Informacje14 marca 2013, 00:00,

Nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy Piaseczno - infolinia Czysta Gmina Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W związku ze zmianami w gospodarce odpadami, jakie będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2013 r., gmina Piaseczno uruchamia dla mieszkańców specjalną infolinię. Infolinia kampanii "Czysta Gmina Piaseczno" czynna będzie od dnia 12.03.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. Pod numerem infolinii mieszkańcy uzyskają wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian dotyczących nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.

INFOLINIA KAMPANII "CZYSTA GMINA PIASECZNO" tel. /22/ 121 04 76 infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00.-15.00.  opłata za połączenie uzależniona jest od stawek określonych przez operatorów Zapraszamy do kontaktu!

Nowy system gospodarki odpadami w gminie Piaseczno

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób będzie naliczana opłata?
Na terenie gminy Piaseczno stawka opłaty będzie uzależniona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy czym należy pamiętać, iż osoba zamieszkująca to nie to samo co osoba zameldowana. Jeśli więc na terenie nieruchomości mieszkają trzy osoby a zameldowanych jest dwie to w deklaracji należy wskazać osoby zamieszkujące (czyli 3).
2. Czy będę podpisywać umowę z gminą (urzędem)?
Nie. Gmina wybierze firmę obowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona deklaracja będzie podstawą do wnoszenia opłaty.
3. Co będzie jeśli nie będę uiszczał nowej opłaty?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W przypadku braku wpłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty.
4. Czy należy rozwiązać umowę z firmą, która odbiera obecnie ode mnie odpady?
Tak. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty.
5. Czy są już ustalone stawki?
Stawki nie zostały ustalone. Wysokość stawek zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia br. Informacje o obowiązujących stawkach zostaną podane do wiadomości publicznej (strona internetowa, gazeta piaseczyńska, ulotki, stoiska informacyjne).
6. Czy Gmina kupi pojemniki na odpady?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ponadto, obowiązkiem właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów surowcowych (tzw.„suchych”) oraz pojemniki do zbierania szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła Gmina Piaseczno, zgodnie z zapisami „Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”, zapewnia właścicielom nieruchomości worki w następujących ilościach:
1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości:
− 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. „suche”),
− 1 szt. na miesiąc na szkło,
− w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. na rok.
2) dla zabudowy wielorodzinnej w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone max. do 32 szt. na rok.
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ilości:
- 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. „suche”),
- 1 szt. na miesiąc na szkło,
- w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. na rok.
7. Jak będzie wyglądać segregacja odpadów w gminie?
W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe / firma będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się na segregację, to zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu. Na terenie gminy Piaseczno właściciele nieruchomości będą zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1. odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;
2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
3. bioodpady i odpady zielone (gromadzone w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego) zbiórka prowadzona w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad); Opakowania plastikowe i puszki należy zgnieść tak aby zajmowały jak najmniej miejsca. Opakowania szklane natomiast starajmy się wrzucać ostrożnie – stłuczone opakowaniowa trudniej przygotować do recyklingu. Obowiązkiem mieszkańców będzie również wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w szczególności: przeterminowanych leków, chemikaliów i opakowań po nich (farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. Odpady te będzie można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.
8. W jaki sposób należy gromadzić niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)?
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 0,02 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdą nieruchomość;
2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 0,02 m3 pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień;
3) dla szkół wszelkiego typu, dla żłobków i przedszkoli 0,003 m3 na każdego ucznia / na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 0,05 m3 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,12 m3 na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 0,02 m3 na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych oraz domków letniskowych 0,02 m3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005 m3 poza tym okresem
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika (kosza) na odpady.
9. Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady?
Opis sposobu odbioru w zależności od rodzaju zabudowy oraz wymagane częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiono poniżej.
1) ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.
Odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych z folii LDPE, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
c) Szkło
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
d) Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy w ciągu roku zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości publicznej harmonogramem, bądź na bieżąco do PSZOK.
2) ZABUDOWA JEDNORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka: brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad). Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
c) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka: zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
3) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJ¡ MIESZKAńCY, A POWSTAJ¡ ODPADY KOMUNALNE
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
c) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Zbierane w workach, kolor worka żółty przeźroczysty, zbiórka u źródła. Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła. Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
4) ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I CHOINEK.
Odpady wielkogabarytowe, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, a także z nieruchomości niezamieszkałych, zbierane mają być 2 razy w ciągu roku, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Choinki, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, zbierane 2 razy w ciągu roku, w dniu ustalonym i podanym do publicznej wiadomości.
5) ODBIÓR INNYCH ODPADÓW
Inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zbierane selektywnie przez mieszkańców są przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.
10. Czy będę płacić więcej niż obecnie?
W chwili obecnej stawki opłat nie zostały ustalone. Zasadą będzie, iż za odpady zbierane w sposób selektywny pobierana będzie niższa opłata.
11. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
12. Czy opłata będzie naliczana od ilości osób zameldowanych? Co w przypadku gdy ktoś jest zameldowany, a mieszka gdzie indziej?
Opłata będzie naliczana od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie od osób w niej zameldowanych. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże ilość osób zamieszkujących. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji.
13. Kto i na jakich zasadach będzie od lipca odbierał ode mnie śmieci?
Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Wyłoniona w przetargu firma, będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.
14. Co oznacza, że opłata będzie niższa dla segregujących odpady?
Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina ustali stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a następnie wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.
15. Co będzie można zrobić z odpadami takimi jak pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach?
Odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. które należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno. Wymienione odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
16. Jak będzie rozwiązany odbiór odpadów zielonych w gminie?
Bioodpady i odpady zielone - zbierane będą w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego, w ilości 32 szt. na nieruchomość, w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad). Bioodpady i odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie. Większą ilość odpadów zielnych będzie można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Informacje o Punkcie dostępne będą na stronie internetowej gminy.
17. Kiedy będzie znana stawka opłaty?
Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia.
18. Kiedy będzie wzór deklaracji?
Wzór deklaracji zostanie udostępniony w kwietniu.
19. Czy dostanę deklarację do domu?
Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej gminy Piaseczno: www.piaseczno.eu oraz w budynku urzędu. Rozważane jest również doręczenie deklaracji przez pocztę w formie przesyłki bezadresowej lub poprzez sołtysów.
20. Do kiedy będę musiał złożyć deklarację do Gminy?
Deklaracje należy złożyć do 31 maja 2013.
Gdzie szukać aktualnych informacji?
Wszelkie komunikaty w sprawie nowej gospodarki odpadami znaleźć można na stronie gminnej www.bip.piaseczno.eu w zakładce „gospodarka odpadami”. Bezpośredni link: http://piaseczno.eu/index.php?mnu=290 Wydział Gospodarki Odpadami
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz

Informacje14 marca 2013, 00:00,

Pełnosprawni w pracy - program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w partnerstwie z ECORYS Polska i Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie realizuje w okresie do 30 czerwca 2013 r. projekt pt. Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego. Projekt skierowany jest do 28 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu piaseczyńskiego. Szczegółowe informacje pod nr tel. PUP - M. Stachowicz (22) 735 46 54; WSP TWP – A. Bogacka 535 339 792.

PE£NOSPRAWNI W PRACY - PROGRAM KOMPLEKSOWEJ REINTEGRACJI SPO£ECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH Z POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Projekt "Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno –zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego" realizowany jest w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.4 "Niepełnosprawni na rynku pracy". Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego.

Uczestnicy. Projekt skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących powiat piaseczyński. Wziąć udział mogą przede wszystkim osoby niezatrudnione, które nie brały udziału w szkoleniach i kursach w ciągu 12 lub 6miesięcy. Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Projektu w dziale Rekrutacja oraz na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

PE£NOSPRAWNI W PRACY - PROGRAM KOMPLEKSOWEJ REINTEGRACJI SPO£ECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH Z POWIATU PIASECZYńSKIEGO

Zakres oferowanego wsparcia. W ramach projektu zapewnione jest wsparcie profesjonalnych doradców. W trakcie trwania programu „Pełnosprawni w pracy!” pomoc uczestnikom zapewniają:
- Osobisty Asystent –praca asystenta pomaga uczestnikom programu w korzystaniu z oferty szkoleniowej, poradnictwa oraz staży. Oprócz tego świadczone będzie wsparcie w zakresie przezwyciężania indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy.
- Psycholog i Coach Rozwoju Osobistego – spotkania ze specjalistami w tej dziedzinie zapewni wsparcie w postaci doradztwa psychologicznego i psychospołecznego.
- Tutor ze specjalnością rynku pracy i doradztwa zawodowego – praca z Tutorem pozwoli osobom niepełnosprawnym poznać swoje mocne strony, kompetencje zawodowe oraz rozbudzi potrzeby rozwoju i edukacji pod kątem rynku pracy.
- Broker Pracy – wyszukiwanie i przedstawianie osobom biorącym udział w projekcie możliwości znalezienia zatrudnienia poprzez staże, praktyki i subsydiowane zatrudnienie.

Pełnosprawni w pracy - program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:
- Zwiększenie kompetencji w zawodowych w zakresie ICT oraz umiejętności miękkich
- Wsparcie ze strony specjalistów: psychologa, Coacha Rozwoju Osobistego oraz pomoc Asystenta Osobistego
- Podniesienie kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy i poszukiwania pracy
- Zdobycie doświadczenia zawodowego podczas płatnych staży (14 osób)
- Podniesienie samodzielności i sprawności psychofizycznej.
autor/źródło: Redakcja
Tematy:

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie