swoimi doświadczeniami.

Spotkanie poprowadzą:
Alicja Stankiewicz – psycholożka, terapeutka, coach kobiet na zakręcie, którym pomaga odnaleźć własną drogę w życiu a także odpowiedzieć na pytanie – zostać czy odejść?
Dorota Wojciechowska – psycholog, psychodietetyk. Zajmuje się Psychologią Zdrowia, w tym psychologią jedzenia i odchudzania, zaburzeń odżywiania, kompulsywnego objadania się oraz profilaktyki uzależnień. Prywatnie: miłośniczka biegania i wędrówek górskich.

Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych to miejsce przyjazne wszystkim kobietom, bez względu na wiek, wykształcenie i wykonywany zawód. Spotkania dla pań, które chcą miło i kreatywnie spędzić czas, podzielić się swoimi doświadczeniami, dowiedzieć się i nauczyć czegoś nowego, inspirować się wzajemnie, motywować i wspierać. Każde z comiesięcznych spotkań poświęcone jest innej tematyce.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie