Informacje29 stycznia 2017, 19:00,

Koncert kolęd w wykonaniu chóru Con Fuoco w Józefosławiu 2017


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


29 stycznia 2017 roku o godz. 19.00 serdecznie zapraszamy na doroczny koncert kolęd w wykonaniu chóru Con Fuoco. Wstęp wolny. Miejsce: Kościół p.w. św. Józefa Opiekuna Pracy przy ul. Ogrodowej 3 w Józefosławiu.

KONCERT KOLĘD W WYKONANIU CHÓRU CON FUOCO W JÓZEFOSŁAWIU 2017

Wystąpi Chór Con Fuoco oraz Paweł Baczkowski - klarnet oraz Michał Drabkowski - organy, pod dyrekcją Andrzeja Sochockiego. W programie kolędy i pastorałki różnych krajów i kultur. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej Con Fuoco.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje8 lutego 2017, 09:30,

XXXI sesja Rady Miejskiej Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 8 lutego 2017 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ PIASECZNO

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia dochodów o kwotę 343.215,00 zł).
2) W sprawie zmiany uchwały 766/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r.
3) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń oświatowych o kwotę 186.472,00 zł)
4) W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany działu i rozdziału klasyfikacji wydatków w wysokości 38.000,00 zł na wniosek Wydz. ADK).
5) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 43, 2/79 i 2/80 oraz działki ozn. nr ewid. 2/20, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego obręb 17.
6) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości lokalowej nr 27, położonej w budynku zlokalizowanym przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym przedmiotowa nieruchomość jest położona.
7) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ozn. nr 229 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
8) W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki ozn. nr 306 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat”.
9) W sprawie zmiany uchwały nr 667/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w działce położonej w Piasecznie przy ul. Młynarskiej na rzecz użytkownika wieczystego.
10) W sprawie zamiany prawa własności nieruchomości gminnej nr 43/3 obr. 16 m. Piaseczno na nieruchomości oznaczone nr 42/11 i 43/10 obr. 16 m. Piaseczno.
11) W sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie nr 275/XIV/03 z 25.09.2003r. nr 441/XXI/2004 z dnia 18.03.2004r i nr 71/V/2007 z dnia 24.01.2007r.
12) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków dla działki o nr ewid. 96/7 zlokalizowanej przy ul. Czubatki na odcinku pomiędzy ulicami Kruka i Głuszca.
13) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
14) W sprawie usunięcia nazwy FRANKA ZUBRZYCKIEGO ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno i nadania tej ulicy nazwy MARKA GRECHUTY.
15) W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
16) W sprawie skargi A.P. na odmowę prowadzenia procedury „Niebieska karta” i udzielenia jakiejkolwiek pomocy finansowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 48,87 m. kw. usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.
18) W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
19) W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.
20) W sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
21) W sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny organ niż Gmina Piaseczno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie mgr inż. Piotr Obłoza

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie