Informacje18 października 2014, 09:30,

KROPLA KRWI DLA KUBY


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej w Łazach jest ciężko chory :( Uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Naszej Gminy zaangażowali się w zbiórkę funduszy, które będą przekazane na leczenie i rehabilitację chłopca. Nie bądźmy obojętni. Spotkajmy się w jednym miejscu, w szkole w Łazach w sobotę 18 października 2014 roku, by wspomóc Kubę i kto może oddać krew na ten cel. Przyłącz się do zbiórki krwi dla Kuby!

KROPLA KRWI DLA KUBY

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje15 października 2014, 09:30,

51. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Zawiadamiamy, że w środę 15.10.2014 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

51. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z 50 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.09.2014r i 5 sesji nadzwyczajnej z dnia 26.09.2014r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piaseczno, oznaczonej jako działka nr ew. 11/2 obr.26 m. Piaseczno na zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną nr ew. 54 obr.20 m. Piaseczno
9.2 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 9 obr. 39 m. Piaseczno
9.3 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. E. Orzeszkowej na rzecz użytkownika wieczystego
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PCU
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmian w funduszu sołeckim
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. przesunięcia wydatków na wniosek ZEAS
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zwiększenia dochodów o kwotę 20 tys. zł na wniosek Wydziału EDG
9.8 W sprawie zmiany uchwały Nr 1534/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.09.2014r
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej dot. zmian w planie dochodów na rok 2014
9.10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r.z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014–2025
9.11 w sprawie emisji obligacji Gminy Piaseczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
9.12 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa zatwierdzonego uchwałą Nr 171/X/99 Rady Miejskiej w Piasecznie zmienionego uchwałą Nr 218/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w rejonie ulicy Kwitnącej.
9.13 W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Baszkówka Etap I.
9.14 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 1503/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru działki nr ew. 10/3 obręb 29 w rejonie ulicy Irysów.
9.15 W sprawie zmiany uchwały Nr 718/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska PGR oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Pęchery Łbiska.
9.16 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13 maja 2010) w granicach obszaru oznaczonego w planie symbolem 1UP.
9.17 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 594 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską.
9.18 W sprawie nadania nazw: NIEZWYKŁA i WYJĄTKOWA ulicom położonym we wsi Szczaki w gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie skargi Pani T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu zaleceń zawartych w aktach administracyjnych wydawanych przez sądy administracyjne i PINB Piaseczno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013r. poz. 594) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2013r. poz. 267), po rozpoznaniu skargi Pani T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
9.20 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Spółka z o.o.
10 . Wolne wnioski.
11 . Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie