Informacje16 marca 2013, 00:00,

Koncert charytatywny dla Patryka Fiuka - Tarczyn


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Młodzieżowa Rada Miejska w Tarczynie zaprasza na KONCERT CHARYTATYWNY DLA PATRYKA FIUKA, który odbędzie się 17 marca 2013 roku o godz. 13.00. Miejsce: ZS Gimnazjum i Liceum im. Szarych Szeregów w Tarczynie. Wstęp 10 zł + każda wyższa kwota mile widziana, ponieważ dochód z koncertu zostanie przeznaczony na leczenie Patryka Fiuka. Młodzież zmobilizowała się, by pomóc koledze, który czeka na przeszczep płuc. 17-letni Patryk Fiuk z Tarczyna jest chory na nieuleczalną mukowiscydozę. Jedyny ratunek to operacja za granicą. Koszt: 25 tys. euro. 17 marca, kiedy przypada wspomnienie św. Patryka, a 17-latek obchodzi imieniny. Zapraszamy na koncert charytatywny dla Patryka Fiuka w Tarczynie.

KONCERT CHARYTATYWNY DLA PATRYKA FIUKA W TARCZYNIE

Program koncertu charytatywnego w Tarczynie:

13.00 – oficjalne rozpoczęcie koncertu
13.10 – wystąpi Mandaryna Dance Studio
13.25 – występy artystyczne młodzieży i dzieci z gminy Tarczyn
13.45 – wystąpi Paweł Wini – pokaz tańca NEW STYLE
14.00 – aukcja dzieł sztuk i innych przedmiotów
14.30 - wystąpi Jan Zakrzewski (tenor), Ewelina Hańska (sopran), Ryszard Morka (bas), Andrzej Płęczyński (fortepian)
15.10 – wystąpi Reprezentacyjny Chór Miasta Tarczyna
15.30 - wystąpi Chór Szkoły Podstawowej w Tarczynie
16.15 – wystąpi wokalistka Anna Koźlik
16.30 - wystąpi wokalistka Mariola Markus
16.45 - Blood Testimony z Góry Kalwarii
17.15 - Out of Tune ze Złotokłosu
18.00 – 18.15 – przerwa
18.30 – wystąpi raper Drwall
18.45 – Miper
19.00 – Felek i Rodak
19.30 – FMW
20.00 – Cywil
20.30 – Solar / Białas
21.15 – zakończenie koncertu

Patryk Fiuk od urodzenia choruje na mukowiscydozę, ale to nie znaczy, że nie jest taki jak inni w jego wieku. Oczywiście, nie jest tak sprawny fizycznie jak zdrowi ludzie, jednak stara się zastępować to czego nie może, tym co jest w stanie zrobić i tym co lubi. Na przykład grę w piłkę zastępuje projektowaniem urządzeń takich jak przykładowo automatyczny zamek do drzwi. Technika jest jego pasją, uwielbia wszystko co jest w jakikolwiek sposób z nią związane, według niego motoryzacja jest jej najciekawszą odsłoną. Grzebanie przy samochodach potrafi sprawić, że nie jest w stanie myśleć o niczym więcej. Niestety jego choroba nie pozwoli mu rozwijać się w tym kierunku. Jednak w związku z tym, że ze względu na zabiegi, większość czasu musi spędzać w domu, ma wiele innych zainteresowań między innymi naprawia urządzenia elektryczne, uczy się informatyki, gra na gitarze, zbiera monety lub tresuje pieska. Więcej o Patryku na stronie internetowej: www.patrykfiuk.pl
autor/źródło: Marcin Borkowski - serwis mieszkańców gminy Tarczyn
Tematy:Tarczyn

Napisz komentarz

Polecane dla Ciebie

Informacje14 marca 2013, 00:00,

Nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy Piaseczno - infolinia Czysta Gmina Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

W związku ze zmianami w gospodarce odpadami, jakie będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2013 r., gmina Piaseczno uruchamia dla mieszkańców specjalną infolinię. Infolinia kampanii "Czysta Gmina Piaseczno" czynna będzie od dnia 12.03.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. Pod numerem infolinii mieszkańcy uzyskają wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian dotyczących nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.

INFOLINIA KAMPANII "CZYSTA GMINA PIASECZNO" tel. /22/ 121 04 76 infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00.-15.00.  opłata za połączenie uzależniona jest od stawek określonych przez operatorów Zapraszamy do kontaktu!

Nowy system gospodarki odpadami w gminie Piaseczno

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób będzie naliczana opłata?
Na terenie gminy Piaseczno stawka opłaty będzie uzależniona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy czym należy pamiętać, iż osoba zamieszkująca to nie to samo co osoba zameldowana. Jeśli więc na terenie nieruchomości mieszkają trzy osoby a zameldowanych jest dwie to w deklaracji należy wskazać osoby zamieszkujące (czyli 3).
2. Czy będę podpisywać umowę z gminą (urzędem)?
Nie. Gmina wybierze firmę obowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona deklaracja będzie podstawą do wnoszenia opłaty.
3. Co będzie jeśli nie będę uiszczał nowej opłaty?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W przypadku braku wpłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty.
4. Czy należy rozwiązać umowę z firmą, która odbiera obecnie ode mnie odpady?
Tak. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty.
5. Czy są już ustalone stawki?
Stawki nie zostały ustalone. Wysokość stawek zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia br. Informacje o obowiązujących stawkach zostaną podane do wiadomości publicznej (strona internetowa, gazeta piaseczyńska, ulotki, stoiska informacyjne).
6. Czy Gmina kupi pojemniki na odpady?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Ponadto, obowiązkiem właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów surowcowych (tzw.„suchych”) oraz pojemniki do zbierania szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła Gmina Piaseczno, zgodnie z zapisami „Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno”, zapewnia właścicielom nieruchomości worki w następujących ilościach:
1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości:
− 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. „suche”),
− 1 szt. na miesiąc na szkło,
− w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. na rok.
2) dla zabudowy wielorodzinnej w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone max. do 32 szt. na rok.
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ilości:
- 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. „suche”),
- 1 szt. na miesiąc na szkło,
- w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie kwiecień – listopad na bioodpady i odpady zielone – maksymalnie do 32 szt. na rok.
7. Jak będzie wyglądać segregacja odpadów w gminie?
W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe / firma będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się na segregację, to zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu. Na terenie gminy Piaseczno właściciele nieruchomości będą zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1. odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;
2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
3. bioodpady i odpady zielone (gromadzone w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego) zbiórka prowadzona w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad); Opakowania plastikowe i puszki należy zgnieść tak aby zajmowały jak najmniej miejsca. Opakowania szklane natomiast starajmy się wrzucać ostrożnie – stłuczone opakowaniowa trudniej przygotować do recyklingu. Obowiązkiem mieszkańców będzie również wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w szczególności: przeterminowanych leków, chemikaliów i opakowań po nich (farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. Odpady te będzie można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.
8. W jaki sposób należy gromadzić niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)?
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 0,02 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdą nieruchomość;
2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 0,02 m3 pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień;
3) dla szkół wszelkiego typu, dla żłobków i przedszkoli 0,003 m3 na każdego ucznia / na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 0,05 m3 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,12 m3 na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 0,02 m3 na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych oraz domków letniskowych 0,02 m3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005 m3 poza tym okresem
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika (kosza) na odpady.
9. Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady?
Opis sposobu odbioru w zależności od rodzaju zabudowy oraz wymagane częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiono poniżej.
1) ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.
Odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych z folii LDPE, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
c) Szkło
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
d) Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2 razy w ciągu roku zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości publicznej harmonogramem, bądź na bieżąco do PSZOK.
2) ZABUDOWA JEDNORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka: brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad). Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
c) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka: zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
3) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJ¡ MIESZKAńCY, A POWSTAJ¡ ODPADY KOMUNALNE
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad).
c) Odpady surowcowe (tzw. „suche”)
Zbierane w workach, kolor worka żółty przeźroczysty, zbiórka u źródła. Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła. Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
4) ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I CHOINEK.
Odpady wielkogabarytowe, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, a także z nieruchomości niezamieszkałych, zbierane mają być 2 razy w ciągu roku, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Choinki, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, zbierane 2 razy w ciągu roku, w dniu ustalonym i podanym do publicznej wiadomości.
5) ODBIÓR INNYCH ODPADÓW
Inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zbierane selektywnie przez mieszkańców są przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.
10. Czy będę płacić więcej niż obecnie?
W chwili obecnej stawki opłat nie zostały ustalone. Zasadą będzie, iż za odpady zbierane w sposób selektywny pobierana będzie niższa opłata.
11. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
12. Czy opłata będzie naliczana od ilości osób zameldowanych? Co w przypadku gdy ktoś jest zameldowany, a mieszka gdzie indziej?
Opłata będzie naliczana od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie od osób w niej zameldowanych. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże ilość osób zamieszkujących. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji.
13. Kto i na jakich zasadach będzie od lipca odbierał ode mnie śmieci?
Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Piaseczno. Wyłoniona w przetargu firma, będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.
14. Co oznacza, że opłata będzie niższa dla segregujących odpady?
Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina ustali stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a następnie wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.
15. Co będzie można zrobić z odpadami takimi jak pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach?
Odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. które należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno. Wymienione odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
16. Jak będzie rozwiązany odbiór odpadów zielonych w gminie?
Bioodpady i odpady zielone - zbierane będą w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego, w ilości 32 szt. na nieruchomość, w okresie wiosenno – jesiennym (kwiecień – listopad). Bioodpady i odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie. Większą ilość odpadów zielnych będzie można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Informacje o Punkcie dostępne będą na stronie internetowej gminy.
17. Kiedy będzie znana stawka opłaty?
Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia.
18. Kiedy będzie wzór deklaracji?
Wzór deklaracji zostanie udostępniony w kwietniu.
19. Czy dostanę deklarację do domu?
Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej gminy Piaseczno: www.piaseczno.eu oraz w budynku urzędu. Rozważane jest również doręczenie deklaracji przez pocztę w formie przesyłki bezadresowej lub poprzez sołtysów.
20. Do kiedy będę musiał złożyć deklarację do Gminy?
Deklaracje należy złożyć do 31 maja 2013.
Gdzie szukać aktualnych informacji?
Wszelkie komunikaty w sprawie nowej gospodarki odpadami znaleźć można na stronie gminnej www.bip.piaseczno.eu w zakładce „gospodarka odpadami”. Bezpośredni link: http://piaseczno.eu/index.php?mnu=290 Wydział Gospodarki Odpadami
autor/źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Tematy:Piaseczno

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie