Informacje8 kwietnia 2016, 17:00,

Festiwal Małych Form Teatralnych EFFKA Piaseczno 2016


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


W dniach 7-10 kwietnia 2016 roku odbędzie się Festiwal Małych Form Teatralnych EFFKA w Piasecznie. Miejsce: Dom Kultury przy ul. Kościuszki 49, Piaseczno.

FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH EFFKA PIASECZNO 2016

Celem festiwalu jest konfrontacja dorobku zespołów teatralnych z województwa mazowieckiego oraz inspirowanie młodych ludzi do pracy nad małą formą sceniczną. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pokazać swoje spektakle, chcą oglądać przedstawienia innych, zawrzeć nowe znajomości i przyjaźnie, uczyć się, zobaczyć jak wiele różnorodności kryje się pod nazwą Teatr. Bo Teatr to „ból duszy”, ale i leczenie śmiechem, to zabawa formą, i poszukiwania plastyczne, taniec, śpiew, rytuał i kto wie, co jeszcze?

7 kwietnia to dzień przedszkoli, które będą się dzielnie prezentować pod bacznym okiem Ewy Kłujszo, organizatora festiwalu oraz znamienitych gości - Artura Pontka i tajemniczego jurora młodzieżowego wyłonionego spośród opiekunów festiwalu.

8 kwietnia należy do szkół podstawowych. Tego dnia w ławie jury zasiądą aktorzy: Hanka Brulińska, Sławomir Holland i Artur Pontek. Wtedy też odbędą się warsztaty "Niezbędnik Młodego Aktora", które poprowadzi Ziemowit Kłujszo - aktor teatru gospodarzy, Teatr Łups.

9 kwietnia scenę opanują szkoły ponadpodstawowe i młodzież. Tak jak dnia poprzedniego, tak i w sobotę spektakle oceniać będzie wspaniała trójka aktorów: Hanka Brulińska, Sławomir Holland i Artur Pontek. W czasie obrad zaś warsztaty z teatru improwizacji poprowadzi Robert Kibalski - aktor, członek AB OVO - Teatr Improv.

FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH EFFKA PIASECZNO 2016

10 kwietnia godz. 18.00 spektakl Recepta Gargancjana na podstawie Cyberiady Stanisława Lema Teatru CHACHAHIHIHEHE. Trurl i Klapaucjusz, dwaj wszechświatowej sławy wynalazcy, rywalizują że sobą w konstruowaniu maszyn rozumnych. Przygoda zawiodła ich na planetę króla Megieryka i królowej Potworii, gdzie zostali zmuszeni do zastosowania słynnej recepty Gargancjana. Wstęp wolny

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Informacje13 kwietnia 2016, 09:30,

Zawiadomienie o XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że w środę 13 kwietnia 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 69.830,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 129.543,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 5.123,00 zł na wniosek Ref SZ).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w kwocie 93.100,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 175.788,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w kwocie 800.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 2.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Grochowa-Pęchery).
9.8 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.9 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 621/LII/98 z dnia 20 maja 1998r. i uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie nr 910/XLII/2001 z dnia 27 czerwca 2001r. w przedmiocie realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych mieszkańców Gminy Piaseczno oraz w związku z Porozumieniem nr 18 z dnia 17.04.2008r. zawartym pomiędzy Gminą Piaseczno a Mirabel Plus Spółka z o.o. z siedzibą w Mysiadle.
9.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej.
9.11 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Warszawskiej.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 47/2, położonej w Chylicach.
9.13 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. ewid. 51/73 położonej w Chyliczkach.
9.15 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
9.16 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ewid. 22 i 24 z obr. 16.
9.17 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r. w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1 MW.
9.18 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.19 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 265,15m2 oraz dzierżawy przyległego terenu o powierzchni 311,12m2 położonego w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 64.
9.21 W sprawie zmiany Uchwały Nr 490/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
9.22 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie