Informacje20 stycznia 2018, 11:28,

Odprawa Roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej, będąca podsumowaniem efektów pracy policjantów w 2017 roku. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń, a także przedstawiciele samorządu oraz prokuratury.

ODPRAWA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce Policji Garnizonu Stołecznego. Dziś odbyła się ona w Piasecznie. Omawiono wyniki oraz efekty służby osiągnięte przez policjantów wszystkich pionów i komórek organizacyjnych.

W tegorocznej odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń. Przybyli również przedstawiciele samorządu piaseczyńskiego, prokuratury i służb mundurowych.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł.insp. Robert Chmielewski, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na odprawę i zaprosił do wysłuchania i obejrzenia multimedialnej prezentacji.

W pierwszej części prezentacji omówione zostały efekty pracy policjantów pionu prewencyjnego. Podczas swojej wypowiedzi podinsp. Robert Pach zwrócił między innymi uwagę na interwencje podejmowane przez policjantów, czas reakcji na zdarzenie i pracę profilaktyczną. Trudnym tematem pozostaje nadal bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nadal bardzo wysoka jest liczba wypadków i kolizji, a przede wszystkim liczba ofiar śmiertelnych, których odnotowano 15 z 86 wypadków do których doszło w 2017 roku.

Kolejną cześć policyjnej prezentacji omówił naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego podkom. Piotr Wcisło, dziękując wszystkim policjantom podległym piaseczyńskiej komendzie, a w szczególności dochodzeniowcom za wytrwałą pracę w jak najlepszym realizowaniu czynności służbowych, w tym również w prowadzonych sprawach i postępowaniach. Serdeczne podziękowania podkom. Piotr Wcisło skierował do śledczych z piaseczyńskiej prokuratury, dziękując za wsparcie dla procesu wykrywczego.

W podsumowaniu Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski podkreślił wagę działalności profilaktyczno-edukacyjnej oraz zaangażowania policjantów podczas codziennej służby. Jako przykład podał funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego i służby dyżurnej, którzy w sierpniu eskortowali do szpitala rodziców jadących z Wadowic na pilny zabieg przeszczepu. Gdyby nie policyjna pomoc na operację mogłoby być za późno. Działania te zostały docenione zarówno przez naszych przełożonych, jak i społeczeństwo.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń, który przedstawił tegoroczne priorytety Komendanta Stołecznego Policji, jakimi są między innymi dalsze propagowanie wśród społeczeństwa Krajowej Mapy Zagrożeń, jeszcze większe zaangażowanie dzielnicowych w pracy na rzecz mieszkańców, a także poinformował o planach modernizacji posterunku policji w Prażmowie i modernizacji komisariatów w Górze Kalwarii i Tarczynie.

Komendant Włodzimierz Pietroń w imieniu Pana Komendanta Stołecznego Policji podziękował piaseczyńskim policjantom za bardzo dobrą służbę oraz ciekawe przedstawienie prezentacji wyników. W swojej wypowiedzi podkreślił olbrzymie zaangażowanie Policji w przedsięwzięcia i zabezpieczenia prewencyjne, które miały miejsce w 2017 roku, na terenie garnizonu warszawskiego z udziałem policjantów podległych Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje23 stycznia 2018, 09:00,

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia został uchwalony


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla największej poza Piasecznem miejscowości w gminie przyjęty został po drugim wyłożeniu na sesji Rady Miejskiej 17 stycznia 2018 r. Zapisy w nim zawarte zachowują i wzmacniają idee z pierwszego wyłożenia.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA JÓZEFOSŁAWIA ZOSTAŁ UCHWALONY

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia przede wszystkim:
– usprawnia układ komunikacyjny miejscowości przy wzmocnieniu przyjaznych dróg ruchu uspokojonego
– zmniejsza intensywność zabudowy
– wzmacnia ogólnodostępną zieleń publiczną
– wskazuje lokalizacje przestrzeni publicznych oraz usług

Zapis wideo z posiedzenia Rady Miejskiej oraz dyskusji nad uchwałą
Prezentacja dotycząca nowego planu przygotowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury
Projekty uchwał ws. mpzp Józefosław I i Józefosław III
Broszura informacyjna “Plan dla Józefosławia”
Strona internetowa, która towarzyszyła procesowi zmiany miejscowego planu dla Józefosławia
Koncepcja Traktu nad Perełką – opracowanie firmy RDH na zlecenie urzędu miasta

Prace nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia odbywały się przy pełnej otwartości samorządu i dużym zaangażowaniu mieszkańców. – Wyszliśmy poza ramy narzucone przez ustawę i przygotowaliśmy szereg dodatkowych spotkań i warsztatów uzupełniających podstawową procedurę planistyczną – mówi Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Uruchomione zostały dodatkowe kanały informacyjne, jak strona internetowa, profil na facebooku czy artykuły w prasie lokalnej. Cały proces konsultacji prowadzony był przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, a w trakcie drugiego wyłożenia projektów planu do publicznego wglądu rozdystrybuowana została w miejscowości, w nakładzie 1000 sztuk broszura informacyjna opisująca historię powstawania planów w Józefosławiu, diagnozę stanu obecnego, proponowane kierunki zmian i planowane inwestycje drogowe a także procedurę uchwalania nowego planu dla Józefosławia.

W trakcie procedury do gminy wpłynęły tysiące uwag, które rozpatrywane były przez Burmistrza. Głos mieszkańców miał wielki wpływ na ostateczny kształt przyjętej uchwały, mimo że nie wszystkie rozstrzygnięcia uwag były zgodne z wolą poszczególnych osób. Jest to jednak nieuniknione jeśli niektóre uwagi wykluczały się nawzajem. Jednak wybrane rozwiązania wydają się logiczne i służyć mają całej miejscowości.

– Naszym celem było ograniczenie intensywnej urbanizacji mając na uwadze możliwości budżetowe gminy. Szukaliśmy kompromisu aby z jednej strony poprawić komfort życia mieszkańców, tak żeby otaczająca ich przestrzeń była bardziej przyjazna, ale nie narażać się na ogromne koszty związane z odszkodowaniami na wykupy gruntów, gdyż potrzebujemy środków finansowych na realizację skrzyżowań, parków, skwerów oraz budynków użyteczności publicznej – wyjaśnia wiceburmistrz Daniel Putkiewicz

UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie