Informacje27 czerwca 2015, 15:00,

Chojnowski Piknik Powitanie Lata


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Stowarzyszenia Wsi Chojnów, Orzeszyn, Pilawa Radosna Wieś serdecznie zaprasza na Chojnowski Piknik Powitanie Lata, który odbędzie się 27 czerwca 2015 roku od godz. 15.00. Miejsce: Orzeszyn, plac rekreacyjny przy ul. Klonowej. Zapraszamy na piknik!

Chojnowski Piknik Powitanie Lata

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=6&t=11223
Informacje1 lipca 2015, 09:30,

Zawiadomienie o 10. sesji Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Informujemy, że w dniu 1.07.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 10. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z IX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 23.600,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 193/XI/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku.
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 3.690,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 118.555,00 zł na wniosek ZEAS)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 103.989,00 zł).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 878.000,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 500.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 213.520,00 zł na wniosek Wydz. IT)
9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 7.000,00 zł na wniosek Wydz. RSS).
9.9 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków o kwotę 225 tys. zł na realizację koncepcji układu komunikacyjnego dróg dojazdowych do Węzła Antoninów).
9.10 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 10.000,-zł na wniosek Sołectwa Głosków Wieś).
9.11 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.12 W sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 2/80, obręb 17, położonej w Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym cz. dz. ozn. nr ewid. 5/18, obręb 5, położonej w Piasecznie przy zbiegu ul.Energetycznej i ul. Puławskiej.
9.15 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej we wsi Głosków.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Grójec udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w prawie własności naniesień.
9.17 W sprawie nadania nazwy INSTYTUTOWA ulicy położonej we wsi Żabieniec w Gminie Piaseczno.
9.18 W sprawie nadania nazwy DALIOWA ulicy położonej we wsi Chylice w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jastrzębie.
9.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec dla części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 105.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego liniami rozgraniczającymi ulic: Przesmyckiego, Julianowskiej, Okulickiego oraz zachodnimi granicami działek ozn. nr ew. 29/1, 29/9, 29/10, 29/7, 29/8, 29/5 z obr. 22.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszarów działek.
9.23 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej, od północy północnymi granicami działek o nr ew. 2/166, 2/178 z obr. 4 od wschodu wschodnią granicą działki o nr ew. 2/178 z obr. 4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z obr. 4, od południa północną linia rozgraniczającą ul. Energetycznej.
9.24 W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
9.25 W sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9.26 W sprawie zmiany programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno przyjętego Uchwałą Nr 392/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
9.27 W sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 1502/LI/2010 Rady Miejskiej z dnia 22.09.2010 w sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9.28 W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
9.29 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.30 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=60

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie