Informacje4 listopada 2014, 17:10,

Podsumowanie akcji Znicz 2014


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Zdecydowanie mniej było interwencji. Apele o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w kilku przypadkach pozostały bez echa. W tym okresie na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do 2 wypadków, w którym 2 osoby zostały ranne. Policjanci odnotowali 11 kolizji drogowych, zatrzymali 8 nietrzeźwych kierujących.

Podsumowanie akcji Znicz 2014

Od piątku piaseczyńscy policjanci prowadzili działania pn. „Znicz 2014”. Funkcjonariusze obecni byli na ulicach miast, w okolicach cmentarzy, na drogach gminnych i powiatowych, oraz krajowych. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, sprawdzali stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia dzieci, korzystanie z pasów bezpieczeństwa. W czasie kontroli, policjanci zwracali też szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszają się kierowcy.

Jak co roku piaseczyńscy policjanci dbali o nasze bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i na drogach, abyśmy spokojnie mogli wyjechać i wrócić do domu. W trosce bezpieczeństwo mieszkańców na terenie powiatu pojawiło się więcej patroli. Zdecydowanie mniej było interwencji. Okres ten upłynął spokojnie, poza drobnymi incydentami policjanci odnotowali tylko kilka zdarzeń kryminalnych. Gdyby nie dwa wypadki, kolizje i nietrzeźwi kierujący na drogach, moglibyśmy powiedzieć, że akcja „znicz” w powiecie piaseczyńskim minęła spokojnie.

Przed rozpoczęciem weekendu piaseczyńscy policjanci apelowali do kierowców o rozważną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Informowaliśmy o policyjnych akcjach, które będą prowadzone na drogach powiatu piaseczyńskiego. Okazało się jednak, że nie wszyscy kierowcy wzięli sobie do serca przestrogi i apele policji. O lekceważeniu i ignorowaniu, przez niektórych kierowców, przepisów ruchu drogowego świadczą przytoczone statystki.

Podczas tego weekendu na terenie powiatu piaseczyńskiego doszło do 2 wypadków, w którym 2 osoby zostały ranne, odnotowano też 11 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 8 nietrzeźwych kierujących.

Pamiętajmy, pijani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Każda osoba siadająca za kierownicę pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka stanowi zagrożenie dla siebie oraz dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje5 listopada 2014, 20:02,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem regulującym i wyznaczającym politykę przestrzenną gminy. Nie jest co prawda aktem prawa miejscowego czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, ale wszystkie uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać jego ustaleń.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium jest „planem” planów miejscowych. Obejmuje teren całej gminy i wyznacza podstawowe kierunki rozwoju. Jest dokumentem dość ogólnym, sporządzonym na mapie o dużej skali. Wyznacza główne szlaki komunikacyjne oraz informuje, czy dany teren docelowo jest przeznaczony pod zabudowę i określa jego ogólne przeznaczenie: mieszkalnictwo wielo- i jednorodzinne lub mieszane, usługi czy tereny produkcyjne, a także obszary zielone. Funkcje te określa się jako dominujące, bo w praktyce, szczególnie w gminie Piaseczno, często są one bardziej wymieszane. Szczegółowe ustalenia zapisywane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozwój ostatnich lat odcisnął trwały ślad w gminie Piaseczno. Zabudowa wielorodzinna sąsiadująca z jednorodzinną, tereny produkcyjne przy mieszkaniowych. Ogromna presja inwestorów, którzy kupują tereny rolne i chcą je szybko przeznaczyć na cele budowlane, często w najbliższym sąsiedztwie terenów chronionych - to wyzwania z którymi należało się zmierzyć.

Uporządkować rozwój
W studium, po pierwsze, trzeba uporządkować tempo rozwoju gminy. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową to ogromne koszty dla gminy związane z obowiązkiem zapłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi (patrz tabela) oraz związane z budową kanalizacji, wodociągów, dróg i sieci odwodnieniowej. Nie mówiąc o przestrzeni publicznej, na której do tej pory oszczędzano. Dochody z nowych terenów spływają powoli, w miarę zabudowywania się nowych obszarów, i nie równoważą kosztów w krótkim okresie. Dlatego w projekcie zmiany studium przewiduje się pozostawienie niektórych obszarów jako tereny rolne do czasu uzgodnienia zrównoważonego sposobu zagospodarowania i przygotowania odpowiednich środków na inwestycje, co może wzbudzać kontrowersje wśród właścicieli tych terenów. Nie jest możliwe cofnięcie czasu czy unieważnienie obowiązujących planów zagospodarowania. Dlatego projekt zmiany studium, siłą rzeczy, musi być w części kontynuacją rozwiązań przyjętych w 2006 r. oraz uwzględniać to co wydarzyło się w przestrzeni do tej pory.

Trasa S-7 i nowe miejsca pracy
Po drugie zmiana studium przewiduje aktywizację gospodarczą terenów wzdłuż zaktualizowanego przebiegu nowej tras S-7. Tereny usług generują nowe miejsca pracy, a ponadto będą w przyszłości przynosić większy dochód do budżetu gminy. W projekcie zmiany studium wskazano również nowe drogi dojazdowe do węzłów komunikacyjnych zlokalizowanych na projektowanej drodze ekspresowej.

Ochrona terenów zielonych: lasów i dolin rzek
Gmina Piaseczno cieszy się zainteresowaniem osób szukających nowego miejsca do zamieszkania. To między innymi dzięki temu, że dysponuje jeszcze terenami otwartymi lasów, pól i dolin rzek. Dlatego trzeba je chronić. Z tego powodu wiele wniosków i uwag dotyczących zwiększenia terenów pod zabudowę w tych newralgicznych miejscach zostało na etapie rozpatrywania odrzuconych.

Gmina Piaseczno zmienia studium, zmienia plany miejscowe, ale deweloperom często udaje się jeszcze uzyskać pozwolenia na budowę na podstawie starych, ułomnych planów miejscowych. Dlatego niestety w niektórych miejscach wyrastają budynki, które w świetle nowych planów nie powinny w ogóle powstać. Sprawy nowych inwestycji często trafiają do organów odwoławczych, sądów i toczą się latami. Kształtowanie ładu przestrzennego wymaga czasu. Zmiana studium zaowocuje dopiero w kolejnych latach poprzez uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwój przypomina rozpędzoną lokomotywę i trudno go zatrzymać z dnia na dzień. Wymaga to konsekwencji i systematycznej pracy, a efekty będą widoczne po latach.

Uchwalenie zmiany studium
Rada Miejska w Piasecznie 29 października uchwaliła nowe studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno. Po naniesieniu przegłosowanych przez radnych poprawek, dokument dostępny będzie na stronie www.piaseczno.eu.

Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie