Informacje13 maja 2015, 09:30,

8. Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!


Informujemy, że w dniu 13.05.2015 r. (środa) o godz. 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 odbędzie się 8 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
1.1 Złożenie ślubowania przez Radną, wybraną w uzupełniających wyborach do Rady Miejskiej w Piasecznie, w Okręgu nr 10.
2. Przyjęcie protokółu z VII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w wysokości 500.000,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 278.330,00 zł na wniosek Wydz. GGG).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia kwoty 80.000,00 zł na wniosek Wydz. IT).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia przychodów z tyt. emisji obligacji o kwotę 10.000.000,00 zł)
9.4.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł. na wniosek INW)
9.5 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 46/IV/2015 z dnia 30.01.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2015-2025.
9.6 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z Uchwała nr 39/III/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych oznaczonych jako działki nr ew. 22/9, 22/14 oraz 22/24, obr. 2 m. Piaseczno.
9.7 W sprawie utworzenie Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20.
9.8 W sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 11 w Piasecznie przy ul. Nefrytowej 14.
9.9 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01 lipca 2015r do 30 czerwca 2016r.
9.10 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 240 o pow. 2031 m2, położonej w obrębie 24 miasta Piaseczno, przy ul. Chyliczkowskiej 47 na okres do 10 lat.
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Nadarzyńskiej 1 w Piasecznie na okres do 10 lat.
9.12 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Szmaragdowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.13 W sprawie zamiany udziałów w nieruchomościach położonych w obr. 17m. Piaseczno przy ul. Szkolnej 1.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu powierzchni dachu OSP Chojnów, niezbędnej do realizacji budowy instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej i transmisji danych sieci Orange.
9.15 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno.
9.16 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr 1239/LVIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002r.) dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8, które od dnia 26.11.2014r. stanowią obszar działki nr ew. 189.
9.17 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.18 W sprawie nadania nazwy MISTRZA JÓZEFA STANKA ulicy we wsi Złotokłos w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1091/XXXVII/2009 z dnia 8.07.2009r. w sprawie nadania nazw: POŚWIERKI, CZUBATKI, CZECZOTKI, GŁUSZCA, KRUKA i GĄSIORKA ulicom położonym we wsi Głosków w Gminie Piaseczno zmienionej uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 868/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013.
9.20 W sprawie nadania nazwy IBISA ulicy położonej we wsi Głosków w Gminie Piaseczno.
9.21 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz terenu w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR.
9.23 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków.
9.24 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR.
9.25 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Zalesie Górne.
9.26 W sprawie zmiany uchwały nr 104/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2015 r.”
10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=4&t=7375&start=45
Informacje7 maja 2015, 18:00,

Wieczór katyński - wystawa fotografii Aleksandra Załęskiego


Udostępnij
Podziel się informacją. To zainteresuje Twoich znajomych!

7 maja 2015 roku o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór katyński - prelekcję oraz wystawę fotografii w wykonaniu Aleksandra Załęskiego. Miejsce: CIS Magdalenka, ul. Lipowa 28. Wstęp wolny. Więcej informacji na poniższym plakacie:

Wieczór katyński - wystawa fotografii Aleksandra Załęskiego

autor/źródło: Redakcja

Napisz komentarz

Komentarze

Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=15&t=11111
Redakcja, 16 lipca 2019
Wątek o wystawach http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?f=43&t=2410&start=90

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie