Informacje4 stycznia 2018, 07:00,

Hot Spot w urzędzie UMiG Piaseczno


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 można korzystać z dostępu do publicznego bezprzewodowego Internetu. Z myślą o osobach odwiedzających Urząd uruchomiona została usługa publicznego dostępu do Internetu poprzez połączenie wi-fi. – Wystarczy na urządzeniu wybrać z listy UMiG Hot Spot i zatwierdzić regulamin, aby skorzysta z połączenia w dobrej jakości – mówi Łukasz Wyleziński, kierownik biura promocji i informacji.

HOT SPOT W URZĘDZIE UMIG PIASECZNO

Routery zainstalowane zostały na parterze i pierwszym piętrze budynku, równocześnie zalogowanych na nich może być 50 użytkowników. To kolejny darmowy punkt dostępu do Internetu udostępniany przez gminę. Od kilku lat funkcjonują już hot-spoty na rynku miejskim, skwerze Kisiela, skate parku, terenie wokół dworcu PKP oraz na parkingu przy ul. Zgoda i części parku miejskiego.

UMiG Piaseczno

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje28 grudnia 2017, 11:00,

XXXVI sesja Rady Gminy Prażmów


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

SESJA RADY GMINY PRAŻMÓW

Porządek obrad:

Przeczytaj też: Drużyna Wawrzyna - Muzyka na Skwerze Kisiela w Piasecznie

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
  1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  2. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok;
   1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   2. odczytanie opinii i wniosków komisji,
   3. dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
   4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   5. dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
  3. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prażmów;
  4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko-Ustanówek;
  5. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi „Prażmów I” - etap I;
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/327/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowy Prażmów część wschodnia i część wsi Zawodne;
  7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko-Ustanówek i Ustanów – rejon PKP;
  8. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV.312.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I;
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.98.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola;
  10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I;
  11. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  12. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  13. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie;
  14. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV.306.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie: określenie wysokości opłat za wydanie warunków technicznych odbioru ścieków, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego;
  15. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
  16. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.
autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie