Informacje10 czerwca 2015, 09:30,

9. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w dniu 10.06.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 9. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z VIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13.05.2015 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za 2014 r.:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
9.6.odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za 2014 rok.
10.2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2014 rok.
10.3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2014 rok.
10.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmiany funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa wsi Józefosław).
10.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wniosek Ref. SS).
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia przychodów budżetu w 2015r o kwotę 2.132.500,00 zł).
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 233.448,00 zł na wniosek Wydz. INW).
10.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 59.810,00 zł na wniosek Wydz. PM).
10.9 w sprawie zmiany Uchwały nr 133/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
10.10 w sprawie zmiany Uchwały nr 140/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zmiana załącznika nr 3.
10.11 w sprawie zmiany uchwały Nr 45/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2015r. (dot. zmiany planu dochodów i wydatków na wniosek ZEAS).
10.12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 1.335.280.00 zł - oświatowa subwencja ogólna).
10.13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu Gminy Piaseczno w roku 2015 o kwotę 614.317,00 zł).
10.14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków budżetu Gminy Piaseczno o kwotę 126.000,00 zł).
10.15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów budżetu Gminy Piaseczno o kwotę 102.530,00 zł).
10.16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
10.17 w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie.
10.18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie.
10.19 w sprawie dokonania zapłaty odszkodowania za działkę przejętą w trybie „specustawy drogowej” – nieruchomość gminną oznaczoną jako działka o nr ewid. 116/56, położoną w obrębie wsi Józefosław.
10.20 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piaseczno nieruchomości w Głoskowie PGR.
10.21 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w obr. 41 m. Piaseczno przy ul. Kilińskiego.
10.22 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej w obr. 53 m. Piaseczno przy ul. Zagajnikowej.
10.23 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej, położonej we wsi Józefosław gm. Piaseczno.
10.24 w sprawie sprzedaży działki gminnej, położonej przy ul. Bociana Białego we wsi Wólka Kozodawska gm. Piaseczno.
10.25 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewidencyjnym 17/1, obręb 19, położonej w Piasecznie w rejonie ul. Zgoda, Młynarskiej i Warszewskiej.
10.26 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 50,18 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 16 w Piasecznie.
10.27 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka.
10.28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
10.29 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 sierpnia 2015r. do 31 lipca 2016r.
10.30 sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie kiosku o powierzchni 11,50 m2, usytuowanego na działce nr ewid. 58/2, obręb 20 miasta Piaseczno przy ul. Kościuszki, na okres 5 lat.
10.31 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. 53,20 m2, stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 7 położonej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59
10.32 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu linią rozgraniczającą ulicy Puławskiej, od północy północnymi granicami działek o nr ew.2/166, 2/178 z Obr.4 od wschodu wschodnią granicą działki o nr Ew. 2/178 z obr.4, dalej wschodnimi granicami działek o nr ew. od 2/106 do 2/123 z Obr.4, od południa północną linia rozgraniczającą ul. Energetycznej
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=45
Informacje4 czerwca 2015, 16:30,

Ekstraliga Kobiet: KS GOSiRKi POLFLAM Piaseczno - KKP Bydgoszcz


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na mecz o Mistrzostwo Ekstraligi Kobiet w Piasecznie, pomiędzy drużynami: KS GOSiRKi POLFLAM Piaseczno vs KKP Bydgoszcz, który odbędzie się w najbliższy czwartek 4 czerwca 2015 roku o godzinie 16:30 na Stadionie Miejskim GOSiR w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16.

Ekstraliga Kobiet: KS GOSiRKi POLFLAM Piaseczno - KKP Bydgoszcz

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=32&t=5491&start=45

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie