Informacje7 stycznia 2015, 20:09,

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W dniach 2.02-18.03.2015 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieścić się będzie w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 10.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej:
Gmina Piaseczno: 02.02-16.02
Gmina Lesznowola: 17.02-20.02
Gmina Tarczyn: 23.02-25.02
przerwa w pracach Komisji 26-27 lutego
Gmina Prażmów: 02.03-03.03.
Gmina Konstancin–Jeziorna: 04.03-10.03
Gmina Góra Kalwaria: 11.03-16.03
kobiety: 17.03
rezerwa: 18.03
Powiatowa Komisja Lekarska nie pracuje w soboty i niedziele.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1595) od 2 lutego do 30 kwietnia br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością, określoną przez art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.). Osoby, które nie mogą stawić się przed PKL powinny zawiadomić o tym sekretarza komisji telefonicznie bądź pisemnie. Podobnie osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed komisją.

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
§3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1595) określa, kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji:
1) mężczyźni urodzeni w 1996 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1991-1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

KTO PRZEPROWADZA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?
Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w przypadku Powiatu Piaseczyńskiego jest to Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie. W przypadku braku możliwości ustalenia stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej – osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie w opisanym powyżej przypadku kierować będzie osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej na badania do Centrum Zdrowia, przy ul. Czajewicza 5/7 w Piasecznie. W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty (mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej - Dz. U. Nr 202, poz. 1566):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby im poddane mogą zostać uznane za:
- zdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „A”, co oznacza, iż osoba, w stosunku do której orzeczona została taka kategoria zdolności, może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju jak i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym, wszystkie osoby w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A” zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną przeniesione do rezerwy, po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej.
- czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B”, oznacza to, że przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostry lub przewlekły stan chorobowy stwierdzony u badanej osoby, rokuje odzyskanie przez nią zdolności do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
- niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – kategoria zdolności „D”. Orzeczenie takiej kategorii oznacza, że osoba do niej zaszeregowana, nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, a po uprawomocnieniu się orzeczenia, zostanie przeniesiona do rezerwy.
- trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – kategoria zdolności „E”. Osoba, wobec której została orzeczona taka kategoria zdolności, nie podlega obowiązkowi wojskowemu.

W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie podczas stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawienie powiatowej komisji lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględniane zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne. Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie lub historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych. Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez powiatową komisję orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14 dni, składając pisemne odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem tej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takiej sytuacji przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać na posiedzenie tej komisji osobę odwołującą się, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Niezachowanie 14-dniowego terminu na wniesienie ewentualnego odwołania i związane z tym uprawomocnienie się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej spowoduje, iż o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, po tym terminie, można się będzie ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela wójta lub burmistrza, oddelegowanego do prac przy kwalifikacji wojskowej, przedstawiając przyczynę braku możliwości stawiennictwa. Po ustaniu tych przyczyn, osoba winna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, w kolejnych dostępnych terminach. W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję. Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla zainteresowanych (osoby wezwane do kwalifikacji), dlatego też najprostszym rozwiązaniem jest stawienie się do kwalifikacji oraz przed Powiatową Komisją Lekarską.

PODSTAWY PRAWNE
Do kwalifikacji stosuje się przepisy:
1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 roku poz. 461, poz. 1101, poz. 1407, z 2013 r. poz. 1445 i z 2014 r. poz. 619, poz. 773 poz. 852 i poz. 1355);
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 roku poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146);
3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 i z 2014 roku , poz. 183);
4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 735);
5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 51);
6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz. U. Nr 54, poz. 321);
7. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1595);
8. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 i z 2012 roku poz. 68);
9. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach ( Dz. U. Nr 151, poz. 1595 ze zm.)

Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Agnieszka Pindelska-Litkie

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=26&t=7924
Informacje11 stycznia 2015, 19:00,

23. Finał WOŚP w Górze Kalwarii


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W dniach 9-11 stycznia 2015 roku w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii odbędzie się 23 finał WOŚP! Już w niedziele 11.01.2015 r. razem z WOŚP zaczyna się również zbiórka krwi. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy od godz. 10.00 do godz. 14.00 UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI: tym razem zbiórka odbędzie się na parkingu przy Ośrodku Kultury, ul. Białka 9 (Kalejdoskop Kultury).

23 Finał WOŚP w Górze Kalwarii

Imprezy towarzyszące WOŚP w Górze Kalwarii:
Piątek 9.01.2015 r. Klub 13
20.00 - MANAUS
Sobota 10.01.2015 r. Klub 13
20.00 - Cywil,
21.00 - KOLOROFONIA, Niespodzianka - MC Marta
Niedziela 11.01.2015 r. Ośrodek Kultury
19.00 - Zespół Mgły (autorski projekt Piotra Grudzińskiego)
20.00 - Świ‌atełko do nieba
20.30 - DiAnti
21.00 - ZWD Zawada

23 Finał WOŚP w Górze Kalwarii

MANAUS - to niepowtarzalna dawka muzyki wszelakiej gitarowej idealnie nadającej się do potupania nóżką! Grają ze sobą już ponad dziesięć lat, a do Góry Kalwarii na swój pierwszy koncert przyjechali maluchem! Są już nierozłączną częśćią koncertów finałowych WOŚP w naszym mieście. Na ich występach nie zabraknie utworów Lady Punk, Perfect, Dżemu i wielu innych. Arek Zewar - wokal, gitara akustyczna Grzegorz Kowalski - bas Krzysztof Rukat - gitara Marcin Adamski - perkusja

Cywil – pochodzący z Warszawy, raper młodego pokolenia, członek ekipy Diil Gang. Z warszawską sceną hip-hopową związany od 2007 roku, kiedy to po raz pierwszy zaprezentował się szerszej publiczności biorąc udział w numerze „Strona południowo praska”, który zyskał dużą popularność w warszawskim podziemiu. Od 2008 roku nagrywał i koncertował z ekipą ASP – Alternatywna Sztuka Podziemia, jednak po kilku latach luźnych nagrywek nie uwieńczonych żadnym projektem, zdecydował się na solową karierę czego owocem była pierwsza solowa płyta pt. „Galeria Treści Niechcianych” wydana niezależnie w 2012 roku. Pod koniec 2012 roku zdecydował się na wzięcie udziału w programie ŻYWYRAP!, gdzie doszedł do finału i mimo, braku wygranej związał się z wytwórnią Hemp Rec, dołączając do warszawskiej ekipy Diil Gang. 8.11.2014 ukazał się drugi solowy album Cywila pt. "Lęk wysokości", będący zbiorem 13 różnorodnych numerów. Na płycie gościnnie usłyszymy m.in. RPS, HG, Kubę Knapa. Za bity odpowiedzialni są: Szwed SWD, R.A.U., Zbylu, BobAir, Ślimak.

KOLOROFONIA to projekt, który stworzył Michał Kisielewskiod funkcjonujący już blisko od dwóch lat na rodzimym rynku muzycznym. Choć do tej pory istniał w świadomości jedynie wąskiej grupy fanów, to wraz z premierą najnowszego utworu pt. „Ulga” chce przekazać siłę pozytywnej energii nowym słuchaczom.

MC Marta to młoda dziewczyna z Góry Kalwarii, która pisze o sobie tak: "Jestem Marta Kozińska, mam 19 lat. Chodzę do technikum, maturka w tym roku :p Nawijam od 3 lat, jakoś może trochę mniej. Wkręciłam się w to przypadkowo, a teraz kocham rap bo mogę w nim przekazać co czuje i co myślę. Drugą moją pasją jest taniec, więc kultura hip hop jest moim życiem. Wkładam dużo serca w to co robię i nie wyobrażam sobie żeby żyć bez pasji czy celu :)"

Zespół Mgły jest owocem muzycznej pasji wokalistki Ewy Wyszyńskiej i gitarzysty Piotra Grudzińskiego, którzy pracują wspólnie nad pierwszym albumem już od ponad roku. Obecnie, do projektu zaprosili zaprzyjaźnionych muzyków i wraz z nimi przygotowują materiał koncertowy. Muzykę Mgieł określić można jako melancholijną podróż, w której nie brakuje płomieni i mroku. Jej główna cechą jest przejrzystość, przestrzeń i melodyka. Muzycy, bez żadnego pośpiechu i ze spokojem dają się nieść tej muzycznej fali, która czasem bywa wzburzona i gwałtowna. Teksty wokalistki zdradzają tęsknotę i nadzieję, a kompozycje gitarzysty dopełniają tę mistyczną mieszankę. Nieoceniony wkład w brzmienie zespołu mają wspaniali muzyczni przyjaciele, którzy swe wyjątkowe cechy charakteru przenoszą na brzmienie swoich głosów i instrumentów. Pełny skład Mgieł to: Ewa Wyszyńska – wokal Ada Wyszyńska – chórki Justyna Paprota – chórki Piotr Grudziński – gitara Wojciech Seńko – instrumenty klawiszowe Pedro Pedrito – perkusjonalia, instrumenty klawiszowe Łukasz Jan Jóźwiak – gitara basowa Rafał Olewnicki – perkusja

DiAnti - Nasza miejscowa kapela, z powiatu piaseczyńskiego, której wokalista mieszka GK. Ich muzyka to klasyczne gitarowe riffy połączone z mocnym rytmem, melodyjne refreny i wyłącznie polskie teksty - czysta energia. Muzyka idealna do zabawy. Jest ich czterech. Grają razem dwa i pół roku. Lecz mimo krótkiego rodowodu mają już całkiem spore osiągnięcia: - grali na Motosercu, zawodach Grom Challenge, Nocy Muzeów a także w Progresji, Harendzie, Gnieździe Piratów, Latającym Holendrze i wielu innych - ich utwór pod tytułem "Na szczyt" był wielokrotnie na pudle w Liście Przebojów Fabryki Zespołów radia Rocktime - ten sam utwór jest hymnem Maratonu Bieszczadzkiego i zawodów Grom Challenge. Niedawno wydali debiutancki krążek pt. "Neony", który jest chętnie puszczany w: Bemowo FM, Radio Undergroud, Radio Sygnały, Radio Rocktime i Radio Pantenon. Na scenie są żywiołowi i cholernie głośni! Skład: Grzegorz Fiks - gitara / wokal Artur Gałązka - gitara Mariusz Jaguścik - bas Artur Kopciński - perkusja

Przemek ZWD Zawadka Bardzo skromny raper z Góry Kalwarii. Często pojawia się na scenie Ośrodka Kultury występując podczas różnych akcji charytatywnych. Posiada ogromna liczbę przyjaciół, którzy chętnie przychodzą na jego występy.

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek na forum http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=26&t=10653

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie